Uudised

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

Justiitsministeerium on ette valmistamas seaduseelnõud, millega peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaeg eriolukorra ajal.

Eelnõuga peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus eriolukorra ajal ja kahe kuu jooksul eriolukorra lõppemisest. Kohtud keelduvad nimetatud ajaperioodil võlausaldaja pankrotiavaldust menetlusse võtmast. Erandina ei keeldu kohus pankrotiavaldust menetlusse võtmast, kui selle esitab tööandja vastu töötaja, kellele ei maksta Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu hüvitist.

Kehtiva õiguse kohaselt on juriidilise isiku juhatus kohustatud esitama kohtule pankrotiavalduse 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest. Eelnõu peatab selle kohustuse eriolukorra ajaks ja kaheks kuuks peale eriolukorra lõppemist. Füüsilistel isikutel endal pankrotiavalduse esitamise kohustust ei ole. Eelnõu puudutab füüsilisi isikuid niivõrd, et ka nende vastu ei saa võlausaldajad pankrotiavaldust esitada.

Eelnõu eesmärk on tagada kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjatele võimalus olukorraga kohaneda ja võtta kasutusele vajalikke meetmeid. Sarnast abinõud on kasutanud juba mitmed riigid eesotsas Saksamaaga.

Eelnõu põhjenduseks märgitakse seletuskirjas, et üldiselt on maksejõuetus ettenähtav ning tekib teatud aja jooksul, kuid COVID-19 viirusepuhangust tingituna on praegusel juhul makseraskused tekkinud ootamatult. Nõudluse ja pakkumise vähenemine ei ole tingitud üksnes turumajanduslikest teguritest, vaid otseselt riiklikust sunnist. Kõige ilmekam näide on suletud kaubanduskeskused ja spordiasutused. Tavapärased maksejõuetuse vältimise meetmed ei ole lihtsalt võimalikud. Uusi turge ja kliente otsida on vähemalt teatud ärivaldkondades sisuliselt võimatu.

Samas on näiteks osaühingu puhul juhatuse liikmel äriseadustikust tulenevalt kohustus 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest esitada kohtule pankrotiavaldus. Sellega kaasneb ka juhatuse liikme vastutus.

Eelnõu ei piira võlgniku enda võimalust pankrotiavaldus esitada. Selle eesmärk on pankrotimenetlust edasi lükata üksnes siis, kui esinevad reaalsed väljavaated hiljem tegevuse jätkamiseks.

Soovid rohkem infot?

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

Miks tuleks saneerimismenetlust eelistada pankrotimenetlusele?

Saneerimine – kas võlausaldajate kottimine kolmes vaatuses või reaalne võimalus ettevõtet aidata?

Aitame teil leida parima lahenduse