Uudised

Planeeringu kehtestamise otsuse edasikaebamise tähtaja arvestamise erisustest Riigikohtu hiljutise otsuse valguses

4.11.2022 selgitas Riigikohus ruumilise planeeringu kehtestamise kaebetähtaja arvestamist. Kogukonna poolt loodud mittetulundusühing MTÜ Päästame Tartu Keskpargi pöördus avalike huvide kaitseks halduskohtusse. Teadaolevalt kavandatakse mullu sügisel kehtestatud üldplaneeringuga Tartu keskpargi äärde kultuurikeskuse ehitamist. MTÜ Päästame Tartu Keskpargi on pargi üldplaneeringus ette nähtud osalisele hoonestamisele vastu.  

Planeering

Asjaolud

 

Kaebus üldplaneeringu tühistamiseks esitati 18.11.2021. Kaebuse esitamiseks loodud MTÜ Päästame Tartu Keskpark oli äriregistrisse kantud samal päeval.

 

Vaidluse põhiline raskus langes küsimusele, kas kaebus oli esitatud tähtaegselt, arvestades, et 

1) vaidlustatud üldplaneering oli kehtestatud 07.10.2021 ja 

2) seaduse kohaselt on vaidlustamise tähtaeg 30 päeva arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest.

 

Kaebus on esitatud tähtaegselt

 

Riigikohtus ei leidnud probleemi kaebetähtajast kinnipidamisega. Riigikohus tõdes, et üldsuse huve esindava ühenduse jaoks hakkab kaebetähtaeg kulgema ajal, mil üldsus aktist või toimingust teada sai või pidi teada saama. Seda ka siis kui MTÜ on asutatud pärast vaidlustatud haldusakti andmist. Riigikohus on juhtinud tähelepanu planeerimisseaduse nõudele, mille kohaselt tuleb üldsust üldplaneeringu kehtestamisest teavitada vähemalt järgmistes kolmes allikas: ajalehes, Ametlikes Teadaannetes ja üldplaneeringu koostamist korraldava omavalitsuse veebilehel.

Kõikides eelnimetatud allikates teavitamisega tagatakse üldsuse võimalikult laiaulatuslik teavitamine üldplaneeringust. Kõigi nende teavituste koosmõjus saab lugeda üldsuse planeeringust teadasaanuks. Erisused on seaduses nimetatud isikutele, keda tuleb teavitada üldplaneeringu kehtestamisest isiklikult. 

Kõnealuses kaasuses leidis Riigikohus, et üldsuse huve esindavale MTÜ-le hakkab 30 päevane kaebetähtaeg kulgema alates üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamisest viimases seaduses nimetatud allikatest. Antud juhul avaldas kõige viimase allikana Tartu linn teate ajalehes 09.11.2021.

Seega pidi üldsus üldplaneeringu kehtestamisest teada saama alles 09.11.2021 ja kaebetähtaeg üldsuse jaoks hakkas kulgema vastavalt alates 10.11.2021.

Kuna kaebus loeti tähtaegseks, jätkub Tartu linna keskparki südalinna kultuurikeskuse ehitamist puudutava kaebuse sisuline arutamine halduskohtus.