Uudised

Hasartmänguseadus Eestis – 2. osa

Hasartmängukorraldaja tegevust Eestis reguleerivad peamiselt neli õigusakti:

• Hasartmänguseadus;

• Hasartmängumaksu seadus;

• Reklaamiseadus; ja

• Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

Hasartmängud

Hasartmänguseadus sätestab hasartmängu korralduslubade väljastamise reeglid, aga ka vastutuse ja sanktsioonid Hasartmänguseaduse rikkumise eest, Hasartmängumaksu seadus aga reguleerib hasartmängumaksu tasumist (üldreeglina laekub hasartmängumaksuna 5% kõigist panustest, millest on maha arvatud võidud, Eesti riigieelarvesse) ning kehtestab põhimõtted, kuidas tuleks hasartmängumaksust laekunud tulu riigieelarves jaotada.

Reklaamiseadus sätestab raamistiku, kuidas tohib hasartmänge tarbijatele turundada, kusjuures põhireegel on, et "hasartmängu reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta ega teavet, mis võib jätta mulje, et hasartmängu mängimine suurendab sotsiaalset edukust.” Selles valdkonnas teostab järelevalvet hasartmängukorraldajate üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus näeb ette, et hasartmängukorraldajad kohaldaksid hoolsusmeetmeid, tuvastaksid oma klientide isikut, tuvastaksid riikliku taustaga isikuid (PEP), määraksid kindlaks oma riskiisu ning rakendaksid KYC ja rahapesuvastase võitlusega seotud protseduurireegleid, sealhulgas viiksid läbi ärisuhte seiret ja teavitaksid kahtlastest või ebatavalistest tehingutest.

Lisaks üldreeglitele on hasartmängukorraldaja kohustatud rakendama hoolsusmeetmeid vähemalt võitude väljamaksmisel, panuse tegemisel või mõlemal juhul, kui kliendi poolt makstud või saadaolev summa on vähemalt 2000 eurot.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on viimasel ajal üha enam juhtinud avalikkuse tähelepanu hasartmängudega seotud ohtudele. Eelkõige on amet välja toonud, et Facebookis või muudes sotsiaalmeediakanalites rikuvad tarbijaloteriide korraldajad sageli reklaami- ja tarbijakaitsekohustusi. Kõige levinumad rikkumised on järgmised:

• puudulikud mängureeglid;

• mängureeglites mängu keskel ja ilma ette teatamata muudatuste tegemine;

• võitjatele auhinna välja andmata jätmine; ja

• Eesti tarbijatega võõrkeeles suhtlemine.

NJORD Advokaadibüroo regulatory töögrupp annab õigusalast nõu hasartmänguseaduse, nõuetele vastavuse, GDPR-i ehk andmekaitseseaduse ja AML-i ehk rahapesu tõkestamise valdkonnas.