Hvis du har været udsat for en patientskade og fået enten fysiske eller psykiske skader, så har du krav på erstatning fra Patienterstatningen.

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen for behandlinger hos privatpraktiserende læger og speciallæger, alment praktiserende læger samt andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, som eksempelvis tandlæger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, vagtlæger, kommunale sundhedsordninger samt behandling ved tandplejen m.fl.

Hvilke patientskader kan jeg få erstatning for?

Du har som skadelidt krav på erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén samt erhvervsevnetab. Derudover kan der være et krav på erstatning for behandlingsudgifter.

Det afgørende for, om du har krav på erstatning, er først og fremmest, om du som patient har lidt et tab. Det hjælper vores erstatningsadvokater ved NJORD dig med at vurdere.

Der udbetales erstatning, hvis din patientskade kan placeres på et eller flere af punkterne nedenfor.

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el.lign., så skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign.
  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som stod til rådighed og ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektivt til behandling af patientens sygdom
  • Hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning.
Hvor anmelder jeg skaden?

Skaden kan anmeldes på patienterstatningen.dk, hvor du finder et anmeldelsesskema.

> Læs mere hos Patienterstatningen

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan den påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

> Læs mere hos Ankenævnet for Patienterstatningen

Udbetaling af erstatninger

Patienter, der får tilkendt erstatning for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, får erstatningsbeløbet udbetalt løbende i mindre beløb af gangen.

Der er ingen bagatelgrænse – alt bliver udbetalt. Der er dog en selvrisiko på 7.300 kr. – et beløb, der skal fratrækkes det tilkendte beløb i alle erstatningssager.

Kontakt NJORD

Patienterstatningssager er generelt svære at komme igennem med. Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat til at vurdere og hjælpe dig med din sag. NJORDs erstatningsadvokater gennemgår gerne din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.

Vil du vide mere?
Har du været ude for en ulykke?