Fhv. Dir. Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning

Legatet støtter grundforskning inden for lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til immunologi, virussygdomme og celleforskning. Støtte gives til driftsmidler, herunder apparatur, og til scholarstipendier samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere.

Legatet støtter ifølge sin fundats grundforskningen indenfor lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til immunologi, virussygdomme og celleforskning. Inden for de seneste år er støtten år for år givet til et af de nævnte områder. Støtteområderne er for 2016 Immunologi, for 2017 Virologi, for 2018 Celleforskning – og så fremdeles.

Støtte gives til driftsmidler, herunder apparatur, og til scholarstipendier, samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere (indtil 35 år). Derimod gives der kun undtagelsesvis støtte til lønudgifter.

Legatportionernes størrelse har i de senere år ligget mellem 20.000 og 50.000 kr., og legatuddelingen foretages 1 gang årligt på et bestyrelsesmøde sidst på året.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 30. december (hvis datoen falder på en weekend dog den første mandag herefter). Udbetalingen af de bevilgede legatportioner sker tidligst i januar.

Ansøgningsvejledning og -skema

Ansøgerne opfordres til at benytte sig af et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos legatbestyrelsens formand i pdf-format. Skemaet skal sendes i 3 eksemplarer:

Som bilag skal der vedlægges ansøgerens cv, en kort projektbeskrivelse (ca. 1-3 A4-sider) samt en publikationsliste. Disse bilag sendes i 2 eksemplarer.

Hele ansøgningen (inkl. ansøgningsblanket) skal således omfatte ca. 10 - 12 sider.

Ansøgninger indsendes til legatbestyrelsens formand:

Advokat Stefan Reinel
NJORD Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K