Persondatanotis: For saker angående opphavsrettskrenkelser

Persondatanotis

For saker angående opphavsrettskrenkelser.

1. Generelt

1.1 NJORD Law Firm (‘NJORD’, ‘vi', 'vår’ eller ‘oss’) behandler persondata som en naturlig del av klient- og saksbehandlingen tilknyttet vårt advokatfirma.

1.2 Denne notisen (‘Persondatanotisen’) forklarer hvilke personopplysninger NJORD behandler som en del av vår søken etter opphavsrettskrenkelser.

1.3 Vennligst les Persondatanotisen grundig for å få ett innblikk i hvordan vi behandler persondata.

2.  Ansvar for data

2.1 NJORD Law Firm har et kontor i København på adressen Pilestræde 58, 1112 København K og et i Århus på Åboulevarden 17, 8000 Århus C.

2.2 Vi representerer filmprodusenter (‘Rettighetshaverne’) for å motarbeide og rettsforfølge opphavsrettskrenkelser.

2.3 Som et advokatfirma er vi dataansvarlige for de personopplysningene vi mottar som en del av saksbehandlingen.

2.4 Alle personopplysningene oppbevares på sikre servere i Danmark.

3. Opplysningene vi behandler

3.1  I første omgang samler vi inn IP-adressen, stedet og tidspunktet for opphavsrettskrenkelsen samt den aktuelle filmtittelen. Innsamlingen skjer gjennom en uavhengig tredjepart som kan spore og overvåke datatrafikk og identifisere IP-adresser som deler eller laster ned opphavsrettslig beskyttet materiale.

3.2 Deretter samler vi inn navnet og adressen til eieren av internettilkoblingen som den aktuelle IP-adressen knyttet til. Innsamlingen skjer via eierens internettleverandør som er forpliktet til å overlevere personopplysningene. Om nødvendig samler vi inn tilleggsinformasjon om eieren av IP-adressen fra offentlige kilder.

3.3 Når vi har samlet inn opplysninger om en opphavsrettskrenkelse sender vi et brev til brukeren av IP-adressen. Formålet med brevet er rettsforfølgelse på vegne av Rettighetshaveren. Hvis vi mottar ytterlige personopplysninger (for eksempel via e-post korrespondanse) behandler vi også denne informasjonen som en del av saksbehandlingen.

3.4 I utgangspunktet betraktes brukeren av IP-adressen og personen som er ansvarlig for opphavsrettskrenkelsen som én og samme person. Dette gjør vi til det foreligger et faktabasert grunnlag som påviser at dette ikke er tilfelle.

4. Behandlingsgrunnlag

4.1  Personopplysningene vi behandler er begrenset til det som er nødvendig for å undersøke og rettsforfølge opphavsrettskrenkelser.

4.2 I utgangspunktet betraktes de innsamlede personopplysningene som alminnelige personopplysninger, i henhold til Personvernforordningen (‘GDRP’), som vi behandler basert på Rettighetshaverens legitime interesse i å rettsforfølge ulovlig fildeling og nedlasting (Artikkel 6(1)(f) GDPR).

4.3 I tilfeller hvor sakens nærmere omstendigheter unntakelsesvis tilsier at det er snakk om særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), behandler vi disse som følge av Rettighetshavernes interesse i å kunne fastslå et rettskrav og gjøre dette gjeldende, jf. GDPR artikkel 9(2)(f).

4.4 Vi er klar over at personopplysningene kan være omfattet av GDPR artikkel 10. Derfor følger vi faste prosedyrer i overenstemmelse med god advokatskikk og den Danske Retspleielovens bestemmelser i forbindelse med sakens prosedyre ved domstolene. Dette innebærer at mottagerne av våre brev alltid gis den informasjonen de vil trenge for å besvare våre henvendelser.

Om personopplysninger behandles av oss gjøres dette i henvisning til GDPR artikkel 6(1)(c), dvs. hvor behandling er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse.

5. Deling av Personopplysninger

5.1 Personopplysninger blir kun delt med tredjeparter hvis det er relevant for sakens fremdrift eller gjennomføring. Tredjeparter kan i denne sammenheng være partene i saken, myndighetene (for eksempel politiet eller skattemyndighetene) eller domstolen(e). Eventuelle tredjeparter er uavhengige dataansvarlige. Internettleverandøren mottar kun informasjon som fremstår i rettskjennelsen fra domstolen.

5.2 NJORD anvender dataprossessorer som utfører ulike tjenester. Dette inkludere, for eksempel, IT-support. Eventuell databehandling skjer ifølge en skriftlig avtale som sikrer samsvar med gjeldende regler.

6. Sletting av Personopplysninger

6.1 Vi sletter alle saksrelaterte opplysninger fem år etter sakens avslutning. Saken avsluttes når vi vurder at det ikke er noe grunnlag for et krav mot deg, når en rettsak er endelig avgjort, eller når partene har inngått forlik. Slettefristen er fastsatt ettersom NJORD som et advokatfirma er forpliktet til å oppbevare saker minst fem år i samsvar med De Advokatetiske Regler samt Retsplejelovens §126, stk 1.

7. Konfidensialitet

7.1 Alle våre ansatte er underlagt full konfidensialitet som følge av lovbestemt taushetsplikt for advokater i henhold til Retsplejelovens §126.

8. Rettigheter

8.1 Når NJORD behandler dine personopplysninger er du berettiget retten til i innsikt, rettelse, sletting, begrensing, innvending og klage.

8.2 Hvis du ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter er du alltid velkommen til å kontakte oss. Vi vil svare på forespørsel din innen 30 dager etter mottak.

8.3 Vennligst vær spesifikk når du henvender deg til oss. Hvis forespørselen din er åpenbar, ubegrunnet eller overdreven forbeholder vi retten til å avvise forespørselen din eller pålegge et administrativt gebyr. Dette kan forekomme hvor, for eksempel, forespørselen gjentas.

8.4 Som dataansvarlige må vi sørge for at vi ikke deler personopplysninger til uberettigede personer. Av den grunn må vi sørge for at du er den personen du utgir deg for. For å utøve dine databeskyttelsesrettigheter må du derfor identifisere deg selv ved å legge ved adressebekreftelse og en kopi av gyldig ID når du sender inn en forespørsel. Du kan for eksempel sende en kopi av passet eller førerkortet ditt sammen med en kopi av helseforsikringskortet ditt.

8.5 Vær oppmerksom på at vi forbeholder retten til å nekte din forespørsel dersom du ikke identifiserer deg selv. Forespørselen din vil ikke bli behandlet dersom vi ikke har mottatt den nødvendige identifikasjonen innen 30 dager etter henvendelsen.

9. Ofte stilte spørsmål

9.1 Hva kan jeg få innsikt i?

Du har rett til å få innsikt i alle personopplysningene vi har samlet inn om deg så lenge dette ikke overtrer andres rettigheter.

Dette betyr at du alltid vil ha tilgang til navnet, adressen og IP-adressen opphavsrettskrenkelsen er knyttet til, og den aktuelle filmtittelen. Mesteparten av denne informasjonen vil allerede inkluderes i brevet sendt til deg.

Hvis du ber om ytterligere informasjon så kan du få tilgang til teknisk data om brukeren kalt ‘hash value’ og ‘swarm size’. All informasjon utgis elektronisk via e-post etter din identitet har blitt bekreftet, jf. pkt. 7.4.

9.2 Kan jeg få en kopi av saksfilen min?

Du vill ikke få tilgang til din samlede saksfil eller dokumentene knyttet til den.

Vi gir ikke tilgang til disse dokumentene ettersom vi forbereder en sak mot deg og må dermed ivareta Rettighetshaverens interesser og beskytte deres rettigheter. Samtidig ønsker vi ikke å publisere navnene til våre egne eller de andre partenes sagsbehandlere av hensyn til deres rettigheter.

Vi henviser til GDPR Artikkel 15(4) hvor det er klargjort at retten til å motta en kopi ikke må være i strid med andres rettigheter eller friheter.

9.3 Kan jeg få innsyn etter offentlighetsloven?

NJORD er en privat virksomhet hvilket betyr at vi ikke er underlagt de forvaltningsrettslige reglene om innsyn. Du har derfor ikke rett til a få innsyn etter offentlighetsloven. Dine rettigheter til innsyn stammer utelukkende fra reglene om databeskyttelse.

9.4 Kan jeg få opplysningene mine slettet?

Du har ikke rett til å få personopplysningene dine slettet fordi de er behandlet som en del av rettsforfølgelsen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan utøve dine databeskyttelsesrettigheter i strid med andres rettigheter, som i dette tilfelle vil bety Rettighetshaverens legitime interesse i å rettsforfølge opphavsrettskrenkelser, jf. GDPR artikkel 17(3)(e).

Etter endelig avslutning av din sak oppbevarer vi saksfilen din i fem år i henhold til våre rettslige forpliktelser i følge De Advokatetiske Regler og Retsplejelovens §126 stk. 1, samt GDPR artikkel 17(3)(b).

9.5 Kan jeg få personopplysningene mine rettet?

Du har rett til å få personopplysningene dine rettet eller oppdatert.

Du kan derfor alltid be oss om a rette på navn og adresse. Det du ønsker å få rettet må dokumenteres.

Du kan ikke rette på informasjon angående selve lovbruddet, med mindre vi deler din oppfatning av et gitt faktum. Dette skyldes at vi vurderer saken på grunnlag av det danske rettssystemets bevisstandarder i rettsaker. Vi opprettholder Rettighetshavernes interesse i å rettsforfølge opphavsrettskrenkelser mens rettssystemet gir deg muligheten til å ivareta dine interesser.

10. Kontakt og klage

10.1 Hvis du ønsker å kontakte oss, eller sende inn en klage, vennligst kontakt:

NJORD Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon: (+45) 33 12 45 22
Mail: ip@njordlaw.com

10.2 Hvis vi, etter å ha vurdert klagen din, ikke har kunnet imøtekomme innvendingen din, kan du klage til Datatilsynet.