Frågor och svar rörande olaglig fildelning och nedladdning

Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om olaglig fildelning, bl.a. vad olaglig fildelning är och vad en förlikning innebär. Du finner också 10 goda råd om hur du lagligt ser film på internet.

Vem företräder NJORD Law Firm?

NJORD Law Firm företräder en större grupp filmproducenter både i och utanför Skandinavien, såsom Nu Image, Voltage Pictures LLC och Zentropa. De filmer som NJORD Law Firm företräder är både berömda filmer och filmer med berömda skådespelare.

Gemensamt har dessa problemet att filmerna ses av många via otillåtna hemsidor och program. Om du tittar på eller laddar ner filmer från nätverk som Popcorn Time, BitTorrent eller The Pirate Bay, har du tillägnat dig filmen på ett olagligt sätt.

Varje gång en film fildelas olagligt på internet går filmproducenten miste om intäkter som genereras genom biografer, försäljning av DVD:er och bruk av lagliga streamingtjänster. Detta innebär att filmbranschen som helhet går miste om intäkter som annars skulle investerats i nya filmproduktioner.

Vad är fildelning?

Fildelning kan ske på många olika sätt. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är genom användning av ett så kallat P2P-nätverk (peer-to-peer). I ett P2P-nätverk är samtliga datorer anslutna till varandra via internet. Genom anslutningen till nätverket blir varje enskild dator en server som möjliggör fildelning. Eftersom varje dator utgör en server tillåts en enskild användare av ett P2P-nätverk att både ladda upp och ladda ner från och till de övriga anslutna användarna. Vid nedladdning tas data emot från samtliga anslutna servrar i P2P-nätverket, medan det vid uppladdning laddas upp till samma servrar. Fildelning består således både av upp- och nedladdning av filer.

Frågor och svar rörande olaglig fildelning och nedladdning

Det enda som krävs för att dela filer över ett P2P-nätverk är internetanslutning och ett P2P-nätverk. Anslutningen till P2P-nätverk sker genom användandet av programvaror, såsom BitTorrent, uTorrent och Transmission. Dessa program används oftast till att olagligen fildela filmer, musik, spel, e-böcker m.m..

Vissa streamingtjänster, såsom Popcorn Time, använder P2P-nätverk. Detta innebär således att fildelning även kan ske vid streaming av film. Fildelningen sker genom att t.ex. en film laddas upp på en streamingplattform, varifrån filmen kan ses genom att små sekvenser laddas ner löpande i syfte att öka hastigheten vid streaming. Filmsekvenserna kopieras och lagras på varje enskild användares enhet. Samtidigt som filmen visas för användaren av streamingtjänsten laddar denne upp de lagrade filmsekvenserna för övriga P2P-nätverkanvändare. Ju fler användare som delar filmen, desto snabbare kan filmen streamas och fildelas. Till skillnad från vanlig fildelning kan användarna se filmen i realtid.

Frågor och svar rörande olaglig fildelning och nedladdning

När en fil delas på det vis som har beskrivits ovan, tilldelas den en unik beteckning, ibland kallat ”file hash”. Detta kan jämställas med ett fingeravtryck varpå beteckningen bestäms av filens binära innehåll. På det här sättet kan P2P-nätverkanvändarnas fildelning identifieras. Filens unika beteckning gör det även möjligt att mäta hur många P2P-nätverkanvändare som fildelar t.ex. en specifik film.

Det totala antalet P2P-nätverkanvändare som fildelar en specifik fil vid en specifik tidpunkt kallas för ”swarm size” (”svärm” på svenska). Medan swarm size ger en översikt över fildelningen, visar värdet av ”audience size” hur många P2P-nätverkanvändare som fildelar en specifik fil under en längre tidsperiod, som t.ex. 3 månader. Mätning av audience size kan således användas för att indikera en generell tendens avseende olaglig nedladdning av en specifik film.

Varför är fildelning olagligt?

Lagstöd i upphovsrättslagen

Den som har skapat ett filmverk har enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729) upphovsrätt till filmen. Upphovsrätt innefattar en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Fildelning av upphovsrättsligt skyddat material är därför inte lagligt om handlingen företas utan rättighetsinnehavarens samtycke, 2 och 46 §§ upphovsrättslagen. I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att fildelning av film utgör ett upphovsrättsligt intrång.

Den som framställer exemplar av filmer genom fildelning utan rättighetsinnehavarens samtycke, kan dömas, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år, 53 § upphovsrättslagen.

Olagliga sidor

The Pirate Bay, Popcorn Time, BitTorrent, uTorrent mfl. är alla exempel på fildelningsnätverk som tillhandahåller filmer utan samtycke från rättighetsinnehavaren. Dessa fildelningsnätverk grundar sig på att användarna fildelar upphovsrättsligt skyddat material genom det bakomliggande P2P-nätverket.

Om du är osäker på huruvida en sida/tjänst är olaglig eller inte, kan du läsa NJORD Law Firm:s 10 goda råd till laglig film på nätet.

Lagliga sidor

Det finns en rad olika lagliga tjänster för att se film på nätet. Några exempel är Netflix, HBO och Viaplay.

Netflix: https://www.netflix.com/se

HBO: https://se.hbonordic.com/

ViaPlay: https://viaplay.se/

Om du är osäker på huruvida en sida eller tjänst är olaglig eller inte, kan du läsa NJORD Law Firm:s 10 goda råd till laglig film på nätet.

Jag prenumererar på lagliga tjänster som Netflix, Viaplay, HBO m.fl.. Varför har jag fått ett brev?

Vi kontaktar dig inte för att du har sett filmer eller serier genom en av dessa lagliga tjänster. Vi har enbart skickat brev till innehavare av IP-adresser som varit aktiva i ett fildelningsnätverk när en specifik film fildelades utan tillstånd från rättighetsinnehavaren.

Prenumerationer av lagliga tjänster är ofta geografiskt begränsade, vilket kallas för ”geoblocking”. Detta innebär att en specifik film eller serie t.ex. är tillgänglig i USA men inte i Sverige. Om en specifik film är föremål för geoblocking i ditt område eller land, och du försöker att kringgå detta genom att se filmen från ett P2P-nätverk, utgör det således ett upphovsrättsligt intrång.

Om du är osäker på huruvida en sida eller en tjänst är olaglig eller inte, kan du läsa NJORDs 10 goda råd til laglig film på nätet.

Ansvar för olaglig aktivitet på din internetanslutning

Är jag ansvarig för andras bruk av mitt internet?

Som utgångspunkt är du inte ansvarig för andras användning av din internetanslutning, men vi är av uppfattningen att du som abonnent är den som ytterst bör säkra den anslutning som du betalar för.

Det är dock de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om du kan bli ansvarig för att din internetanslutning har använts för olagliga aktiviteter.

Vår uppfattning är att du, under vissa omständigheter, kan hållas ansvarig även om det är någon annan som har använt sig av din internetanslutning för olagliga aktiviteter. Denna uppfattning grundar sig på en rad tidigare avgöranden i Danmark och i Finland.

År 2008 avkunnades en dom i Högsta domstolen i Danmark, rörande ett fall där en person som år 2004 hade använt sig av trådlöst internet utan kryptering – internetanslutningen var således inte skyddad med lösenord. Högsta domstolen fann inte tillräcklig bevisning för att den registrerade ägaren av internetanslutningen hade tillhandahållit musikaliska verk från internetanslutningen.

Numera levereras trådlösa routers med aktiverad kryptering. Det har därför kommit att utgöra en standard att alla trådlösa routers som levereras av en internetleverantör levereras lösenordskyddade. Detta innebär att man aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan också ge andra tillgång till internetanslutningen genom att lämna ut lösenordet.

Enligt vår uppfattning kan man hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern, trots att man är medveten om att det kan ske eller tidigare har skett olaglig nedladdning/fildelning via internetanslutningen ifråga. Denna typ av kränkningar kräver nämligen tillgång till internetanslutningen under en längre tidsperiod och att man använder särskilda P2P-program.

I en finsk dom från juli 2016, tog rätten ställning till huruvida man kunde hållas ansvarig för att ha en trådlös internetanslutning utan lösenord. Den finska domstolen fann det bevisat att innehavaren av IP-adressen hade fildelat filmer och serier, oaktat att internetanslutningen inte hade något lösenord. Det vill säga, det var ett ”öppet wi-fi”, och innehavaren ålades att betala drygt 32.000 Euro i ersättning och rättegångskostnader för att ha delat tio avsnitt av tv-serien ”Black Sails” och filmen ”A Walk Among the Tombstones” via BitTorrent.

Den finske IP-adressinnehavaren menade att hans trådlösa internetanslutning var öppen för alla och att det därför kunde vara vem som helst som hade fildelat filmer och serier via hans internetanslutning. Efter en bedömning av de konkreta omständigheterna fann den finska domstolen att IP-adressinnehavaren var ansvarig för de upphovsrättsliga intrången som skett på internetanslutningen, trots att det var en öppen anslutning. Du kan läsa domstolen avgörande på finska.

Är jag som förälder ansvarig för mitt barns olagliga fildelning?

Om ditt barn blir ersättningsskyldig för en skada, t.ex. olaglig fildelning, kan du som förälder vara skyldig att betala för ditt barns skadegörande handlingar. Som vårdnadshavare har du ett tillsynsansvar, vilket innebär att om du kände till eller borde ha känt till att ditt barn ägnat sig åt olaglig fildelning kan du som förälder bli ersättningsskyldig för detta.

Olika former av olaglig fildelning

I det följande går vi igenom de olika former av olaglig fildelning som kan göra dig ansvarig i egenskap av abonnent på IP-adressen.

Scenario 1: "Jag har själv sett/försökt att se filmen.”

– I detta scenario är du som utgångspunkt ansvarig som direkt skadevållare för den olovliga fildelningen.

Scenario 2: ”Mitt barn har sett/försökt att se filmen.”

– Om det är ditt barn som har sett/försökt att se filmen, kan du som förälder vara skyldig att betala för ditt barns skadegörande handlingar. Som vårdnadshavare har du ett tillsynsansvar.

Scenario 3: ”Jag har inte själv sett filmen – kan det vara andra i hushållet?”

– Det är vår uppfattning att det är du som abonnent som är ytterst ansvarig för ditt abonnemang.

Scenario 4: ”Jag har hyrt ut/lånat ut min bostad”

– I uthyrnings-/utlåningssituationer (t.ex. genom Airbnb) förekommer det att hyrestagaren/lånaren olagligt fildelar filmer genom att använda ditt internet. Vi är av uppfattningen att du är ytterst ansvarig för ditt abonnemang.

Scenario 5: ”Jag har en öppen internetanslutning, utan lösenord.”

– Om din internetanslutning är öppen innebär det att du aktivt har tagit bort lösenordet. Därigenom har du möjliggjort för andra att använda din anslutning, t.ex. för att se/försöka att se filmer olagligt. Om du är medveten om att andra använder din internetanslutning för olaglig fildelning kan du, efter en bedömning i det enskilda fallet, bli ansvarig i egenskap av innehavare av internetanslutningen.

Scenario 6: ”Hur stor är sannolikheten att jag har blivit hackad?”

– Om man utgår från den statistik som finns tillgänglig, så är sannolikheten för att du ska ha blivit hackad normalt mycket liten. Vi är sällan med om att internetleverantörer har problem med att deras kunder utsätts för hacking-attacker.

Hur behandlar NJORD Law Firm mina uppgifter?

Registrering av olaglig aktivitet

Rättighetsinnehavaren använder sig av bland annat programmet, MaverickEye UG, för att samla in information om vilken IP-adress som illegalt fildelar upphovsrättsligt skyddad film. Utöver IP-adressen samlar programmet information om vilken fil som har delats och vid vilken tidpunkt detta har skett. Om man fildelar en film tillhörande en rättighetsinnehavare genom P2P-nätverk, såsom Popcorn Time, BitTorrent, uTorrent eller liknande, registreras och dokumenteras detta bland annat i programmet MaverickEye UG.

MaverickEye UG:s system för att övervaka fildelningsnätverk och aktiva IP-adresser har i ett tyskt rättsfall varit föremål för en oberoende expertisbedömning som utfördes av Dr. Simone Richter. I en rapport gav Dr. Simone Richter sitt utlåtande om det här programmet, liksom giltigheten av den inhämtade datan. I rapporten dras slutsatsen att programmet kan övervaka trafiken på fildelningsnätverk, att programvaran registrerar exakt tidpunkt för dataöverföring, samt att det inhämtar korrekta IP-adresser. Du kan läsa rapporten här.

Vad är en IP-adress, och är det min IP-adress i brevet?

En IP-adress (Internet Protocol address) är en unik adress för förbindelsen mellan en enhet och ett internetnätverk.

IP-adressen identifierar normalt en viss dator (eller annan apparat), medan adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad. IP-adressen idag är inte nödvändigtvis den samma som vid tidpunkten när filmen fildelades, eftersom IP-adresser kan vara dynamiska och ändras över tid.

Din internetleverantör har bekräftat att du var ägare till internetanslutningen med IP-adressen vid den angivna tidpunkten.

Rättslig process

För att erhålla information om ägaren av IP-adressen som användes vid tidpunkten av fildelningen av filmen eller serien, utarbetas ett så kallat informationsföreläggande. Ett informationsföreläggande är en förpliktelse som, av en domstol, åläggs en internetleverantör. Åläggandet innebär att internetleverantören förpliktigas att lämna ut namn och adress tillhörande en ägare av en IP-adress.

Frågor och svar rörande olaglig fildelning och nedladdning

För att domstolen ska kunna ålägga en internetleverantör att utge information om ägare till IP-adresser, ska bevis avseende den olagliga fildelningen inges till domstolen. Finner domstolen att bevisningen styrker att det föreligger sannolika skäl för upphovsrättsligt intrång och att utlämningen är lagenlig samt proportionerlig ska domstolen ålägga internetleverantören att utlämna uppgifterna.

De utlämnade uppgifterna utgör sedan underlag för vårt förlikningserbjudande.

NJORD Law Firm:s behandling av personuppgifter

NJORD Law Firm behandlar personuppgifter hänförliga till innehavare av IP-adresser, som använts för upphovsrättsliga intrång, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella lagstiftning. Därutöver är NJORD Law Firm en advokatbyrå som omfattas av de advokatetiska reglerna.

NJORD Law Firm är enligt de advokatetiska reglerna förpliktigad att iaktta tystnads- och lojalitetsplikt i enlighet med de advokatetiska reglerna om arkivering av uppgifter hänförliga till behandlade ärenden.

NJORD Law Firm:s behandling av personuppgifter hänförliga till IP-adresser syftar till att rikta rättsligt anspråk. Läs Integritetspolicy för ärenden avseende upphovsrättsintrång.

NJORD Law Firm:s behandling av personuppgifter i samband med kontaktupprättandet med ägarna till IP-adresserna har granskats. Tillsynsmyndigheten konstaterade att NJORD Law Firm:s tillvägagångssätt “kan ske inom ramen för personuppgiftslagen och att behandling av uppgifter om personer, som kan antas orsaka intrång av upphovsrätten, är nödvändig för att rättsanspråk ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras i samband med polisanmälan eller civilrättsligt förfarande. I det sammanhanget lade Datatilsynet vikt vid att upphovsrättsligaintrång undantas som huvudregel enskilt åtal och att det därför i praktiken oftast skulle vara omöjligt för rättighetsinnehavaren att skydda sina rättigheter, om informationen inte kan behandlas. Datatilsynet har också lagt vikt vid att de samlade IP-adresserna som ger tecken på kränkning av rättighetsskyddet, inte är omedelbart hänförbara till individen, för den tidpunkten då informationen om namn och adress på abonnenten mottagits från internetleverantören mot bakgrund av ett domstolsbeslut”

Hur skall jag förhålla mig till NJORD Law Firm:s förlikningserbjudande?

Ska jag svara?

NJORD Law Firm uppmanar mottagare av brev att svara på förfrågningen. Det är svårt för oss att avsluta det enskilda ärendet, om vi inte mottar svar på våra brev.

Sverige är Konsumentverket den svenska konsumentmyndigheten som leds utav konsumentombudsmannen, precis som i Danmark och Finland. Cecilie Norlander, jurist på Konsumentverket, framförde: ”Om man anser sig vara oskyldig så behöver man inte betala något utan har alltid rätt att få saken prövad i domstol”. Det framgår utav utlåtandet att man inte ska känna sig tvungen att nå förlikning, om man är oskyldig. Du kan läsa hela artikeln med utlåtandet från Konsumentverket.

Patent- och registreringsverket (PRV) ”Enligt upphovsrättslagen är det olagligt att ladda ned upphovsrättsligt skyddad film från Internet utan rättighetshavarens samtycke. Gör man det kan man bli skyldig att betala skadestånd. Vi kan dock inte ge besked i enskilda fall då dessa avgörs av domstol.” Du kan läsa hela utlåtandet från Patent- och registreringsverket (PRV).

Ska jag ringa eller skicka ett e-mail till NJORD Law Firm?

Vi uppmanar brevmottagare att i första hand kontakta oss via e-mail på ips@njordlaw.com. Vid ytterligare frågor om ditt ärende är du välkomna att ringa till vår support på det i brevet angivna telefonnummer.

NJORD Law Firm strävar efter att besvara dina frågor så fort som möjligt, men på grund av många pågående ärenden, kan det dröja några dagar innan du får svar. Vi ber dig därför ha överseende med detta.

Observera att vi inte har möjlighet att hantera ärenden via telefon och vi uppmanar därför dig att skicka ett e-mail till oss.

För att på bästa sätt hjälpa dig i ditt ärende, ber vi dig vänligen att ange det i brevet angivna namn och ärendenummer vid varje kontakt med oss.

Ska jag ingå förlikning?

Brevet som du har mottagit av oss innehåller ett förlikningserbjudande. Detta innebär ett erbjudande om att ingå ett juridiskt bindande avtal mellan dig och rättighetsinnehavaren till den film som olovligen fildelats från ditt nätverk. Erbjudandet avser enbart den i brevet angivna film. Genom din betalning godtar du rättighetsinnehavarens villkor att ingå förlikning och därmed avslutas ärendet. Ett avslutat ärende kan inte bli föremål för en domstolsprocess.

Att ingå förlikning är frivilligt men om du däremot inte godtar rättighetsinnehavarens erbjudande bör du vara medveten om att rättighetsinnehavaren kan komma att lämna in ärendet för handläggning i domstol.

NJORD Law Firm har drivit rättsprocesser i Skandinavien avseende fildelning och det finns fortfarande pågående mål i domstol. Domstolsprövningarna är kostsamma för båda parterna och bör naturligtvis därför undvikas.

Hur är förlikningsbeloppet beräknat?

Enligt huvudregeln i 54 § upphovsrättslagen ska den som olovligen fildelat utge ersättning för utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddat material samt för den skada som åsamkats rättighetsinnehavaren, såsom utebliven vinst, skada på verkets anseende, och rättighetsinnehavarens intresse av att fildelning inte sker.

Vid fastställande av förlikningssumman har det beaktats att du både har gjort filmen tillgänglig för dig själv och för andra genom olovlig fildelning. Hänsyn har också tagits till de ombuds- och rättegångskostnader som varje ärende medfört.

Summan är dessutom beräknad utifrån vägledning i rättspraxis på området och är uträknat för fildelning av en film.

Genom fildelning av en film möjliggör du för andra att se filmen. Därför är förlusten för rättighetsinnehavarna betydligt högre än priset för ett biobesök eller vid köp av film. Rättighetsinnehavaren går miste om intäkter som annars generats av tittarna, t.ex. genom biobesök eller vid köp av film.

Den olagliga fildelningen är inte bara ett alternativ till att gå på bio, och filmproducentens förluster motsvarar inte bara en biobiljett eller priset för en spelfilm. Användningen av de illegala tjänsterna för att ladda ner ger samtidigt andra möjligheter att se filmen vilket därmed innebär att man tillgängliggör den för en stor publik.

Hur kan jag hjälpa till i arbetet mot fildelning?

NJORD Law Firm:s brev innehåller en angivelse av den exakta tidpunkten och det exakta datumet för den olagliga fildelningen. Mot bakgrund av den här informationen och som innehavare av IP-adressen kan du fråga familjemedlemmar och andra som brukat ditt nätverk om de vidkänns händelsen.

Genom att tillhandahålla oss din information underlättar du vårt arbete att motverka illegal fildelning.

Läs mer om hur du undviker olaglig nedladdning i NJORD Law Firm:s 10 goda råd till laglig film på nätet.

Kan jag vända mig till myndigheter?

Som medborgare kan man vända sig till flera myndigheter.

Först och främst har du möjlighet att vända dig till Konsumentombudsmannen. Konsumentombudsmannen har dock valt att lägga ner alla ärenden avseende brev från NJORD Law Firm. Här kan du läsa pressmeddelandet.

Vidare har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundet som handlägger ärenden avseende god advokatetik. Vi kan upplysa att en mottagare av ett brev från NJORD Law Firm har lämnat in ett klagomål till Advokatsamfundet med ett påstående om att det har skett en överträdelse avseende de advokatetiska reglerna. Advokatsamfundet avvisade målet och fann att hänvisningen till innehavaren av IP-adressen är godtagbar.

Du har även möjlighet att kontakta polisen. Brev från NJORD Law Firm är enbart ett civilrättsligt anbud om förlikning och inte något krav eller inledning till ett straffrättsligt ärende.

Vi uppmanar dig att i första hand vända dig en advokat eller söka annan professionell juridisk rådgivning innan du kontaktar en av ovanstående myndigheter.

Kan jag använda standardsvar från internet för att besvara brev från NJORD Law Firm?

Vi har konstaterat att det för närvarande finns flera olika guider på internet för hur man besvarar våra brev. Många av dessa standardsvar är varken formulerade av myndigheter, etablerade intresseorganisationer eller advokater. Att söka rådgivning från dessa guider borde undvikas då dessa standardsvar kan vara ogynnsamt för upplysningen av rätt information i ärendet.

Har NJORD Law Firm genomfört stämningar i mål gällande olaglig fildelning?

Vi kan upplysa att NJORD Law Firm har genomfört stämningar i mål gällande olaglig fildelning.

År 2016 blev en av NJORD Law Firm:s brevmottagare förpliktigad av dansk domstol att betala 5000 kr till en filmproducent för olaglig fildelning av en film.

Du kan läsa artikeln om domen i Berlingske.

Hur kan jag undvika olaglig nedladdning?

NJORD Law Firm har utarbetat 10 goda råd för hur du eller någon i ditt hushåll kan undvika de vanligaste fallgroparna inom illegal fildelning av filmer på internet och hur du bäst skyddar dig mot olaglig aktivitet på din internetanslutning.

Ladda ner eller skriv ut guiden “NJORD:s 10 goda råd till laglig film på nätet

Frågor och svar rörande olaglig fildelning och nedladdning