29.06.2018

Sø- og transportret

Kvartalsopdatering juni 2018: Sø- og transportret

I denne kvartalsopdatering bliver du opdateret på den seneste udvikling inden for cabotagereglerne. Derudover gennemgås ændringen i reglerne om skibsregistreringsafgifter. Advokat Steffen Hebsgaard Muff har været i DR2 Dagen for, at tale om de juridiske dilemmaer, som budrobotter kan medføre. Desuden opsummeres to transportretlige afgørelser, der omhandler DHAB 2017 og værneting.

> Download kvartalsopdateringen som PDF

Cabotagereglerne: Vognmændene er kommet på en vanskelig opgave

Vi har i 2. kvartal brugt mange kræfter på cabotagereglerne, og der er intet der tyder på, at vi kommer til at bruge færre kræfter på området i den kommende tid, hvor nye regler om kombinerede transporter træder i kraft den 1. juli 2018.

>  Læs mere om cabotageregler

Cabotagekørsel: Hvordan er det endt med flere laste- og lossesteder? 

EU-Domstolen har slået fast, at Danmark er berettiget til at stille betingelse om, at en cabotagekørsel i Danmark kun må bestå af enten flere læssesteder eller af flere lossesteder.

Reglerne om cabotagekørsel er fastsat i cabotage-forordningen (1072/2009). I en nylig afgørelse bemærkede EU-Domstolen, at cabotage-forordningens definition af cabotagekørsel ikke forholder sig direkte til, hvor mange læsse- og lossesteder en enkelt cabotagekørsel kan bestå af - selvom dette formentlig var hensigten, da man lavede reglerne. På grund af denne uklarhed konstaterede Domstolen, at det står frit for medlemsstaterne at foretage egne præciseringer heraf, så længe det sker i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

> Læs mere om laste- og lossesteder

Cabotage og kombineret transport: Der er ikke den klarhed, man kunne ønske sig 

Den nye danske bekendtgørelse, som indarbejder og supple-rer EU’s ”Kombi-direktiv”, træder i kraft den 1. juli 2018. Med bekendtgørelsen har der rejst sig mange spørgsmål:

• Hvilke tilladelseskrav stilles til udenlandske vogn-mænd?
• Hvornår er der tale om en kombineret trans-port ”mellem medlemslande”?
• Hvornår kan transport af tomme lasteenheder be-tragtes som kombineret transport?
• Kan alle vognmænd udføre vejtransporten til og fra en havn, hvis denne transport udgør ”vej-benet” i en kombineret transport?
• Kan en tom container eller trailer betragtes som ”varer”?
• Er returtransport af tomme lasteenheder omfattet af reglerne?
• Hvordan skal man forstå kilometergrænsen for vej-transportdelen af den kombinerede transport på 150 km?

> Læs mere om cabotage og kombineret transport

Husk at få tilbagebetalt: Skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018

Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglys-ningsafgiftsloven § 11 og 12. Tidligere var afgiften var på 1 promille af hhv. ejerskifte-summen og det pantsikrede beløb.

Tinglysningsafgift betalt i forbindelse med registrering af skib eller skibspant i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. april 2018 kan kræves tilbagebetalt ved ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Ansøg-ningen skal være myndighederne i hænde senest den 31. juli 2018 og skal vedlægges det originale skibsskøde eller pantebrev samt anden information og dokumenta-tion.

> Læs mere om skibsregistreringsafgift

NJORD i medierne: Hvem har ansvaret hvis en budrobot kører ind i noget?

"Hvis en robot kører ind i noget, og den ikke har en defekt, så er det svært at placere ansvaret med den nuværende lovgivning."

Advokat Steffen Hebsgaard Muff var i DR2 Dagen for at forklare om de juridiske udfordringer, som den hastige teknologiske udvikling giver anledning til.

Steffen er en del af NJORDs Drone and Robotics team, der assisterer nationale og internationale virksomheder med at videreudvikle og fremtidssikre deres forretningsplaner, så de stemmer overens med lovgivningen.

Se udsendelse her

Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2007

Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedore-virksomhed, som i oktober 2012 foretog aflæsning og stak-ning af to vindmøllevinger på havneterminalen i Esbjerg. Under stevedorens håndtering af vingerne medførte en voldsom vind, at vingerne væltede og blev totalskadede.

Stevedorens håndtering af opgaven var blevet bestilt af et speditionsfirma, og der forelå ikke nogen skriftlig aftale mellem stevedoren og vindmølleproducenten, som kun ved enkelte lejligheder tidligere havde indgået aftaler direkte med hinanden. Under sagen kom det dog frem, at vindmøl-leproducenten havde kontaktet stevedoren og oplyst om antallet af vinger samt tidspunkt for leveringen. Idet vind-mølleproducenten herefter leverede vingerne på stevedo-rens terminalområde, kom Sø- og Handelsretten frem til, at producenten ved sine handlinger havde accepteret et til-bud fra stevedoren om, at denne ville udføre aflæsning og stakning vindmøllevingerne.

Læs mere om DHAB 2007

Ny retspraksis: Værneting i Danmark for snævert forbundne krav

Tidligere på året afgjorde Højesteret, at der var værneting i Danmark i en sag mellem to danske parter og en hol-landsk part, fordi kravene mellem parterne var snævert forbundne. Afgørelsen har stor betydning for tvister mel-lem flere parter hvoraf nogen er udenlandske – både i transportretlige sager og generelt.
Sagen omhandlede en dansk fødevaregrossist (B), der solgte et parti kyllingeprodukter til en tysk køber (G). B havde købt varerne af en hollandsk sælger (W), og varerne befandt sig på et lager i Holland, hvorfra de skulle trans-porteres til G i Tyskland.

Læs mere om de forbundne krav

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu