Uforudsete begivenheder, som mistet beskæftigelse eller konkurs, kan føre til en situation, hvor din gæld vokser, selvom du ønsker at afbetale den. Hvis din gæld er blevet så stor, at det ikke muligt for dig at betale den inden for den nærmeste fremtid, og du heller ikke har udsigt til at kunne gøre det, kan du søge om gældssanering.


NJORD Law Firm kan hjælpe dig med at søge om gældssanering. På denne side kan du blive klogere på, hvad gældssanering indebærer, og de muligheder og betingelser der er for at få gældssanering.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM GÆLDSSANERING

Tlf. (+45) 69 13 71 19
E-mail: KMJ@NJORDLAW.COM

hvad er gældssanering?

Gældssanering betyder, at den gæld, du har hos dine kreditorer, bliver nedsat eller måske endda slettet. Det kan være en god løsning, hvis du har pådraget dig en håbløst stor gæld, som du ikke kan betale inden for en overskuelig fremtid.

Ved gældssanering vil skifteretten fastsætte et beløb, som du løbende skal afdrage til dine kreditorer. Det er under forudsætning af at betingelserne for gældssaneringen er opfyldt. Det er skifteretten, der træffer beslutning om dette beløb. Beløbet bliver fastsat med udgangspunkt i din økonomiske situation.

 

Hvordan søger man om gældssanering?

Man ansøger om gældssanering ved skifteretten, som er en afdeling hos din lokale byret. Når du skal indsende en gældssaneringsansøgning, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Du skal også vedhæfte relevante bilag og dokumenter, der dokumenterer din økonomiske situation. Både for dig selv og din eventuelle samlever/ægtefælle. Bilagene kan omfatte:

 • Årsopgørelser for de seneste 3 år
 • Forskudsopgørelser for de seneste 2 år
 • Bilag, der dokumenterer dine indtægter for de seneste 3 måneder, såsom lønsedler og pensionsudbetalinger.

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsblanketten omhyggeligt og korrekt. Så har du størst mulig chance for at opnå gældssanering. Vi anbefaler desuden, at du udfylder det tilhørende spørgeskema. Her skal du give en dybdegående forklaring på de personlige forhold, der begrunder din ansøgning. Hvis skifteretten finder det relevant, kan de vælge at inkludere indholdet af spørgeskemaet, når de behandler din ansøgning.

 

Hvilke betingelser skal man opfylde for at få gældssanering?

Du skal opfylde to betingelser for at få gældssanering:

 1. Du kan ikke betale din gæld på ansøgningstidspunktet eller inden for den nærmeste fremtid (ca. 10 år)
 2. Dine økonomiske forhold vil blive varigt forbedret som følge af gældssaneringen.

Selvom der blot er to betingelser for at få gældssanering, er det langt fra alle, der søger, der opnår det. Skifteretten vurderer din sag individuelt på baggrund af dine personlige og økonomiske forhold og sammenholder det med dine muligheder for at betale din gæld.

Disse faktorer vil have betydning ved vurderingen af din ansøgning:

 • Indkomst og boligforhold: Du skal have en stabil indkomst fra et fuldtidsarbejde samt stabile boligforhold
 • Værdifulde aktiver: Hvis du har en ejerbolig, andelsbolig, bil eller dyrt indbo vil skifteretten betinge gældssanering af, at du sælger eller belåner den eventuelle friværdi i din ejendom, bil eller indbo
 • Ægtefælle eller samlever: Hvis du bor sammen din ægtefælle eller samlever, skal du notere i ansøgningen, om gælden er stiftet, inden I flyttede sammen. Din partners forhold skal også beskrives i ansøgningen.

 

Hvornår er det ikke muligt at få gældssanering?

Selvom du opfylder betingelserne for gældssanering, kommer afgørelsen altid an på en konkret og individuel vurdering af dine samlede økonomiske og personlige forhold. Det er typisk ikke muligt at få gældssanering i følgende tilfælde:

 1. Uafklarede indtægts- eller udgiftsforhold: Kan omfatte situationer som arbejdsløshed, manglende fast bopæl eller hvis du er under uddannelse
 2. Uforsvarlig økonomisk adfærd: Kan omfatte situationer, hvor en betydelig del af gælden er stiftet på et tidspunkt, hvor

  a) du ikke havde mulighed for at betale den eksisterende gæld
  b) du har taget store økonomiske risici
  c) gælden primært er forbrugsgæld, medmindre særlige omstændigheder gør det rimeligt
  d) en betydelig del af gælden er systematisk opstået til det offentlige.

  Dog kan du alligevel i nogle tilfælde få gældssanering, hvis gælden betragtes som værende gammel – typisk ældre end 6-8 år.
   
 3. Gæld stiftet ved strafbare handlinger eller erstatningspligt: Omfatter situationer, hvor en betydelig del af din gæld er stiftet gennem kriminelle handlinger (dog ikke sagsomkostninger), eller hvor du har erstatningsansvar. I visse tilfælde kan du stadig få gældssanering, hvis gælden betragtes som gammel (typisk 6-8 år).
 4. Undladelse af afdrag på gæld: Hvis du ikke har afdraget på din gæld i perioder, hvor du havde rimelig mulighed for det, vil det tale imod at give dig gældssanering.
 5. Indretning med henblik på at få gældssanering: Hvis det vurderes, at du har indrettet din økonomiske situation med det formål at opnå gældssanering, kan det resultere i afslag på din ansøgning.
 6. Stiftelse af ny gæld efter ansøgningens indlevering: Hvis du har stiftet ny gæld efter at have indsendt din ansøgning, kan det have negative konsekvenser for din ansøgning.

Skifteretten kan også nægte gældssanering af andre grunde, som de finder relevante i din specifikke sag. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forhold og søge juridisk rådgivning, hvis du er usikker på dine muligheder.

 

Kan jeg få slettet eller nedsat min gæld?

Når du opfylder betingelserne for at få gældssanering og har givet skifteretten fuldt indblik i din økonomiske situation, kan skifteretten vurdere, at det er hensigtsmæssigt, at du får din gæld slettet eller nedsat. Det er vigtigt at forstå, at selvom du opfylder betingelserne, er afgørelsen altid baseret på en individuel og konkret vurdering af din ansøgning.

Hvis din gæld nedsættes, bliver størrelsen af din gæld fastsat ud fra din økonomiske situation, inklusive dine indtægter og udgifter. Det indebærer en vurdering af dine faste, godkendte månedlige udgifter samt et rådighedsbeløb, som fastsættes baseret på din situation. Hvis du har hjemmeboende børn, vil dette rådighedsbeløb normalt være højere, end hvis du ikke har. Herefter vil du hvert år blive pålagt at overføre det fastsatte beløb til dine kreditorer. Denne proces strækker sig typisk over tre år, hvorefter din gæld vil være afviklet, og du vil være gældfri.

Hvis dine månedlige indtægter ikke efterlader noget overskud til at afdrage på din gæld efter at have dækket rådighedsbeløbet og de faste udgifter, kan din gæld potentielt blive slettet helt. Det er skifteretten, der beslutter, om gælden skal nedsættes eller slettes.

Det anbefales at samarbejde med en advokat om udarbejdelsen af din gældssaneringsansøgning. En advokat kan hjælpe med at sikre, at din ansøgning er korrekt udfyldt og indeholder alle relevante oplysninger og dokumenter.

Kontakt vores advokater indenfor gældssanering her.

 

Det er gratis at søge om gældssanering

Du kan søge om gældssanering lige så mange gange, du vil, og det er altid gratis at søge. Dog skal du være opmærksom på, at du typisk skal betale advokaten et honorar for, at advokaten hjælper dig med din ansøgning.

Advokatens honorar afregnes på timebasis. Det vil sige, at du vil blive faktureret for den tid, advokaten bruger på at rådgive og assistere dig gennem hele processen.

 

Gældssanering i forbindelse med konkurs

Hvis du er blevet erklæret konkurs, er vilkårene for at opnå gældssanering mere lempelige end i andre situationer. Det kan nemlig være muligt, selvom dine økonomiske eller boligmæssige forhold stadig er uafklarede.

Du har ret til at søge om gældssanering, hvis konkursen har efterladt dig med en gæld, der er umulig at håndtere. Eller hvis din partner er erklæret konkurs, og du har kautioneret for gælden.

For at være berettiget til gældssanering i forbindelse med konkurs, er det afgørende, at du ikke har drevet din virksomhed på en uforsvarlig måde. Og at din ansøgning om gældssanering er indgivet til skifteretten før afslutningen af konkursbehandlingen.

Hvis du eller din samlever står over for en konkurs, anbefaler vi, at du kontakter vores advokater. Du har en unik mulighed for at få gældssanering i denne situation.

 

Ændring af en afgørelse om gældssanering

Når du har fået gældssanering, men dine økonomiske forhold efterfølgende ændrer sig væsentligt, er det vigtigt, at du kontakter skifteretten. I særlige tilfælde kan din sag om gældssanering genoptages. Det kan potentielt føre til yderligere nedsættelse eller fuldstændig sletning af din gæld.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du har givet forkerte oplysninger eller tilbageholdt relevante oplysninger ved ansøgningen, kan dine kreditorer anmode om at få ophævet din gældssanering. Desuden kan dine kreditorer anmode om, at skifteretten ophæver din gældssanering, hvis du ikke overholder dine månedlige afdrag.

Hvis du idømmes konkurskarantæne, vil det normalt også medføre, at din gældssanering ophæves.

Hvis skifteretten nægter at genoptage din sag, har du mulighed for at indbringe sagen for landsretten. Derudover er det også muligt at klage over skifterettens ophævelse af din gældssanering.

 

NJORD Law Firm – Din partner inden for gældssanering: Få din gæld nedsat eller slettet

Har du uoverkommelig gæld, du ikke kan se dig ud af? NJORD Law Firm er her for at hjælpe dig med at navigere gennem processen med at søge om gældssanering. Vores erfarne advokater står klar til at vejlede dig, og de tilpasser altid deres rådgivning til dine specifikke behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om dine muligheder. Lad os hjælpe dig med at få din økonomi på rette spor og sammen finde den bedste løsning for dig.

Skal vi løse dit problem?