Forretningsbetingelser

NJORD Advokatpartnerselskabs (herefter NJORD Law Firm) forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.


Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.


Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

NJORD Law Firm er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter NJORD Law Firm til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden NJORD Law Firm til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan NJORD Law Firm også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.


Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.


Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er otte dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.


Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.


Klientkonti og garantiordning

NJORD Law Firm har klientbankkonti i Nykredit Bank A/S, Danske Bank A/S, Sydbank, Jyske Bank og Nordea Bank A/S. Klienten kan frit vælge, hvilket pengeinstitut, de ønsker at benytte. Få flere oplysninger her.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientkonti og egen konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside her.

Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

Indeståender på klientkonti tilskrives renter - negative eller positive - med den til enhver tid gældende rentesats på vores klientkonti. Tilsvarende hæves pengeinstituttets gebyrer for oprettelse af separate klientkonti og øvrige gebyrer, herunder transaktionsgebyrer m.v. i forbindelse med pengeinstituttets administration af konti.

Der tages forbehold for, at pengeinstitutter kan ændre priser på renter og gebyrer, samt fastsætte eventuelt nye gebyrtyper for klientkonti.
 


Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.


Fortrolighed

Alle medarbejdere hos NJORD Law Firm er underlagt tavshedspligt. Oplysninger modtaget som led i løsningen af opgaven vil således blive behandlet fortroligt i enhver henseende, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er fortrolige.


Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.


Afslutning af opgaven

NJORD Law Firm fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.


Klager

Advokaterne hos NJORD Law Firm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/.

Den 1. oktober 2015 trådte et nyt forbrugerklagesystem i kraft. For vores klienter betyder det, at skulle der opstå en uoverensstemmelse i vores samarbejde, så har de mulighed for at klage til Advokatnævnet. I tilfælde af tvist om salær opkrævet af NJORD Law Firm og/eller utilfredshed med en af NJORD Law Firms advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til advokatnævnet. Nævnet er en uafhængig klageinstans oprettet under Det Danske Advokatsamfund, jf. retsplejelovens § 144, stk. 1. Læs mere om Advokatnævnet.


Klagenævnets kontaktoplysninger

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K.
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og NJORD Law Firm skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.


Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Advokaterne i NJORD Law Firm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

NJORD Law Firm har tegnet ansvarsforsikring, og der er stillet garanti efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A, police nr. DKFL10524126

Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til maksimum DKK 50 millioner. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af klienten rejste krav i ét kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 50 millioner.

NJORD Law Firms ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, mistet goodwill, forringelse af image m.v. eller andre former for indirekte tab. 

NJORD Law Firm og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som NJORD Law Firm har henvist klienten til, ligesom NJORD Law Firm og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som NJORD Law Firm efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
 

BANKOPLYSNINGER

Bank: Jyske Bank A/S
Reg.nummer: 7170
Kontonummer: 02403727
Kreditnummer: 89283469

Udenlandske overførsler

IBAN: DK6371700002403727
SWIFT: JYBADKKK


Kontaktoplysninger

NJORD Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, DK-1112 København K
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: copenhagen@njordlaw.com

NJORD Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 17, DK-8000 Aarhus C
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: aarhus@njordlaw.com

NJORD Advokatpartnerselskab, Godthåbsvej 4, DK-8600 Silkeborg
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: silkeborg@njordlaw.com