15.03.2018

Uudised

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2018 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Anne Veerpalu, Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

Anne Veerpalu tõstetakse esile eriliselt just suurepäraste töösaavutuste eest idufirmade maastikul. Ta nõustab tihti tehnoloogiavaldkonna ettevõtteid erinevates erakapitali ja ärivaldkonda puudutavates küsimustes. Hinnatakse tema “teadmisi ja keeruliste teemade edastamise oskustHiljuti oli ta abiks Starmanile mitmetes igapäevastes ja ärivaldkonna küsimustes.

Väljaandes on eraldi välja toodud NJORDi äriõiguse valdkond, mida juhib Anne Veerpalu – kogenud idufirmade nõustaja, eriti IT-sektoris. Anne nõustab kliente korporatiiv- ning äriõiguse valdkonnas, sealhulgas restruktureerimise ja turule sisenemise teemadel, toetab tehingute läbiviimisel. NJORD on populaarne valik põhjamaiste äriühingute hulgas. Meeskonda kirjeldatakse sõnadega “kiire, sihipärane, praktiline, leidlik ja paindlik”. Üks klient tõi välja, et “advokaadid vastavad kiirelt ning annavad selgeid ning otsekoheseid vastuseid“.

Chambers & Partners märgib Katrin Sarapi ära seoses töötajate ja tööandjate nõustamisega töölepingu ülesütlemiste kaasustes. Samuti tuuakse eraldi välja tema töö inspektsioonidega seonduvates kaasustes. Kliendid kiidavad teda “suurepäraste teadmiste ja asjatundlikkuse” eest ning lisavad, et “tema lähenemine on proaktiivne”. “Tal on laialdased teadmised tööõiguse valdkonnas,“ kiidavad kliendid, lisades: “temaga on lihtne asju arutada, saan oma probleemi kirjeldada ning ta mõistab mind poolelt sõnalt.

Triinu Hiobit kiidetakse väljaandes tema oskuslikkuse eest tööõiguse valdkonna kaasuste lahendamisel. Ta on edukalt esindanud TTÜ Eesti Mereakadeemiat töölepingu lõpetamise ja väidetava ebavõrdse kohtlemisega seonduvas vaidluses. Triinu nõustab kliente ka tööõiguse auditites.

NJORDi tööõiguse valdkonna kohta, mida juhib Katrin Sarap, märgitakse järgmist: "Nad mõistavad, mida minu ettevõte vajab ning neil on tulemusele orienteeritud lähenemine." Korduvalt toovad kliendid välja selle, et meeskonnaga saab hõlpsasti ühendust.

Viimased uudised

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Ettevõtja äritegevust puudutava teabe, eriti oskusteabe sattumine võõrastesse kätesse võib nullida konkurentsieelise, anda ebaausa eelise teistele turuosalistele ja tuua kaasa korvamatut kahju. Hiljuti, 2018. aasta detsembri keskpaigas jõustusid ärisaladuse kaitset täpsustavad reeglid. Nende reeglitega võeti ühtlasi Eesti õigusesse üle Euroopa Liidus kehtiv ärisaladuse kaitse direktiiv.

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Seni on Eesti seadustes püütud hoida aegumistähtajad võimalikult ühetaolised. Sellega seoses on alates  2011. aastast kehtinud regulatsioon, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest.

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ehitusmahtude taustal on jätkuvalt aktuaalsed hoonete ehituskvaliteeti puudutavad vaidlused. Harvad ei ole juhud, kus eluaseme või äripinna soetajat hakkab alles sissekolimise järgselt häirima mõni hoone ehituslik iseärasus või hoonega seotud probleem. Omaette küsimus on, kas selline iseärasus või probleem on käsitletav hoone kvaliteedinõuetele mittevastavusena ehk teisisõnu puudusena, mis võiks anda alust müüja vastu nõuete esitamiseks.

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!