Ziņas

NJORD tiesu prakses jaunumi: Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa publicējusi tiesu prakses apkopojumu par spriedumu saistošo spēku

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa 2023.gada jūlijā publicējusi jaunu Latvijas Senāta tiesu prakses apkopojumu “Tiesas sprieduma saistošais spēks (Res judicata) – Latvijas Senāta prakse un komentāri,” kas publiski pieejams Augstākās tiesas mājaslapā tiesu prakses apkopojumu sadaļā (links uz Augstākās tiesas mājaslapu: https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltie…).

Pirmajā daļā apkopoti pirmā neatkarības laika tiesnešu Konradi un Valters apkopotie tiesu nolēmumu izvilkumi un atziņas, atbilstoši Civilprocesa likuma normu secībai. Savukārt, otrajā daļā pieejami V. Markadē, J. Barona, H. Dernburga, V. Isačenko, M. Pļaniola, T. Jabločkova, J. Vaskovska, D. Grima, I. Tjutrjumova, K. Čakstes un citu tiesību zinātnieku un juristu komentāri par spriedumu likumīgo spēku un tā saistošo dabu, kā arī res judicata institūta izcelsmi, piemēram, par tiesas tiesībām labot kļūdas spriedumā, jaunatklātiem apstākļiem, sprieduma spēkā stāšanos un izpildi un saistošo spēku pret pusēm, tiesu un trešajām personām, prasības priekšmeta, prasības pamata un pušu sakritumu, lai jaunu prasījumu noraidītu kā res judicata, krimināllietu spriedumu ietekmi uz civillietām, kā arī citiem saistītajiem tiesību jautājumiem. Apkopojumā aplūkojamas gan romiešu tiesību un pandektu tiesību, gan Krievijas un Francijas civilprocesa perspektīvas attiecībā uz res judicata institūtu.