Uudised

01.07.2019 jõustuvad uued droone puudutavad EL-i määrused

11. juunil 2019 avaldas Euroopa Komisjon kaks droone puudutavat määrust. Komisjoni delegeeritud määrus ja komisjoni rakendusmäärus (“Määrused”) koostati selleks, et tagada droonide kindel ja turvaline käitamine üle Euroopa, kaitstes EL-i kodanike ohutust ja privaatsust. Määrused jõustuvad alates 1. juulist 2019.

Möödunud aasta näitas selgelt, miks selliseid reegleid vaja on, kui arvatav droon põhjustas 2018. aasta detsembris Gatwicki lennujaamas ligi 1000 lennu tühistamise. Uued reeglid peaksid aitama nii professionaale kui hobikorras droonikäitajaid, et saada selgust, mis on ja mis ei ole lubatud, võimaldades samal ajal ka vaba droonide liikumist EL-i piires.

Määrused ei kasuta terminit „droon“, vaid defineerivad vastavat tehnoloogiat kui mehitamata õhusõiduki süsteemi, s.o mehitamata õhusõiduk koos kaugjuhtimisseadmetega. Mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja on juriidiline või füüsiline isik, kes käitab või kavatseb käitada üht või mitut mehitamata õhusõiduki süsteemi. Droonide käitamine on jagatud kolme kategooriasse: avatud, eri- ja sertifitseeritud kategooria.

Avatud kategooria alla liigitumiseks peab droon vastama teatud tehnilisetele ja õiguslikele nõuetele. Näiteks, drooni stardimass ei tohi ületada 25 kg, seda ei tohi lennutada inimrühmade kohal, seda ei tohi kasutada ohtlike kaupade veoks ja sealt ei või lasta midagi alla kukkuda. Avatud kategooria droonid ei vaja käitamiseks eelnevat kooskõlastust või teatist.

Erikategooriasse kuulub droon siis, kui ta ei vasta avatud kategooria tingimustele. Erikategooria droon peab saama pädevas asutuses eelneva loa. Luba võidakse väljastada drooni käitamiseks mudelõhusõidukite klubide ja organisatsioonide raames. Teatud juhtudel piisab ka droonikäitaja teatisest.

Sertifitseeritud kategooriasse liigitatakse droon, kui see on mõeldud lendama inimrühmade kohal, vähemalt üheks selle põhimõõteks on 3 meetrit või rohkem, see on projekteeritud inimeste transportimiseks või seda kasutatakse ohtlike kaupade veoks. Nii droon kui käitaja peavad olema pädeva asutuse poolt sertifitseeritud ja teatud juhtudel peab kaugpiloodil olema litsents.

Määrused täpsustavad kaugpiloodi kohustused enne drooni käitamise alustamist ja käitamise ajal. Piloot peab loobuma käitamisülesannete täitmisest juhul, kui ta on psühhoaktiivsete ainete või alkoholi mõju all või kui ta ei suuda täita oma ülesandeid vigastuse, väsimuse või muu asjaolu tõttu. Piloot peab säilitama põhjaliku visuaalse ülevaate drooni ümbritsevast õhuruumist, et vältida kokkupõrke ohtu mehitatud õhusõidukiga ja järgima geograafiliste piirkondade käitamispiiranguid.

Kui droonikäitajal on mõne liikmesriigi luba ja drooni soovitakse käitada mõnes teises liikmesriigis, piisab olemasoleva loa koopia esitamisest ja piirkonna nimetamisest, kus drooni kavatsetakse käitada. Euroopa Liidu välised droonikäitajad peavad taotlema luba liikmesriigist, kus nad esmalt drooni käitada kavatsevad.

Soovid rohkem infot?

01.07.2019 jõustuvad uued droone puudutavad EL-i määrused

Maanteetranspordi kaubaveo sektori töötajate töö- ja puhkeaeg

Aitame teil leida parima lahenduse