Nyhed

Forlængelse af covid-19 tiltag og vedtagelse af lov om beskyttelse af whistleblowere

Selvom en stor del af befolkningen efterhånden er blevet vaccineret, er der fortsat en generel usikkerhed om smittespredningen af Covid-19. Regeringen fremsatte derfor den 25. maj 2021 et lovforslag om forlængelse af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for Covid-19; lov om forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte samt lov om pligt til at sikre Covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Loven blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021.

mundbind

Hvor lang tid forlænges lovgivningen?

Med lovforslaget er det foreslået, at de tre love skal forlænges og gælde frem til og med den 1. november 2021. Lovene stod ellers til at udløbe med solnedgangsklausulerne den 1. juli 2021. 
 

Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for Covid-19

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for Covid-19 mv. indeholder en generel adgang for arbejdsgiveren til at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19 samt at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderne at blive testet, når det er sagligt begrundet ud fra hensynet til at begrænse smittespredningen af Covid-19 på virksomheden. 

Testen skal som udgangspunkt foretages i medarbejderens arbejdstid, og medarbejderen skal kompenseres økonomisk, hvis testen ikke kan udføres i arbejdstiden. 

Medarbejderen har pligt til at lade sig teste, hvis betingelserne i loven er opfyldt. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis medarbejderen ikke efterkommer arbejdsgivers pålæg. Medarbejderen skal dog have modtaget skriftlig oplysning fra arbejdsgiveren om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse. 

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at betingelserne er opfyldt, idet medarbejderen ellers har krav på en godtgørelse. 


Forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Lov om forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, stiller en række krav til boligerne, når der indkvarteres to eller flere medarbejdere i samme bolig. 

Arbejdsgiveren skal bl.a. sikre, at der er adgang til toilet-, bade-, spise- og køkkenfaciliteter, at det er muligt at holde et afstandskrav på mindst 1 meter, at boligen er indrettet, så der er mindst 4 m2 til rådighed for den enkelte beboer ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum, at der er synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, instruktion om rengøring, mv., at der skal være adgang til sæbe og håndsprit, og at hver medarbejder har egen seng. 

Herudover skal arbejdsgiveren udarbejde en plan for, hvordan der sker forebyggelse af Covid-19 ved ophold i boligen, og arbejdsgiver skal oplyse medarbejderne om – eller en repræsentant for disse – hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med Covid-19 blandt beboerne.  

Manglende efterlevelse af lovens krav kan i sidste ende straffes med bøde. 
 

Pligt til at sikre Covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft

Lov om pligt til at sikre Covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark pålægger arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft bliver PCR-testet for Covid-19, når der er sket indrejse i Danmark. Herudover stiller loven krav om, at arbejdsgiveren og selvstændige uden ansatte, der selv er tilrejsende arbejdskraft, også sørger for at lade sig teste for Covid-19.  

Det er kun indrejse fra bestemte lande, regioner og områder, der er omfattet af lovens krav om PCR-test, og loven gælder desuden ikke, når den person eller de personer, der er tilrejsende arbejdskraft, har bopæl i Danmark.

Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en skriftlig plan for Covid-19-test for tilrejsende arbejdskraft, og Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at loven og regler udstedt i medfør af loven overholdes. 

Manglende efterlevelse af lovens krav kan i sidste ende straffes med bøde. 
 

Vil du vide mere?

Hos NJORD anbefaler vi, at virksomheder sørger for at sætte sig ind i lovens krav, da det kan udløse enten godtgørelse eller bødeansvar, hvis lovenes betingelser ikke er opfyldt. 

Covid-19-lovgivningen kan give anledning til mange spørgsmål i praksis, og hos NJORD er vi altid klar til at hjælpe – hvad enten du søger generel rådgivning, eller hvis der er opstået en konkret tvist.  


Vedtagelse af ny lov om beskyttelse af whistleblowere 

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 en ny lov for beskyttelse af whistleblowere, der implementerer og udvider beskyttelsen af whistleblowerdirektivet og indeholder en markant udvidelse af beskyttelsen af whistleblowere i dansk ret.

Formålet med direktivet og den nye lov er hovedsageligt at sikre en bedre beskyttelse af med-arbejdere, når medarbejderne indberetter om kritisable forhold og dermed bliver whistleblowere. Intentionen er derfor, at flere overtrædelser skal frem i lyset. 

Loven pålægger alle arbejdsgivere med minimum 50 ansatte at indføre en intern whistleblowerordning på virksomheden – dog med mulighed for en koncernfælles whistleblowerordning. Hvis du driver en koncern, er det derfor muligt at implementere en samlet whistleblowerordning, hvor der kan ske indberetning på tværs af selskaberne i koncernen. 

Fristen for oprettelse af whistleblowerordningen afhænger af virksomhedens størrelse. Virksomheder med flere end 249 ansatte forpligtes til at indføre en intern whistleblowerordning senest samtidig med lovens ikrafttræden den 17. december 2021, mens private virksomheder med mellem 50-249 ansatte skal indføre en whistleblowerordning inden den 17. december 2023.  

Loven fastslår, at ordningen skal etableres og håndteres fortroligt og med mulighed for feedback til whistlebloweren, samt at indberetningen skal kunne ske mundtligt eller skriftligt – eller begge dele samtidig med, at der oprettes en ekstern ordning hos Datatilsynet, hvor der kan ske anonym indberetning. 

Der gælder et forbud mod repressalier. Arbejdsgiver må derfor ikke udsætte en medarbejder for nogen form for ulempe som følge af en indberetning – herunder men ikke begrænset til afskedigelse, lønnedgang eller arbejdstidsændringer. Medarbejderen kan have krav på en godtgørelse, hvis det påvises, at ulempen skyldes medarbejderens indberetning.    

Vi anbefaler, at arbejdsgivere med over 50 ansatte allerede nu går i gang med at undersøge og overveje, hvordan ordningen skal håndteres bedst i virksomheden – for at sikre ordentlighed og en god beskyttelse af både medarbejdere og virksomhed – udover selvfølgelig for at undgå de bøder, som virksomheder kan pålægges, hvis de ikke overholder forpligtigelsen. 

Efter sommerferien vil NJORD afholde kurser om whistleblowerordninger i både Aarhus og København. På kurserne vil kravene i den nye whistleblowerlov blive gennemgået, ligesom du kan høre mere om NJORDs løsninger til fremtidig administration af whistleblower-ordninger. Hos NJORD tilbyder vi at stå for administrationen og etableringen af virksomheders whistleblowerordninger samt den efterfølgende håndtering af indberetningerne. 
 


Vidste du at?

… den nye ferielov giver adgang til at indgå aftaler om ferie på forskud? Adgangen er særligt relevant, hvis virksomheder, organisationer mv. holder kollektivt ferielukket eller har nyansatte medarbejdere, der ikke har optjent nok feriedage til at afholde betalt sommerferie. Den nye ferielov giver mulighed for at aftale, at medarbejderen anvender feriedage, der endnu ikke er optjent.

Der er som udgangspunkt tale om en aftalebaseret adgang, og det er vigtigt, at I ikke giver mere ferie på forskud, end medarbejderen kan nå optjene i indeværende ferieår. Herudover bør aftalen indgås skriftligt.  

FORLÆNGELSE AF COVID-19 TILTAG OG VEDTAGELSE AF LOV OM BESKYTTELSE AF WHISTLEBLOWERE


Hvis jeres virksomhed holder kollektivt ferielukket i sommerferien, har medarbejderen ret til at holde ferie på forskud, hvis medarbejderen har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, men ikke har optjent betalt ferie til alle dage. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at medarbejderen har gemt feriedage nok til den kollektive virksomhedslukning – ellers skal I betale løn for disse dage.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om ferie på forskud, er NJORD altid klar til hjælpe.

Kurser og webinarer
 • København
  24.08.2023
  kl.
  10:00-12:00
 • København
  23.11.2023
  kl.
  10:00-12:00
Vil du holdes opdateret?
Har du spørgsmål eller udfordringer?
Vil du vide mere?