Tvangsfjernelse eller tvangsanbringelse, er noget af det sværeste, man kan blive udsat for som forælder. Tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb i familien, og man føler sig både magtesløs og dybt frustreret, når et barn modvilligt fjernes fra hjemmet. 

Det kan være svært som forælder at stå alene med en tvangsfjernelse, og situationen kan ofte føles uoverskuelig. Mange forældre rammes af afmagt, når kommunen beslutter at tvangsfjerne deres barn, og forældrene kan nemt føle sig overhørt af kommunen. Der kan være tale om en dybt traumatiserende oplevelse. Det er derfor vigtigt, at få den rette støtte og rådgivning, hvis ens barn tvangsfjernes. 

Vores erfarne familieretsadvokater giver dig svar på, hvad en tvangsfjernelse er, hvad indgrebet indebærer, hvordan du skal forholde dig hvis dit barn tvangsfjernes og, hvordan du får gratis advokathjælp til tvangsfjernelsessagen samt andre spørgsmål du måtte have til tvangsfjernelse.

Hvad er tvangsfjernelse af et barn?

En tvangsfjernelse af børn, også kendt som tvangsmæssig anbringelse indebærer, at myndighederne fjerner dit barn fra hjemmet. Denne afgørelse træffes af kommunens børne- og ungeudvalg efter anbefaling fra kommunens socialrådgivere.

Under en tvangsfjernelse fjernes dit barn fysisk fra hjemmet og anbringes uden for hjemmet uden dit samtykke som forælder.

”Vidste du, at du og dit barn over 12 år har ret til gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse?”

HVORNÅR KAN ET BARN TVANGSFJERNES?

Børn kan kun tvangsfjernes fra hjemmet, hvis flere betingelser er opfyldt. Tvangsfjernelse forudsætter en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling hvis barnet bliver boende hos sine forældre. Det vil også kræve, at problemerne ikke kan løses gennem hjælp og støtte i hjemmet, og hvis et mindre indgribende indgreb end tvangsfjernelse heller ikke er nok.  

Årsager til tvangsfjernelse af børn:

 • Forældrene formår ikke at drage tilstrækkelig omsorg for barnet eller den unge.
   
 • Barnet eller den unge mistrives grundet forældrenes misbrug eller psykiske problemer.
   
 • Barnet eller den unge udsættes for vold eller andre voldsomme overgreb i hjemmet.
   
 • Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder.
   
 • Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer.
   
HVORDAN FOREGÅR EN SAG OM TVANGSFJERNELSE?

1. Kommunens vurdering af sagen:

 • Kommunen vurderer sagen. Hvis ikke barnets sundhed og udvikling kan sikres i hjemmet, indstiller kommunen til, at Børn- og ungeudvalget tvangsfjerner barnet eller den unge.


2. Møde i Børn- og ungeudvalget:

 • Forældre og børn over 12 år har mulighed for at fremlægge deres synspunkter om kommunens indstilling ved et møde i Børn- og ungeudvalget. Mødet kan bistås med deres advokat, inden udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske en tvangsfjernelse.


3. Afgørelse i Børn- og ungeudvalget:

 • Beslutningen træffes samme dag som mødet. Hvis udvalget er enige i kommunens anbefaling, tvangsfjernes barnet fra hjemmet inden for 24 timer.


4. Klage til ankestyrelsen:

 • Hvis du er uenig med Børn- og ungeudvalgets afgørelse, kan Børn- og ungeudvalgets beslutning påklages til ankestyrelsen, som genbehandler sagen.


5. Møde i ankestyrelsen:

 • Ved en klage til ankestyrelsen kan forældre og børn over 12 år fremlægge deres synspunkter ved et møde med Ankestyrelsen, bistået af deres advokat, inden der træffes en ny afgørelse.


6. Domstolsbehandling:

 • Hvis afgørelsen fastholdes af ankestyrelsen, kan sagen indbringes for domstolene som den sidste mulighed.
DU HAR RET TIL GRATIS ADVOKATHJÆLP I SAGER OM TVANGSFJERNELSE

Hvis du og dit barn oplever, at der indledes sag om tvangsfjernelse, så er advokathjælpen gratis.

 • Forældre i en sag om tvangsfjernelse har altid ret til gratis advokathjælp/advokatbistand.
   
 • Børn over 12 år har i en sag om tvangsfjernelse ret til gratis advokathjælp.

Du har ret til en beskikket advokat ved sager om tvangsfjernelse, og du må pege på den advokat du ønsker, også selvom advokaten ikke er fra den kommune, hvor sagen om tvangsfjernelse foregår.

Hos NJORD Law Firm er vores advokater specialister indenfor sager om tvangsfjernelse, og vi vil sikre, at I bliver hørt under tvangsfjernelsessagen. Vores advokater er eksperter på området for tvangsfjernelser og vil sikre jer, at I behandles retfærdigt under hele sagen. Vi søger at opnå det bedste resultat i tvangsfjernelsessagen for både dig og dit barn.

AKUT TVANGSFJERNELSE AF BØRN

Ved en akut tvangsfjernelse/tvangsanbringelse af et barn træffer formanden for Børn- og ungeudvalget en midlertidig afgørelse om akut tvangsfjernelse af barnet. Formandens midlertidige afgørelse om tvangsfjernelse træffes uden at inddrage udvalget i afgørelsen og uden samtykke fra forældrene. Formandens afgørelse om akut tvangsfjernelse har øjeblikkelig virkning.

En akut afgørelse om tvangsfjernelse af et eller flere børn kræver, at tvangsfjernelsen - af hensyn til barnet eller den unge - ikke kan afvente behandling i Børn- og ungeudvalget.

Ved en afgørelse om akut tvangsfjernelse skal forældremyndighedsindehaveren have besked skriftligt om afgørelsen inden 24 timer.

En afgørelse om akut tvangsanbringelse af børn eller unge er midlertidig. Afgørelsen om akut tvangsfjernelse skal behandles i Børn- og ungeudvalget inden 7 dage efter afgørelsen er truffet af formanden.

HVOR KAN BARNET ANBRINGES VED TVANGSFJERNELSE?

Hvis dit barn tvangsfjernes eller tvangsanbringes, bestemmer kommunen hvor barnet skal bo. Kommunen træffer afgørelsen om, hvor barnet skal tvangsanbringes, men skal høre dine og dit barns forslag inden den endelige beslutning træffes. Der er følgende muligheder for beslutningen om, hvor barnet skal tvangsanbringes:

 • Anbringelse i netværksplejefamilie: Din familie kan træde til som netværksplejefamilie, hvilket kan være en tryg og mindre indgribende løsning for både dig og dit barn.
   
 • Anbringelse i plejefamilie: Tvangsanbringelse sker ofte hos en plejefamilie, enten i en kort eller længere perioder. Plejefamilien skal godkendes af kommunen, og vil integrere dit barn som en del af deres egen familie og modtager støtte fra kommunen.
   
 • Anbringelse på et opholdssted: Dette er kun en mulighed for unge, der skal tvangsfjernes fra hjemmet. På et socialpædagogisk opholdssted bor flere unge sammen, og personalet kan være pædagoger eller andre uddannede voksne.
   
 • Anbringelse på døgninstitution: Døgninstitutionen, også tidligere kendt som et børnehjem, har pædagoger og andet personale ansat. Børnene har deres eget værelse, og de bor sammen med andre børn.
   
 • Anbringelse på efterskole: Tvangsanbringelse kan også ske til en efterskole, især hvis barnet går i 8., 9. eller 10. klasse. Her får barnet en mere normal hverdag, men der er ofte mindre støtte forbundet med dagligdagen.
FRIVILLIG ANBRINGELSE ELLER TVANGSANBRINGELSE?

Du vil ofte blive tilbudt frivillig anbringelse, før dit barn tvangsfjernes. Det er vigtigt at overveje, om det er til barnets bedste. Hvis du ikke mener det er det rigtige valg, kan du nægte tilbuddet om frivillig anbringelse. Hvis du har accepteret et tilbud om frivillig anbringelse, kan du altid fortryde ved at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, og kommunen fastholder anbringelsen, vurderes sagen af Børne- og ungeudvalget, og der skal træffes en afgørelse om en tvangsmæssig anbringelse af barnet eller den unge. Hvis barnet ikke tvangsmæssigt anbringes, har du ret til at få barnet hjem igen.

FORÆLDRES RETTIGHEDER VED TVANGSFJERNELSE AF BARNET

Du har altid ret til at blive inddraget i dit barns sag. Det betyder, at du har ret til at være informeret, søge om aktindsigt og deltage aktivt i beslutninger vedrørende dit barn - især når det kommer til spørgsmål om tvangsmæssig anbringelse. Desuden har du ret til at få tildelt en uafhængig støtteperson, så snart tvangsfjernelse af dit barn kommer på tale. Støttepersonen kan give dig rådgivning og støtte gennem hele tvangsanbringelsessagen.

Under møder og forhandlinger i forbindelse med sagen har du ret til at have en bisidder med til at støtte dig og sikre, at dine interesser bliver varetaget. Derudover har du ret til at blive hørt, inden kommunen træffer afgørelse om, hvor barnet skal tvangsanbringes. Dette giver dig mulighed for at fremlægge dine synspunkter.

I tilfælde af, at dit barn skal tvangsfjernes, har du ret til gratis advokathjælp fra en advokat, som du selv vælger. Denne advokat vil bistå dig i hele processen og sikre, at dine rettigheder bliver respekteret. Derudover har du ret til generel støtte fra kommunen under anbringelsen, hvis du har behov for det.

Endelig har du ret til at klage over en afgørelse, hvis du mener, at den er urimelig eller ikke er i dit barns bedste interesse. Dette giver dig mulighed for at appellere afgørelsen og søge retfærdighed.

BARNETS RETTIGHEDER VED TVANGSFJERNELSE
 • Barnet eller den unge som tvangsfjernelsessagen vedrører, har ret til at blive hørt og inddraget under sagen og inden der træffes afgørelse om tvangsanbringelse.
   
 • Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med sine forældre og nærmeste samt sin omgangskreds under tvangsanbringelsen.
   
 • Barnet eller den unge har under sagen ret til at have en bisidder med til møder i forbindelse med sagen.
   
 • Børn og unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp under sagen, ligesom denne har ret til at søge om aktindsigt og mulighed for at klage.
HJEMGIVELSE AF BARNET EFTER TVANGSFJERNELSE

Forældre har altid mulighed for at anmode om, at et barn, der er blevet tvangsfjernet, hjemgives. Hjemgivelse sker, når de forhold, der oprindeligt berettigede til tvangsfjernelsen, er væsentligt ændret, så tvangsfjernelsen ikke længere er nødvendig, og at barnet opfylder betingelserne for hjemgivelse.

Anmodningen om hjemgivelse sendes til kommunen, som vurderer om de vil medvirke til barnets hjemgivelse. Hvis kommunen ikke ønsker at medvirke, fremsendes anmodningen til Børn- og ungeudvalget, som træffer en afgørelse.

I forbindelse med afgørelsen om hjemgivelse fastsættes oftest en hjemgivelsesperiode på op til seks måneder. Dette gøres for at:

 • Forberede barnet og forældrene mentalt og praktisk på at flytte hjem igen.
   
 • Undgå pludselige overgange, som kan skade barnets udvikling.
   
 • Give barnet mulighed for at sige farvel til anbringelsesstedet og de mennesker barnet har knyttet sig til.
   
 • Lette overgangen for barnet gennem hyppigere samvær inden hjemtagelsen.
  ​​​​​​​
 • Kommunen får mulighed for at planlægge hjemgivelsen, så den tilstrækkelige støtte er til stede.
NJORD LAW FIRM – DEN RIGTIGE ADVOKAT TIL TVANGSFJERNELSE

Hvis du eller dit barn befinder jer midt i en sag om tvangsfjernelse, er det afgørende at få den rette juridiske støtte. Vi tilbyder erfarne advokater inden for familieret, specialiseret i tvangsfjernelser og tvangsanbringelser, som står klar til at hjælpe dig. Vores dedikerede team vil arbejde for at sikre det bedst mulige resultat for dig og dit barn.

Vi forstår vigtigheden af retfærdig adgang til juridisk bistand i sager om tvangsfjernelse. Derfor er det værd at bemærke, at advokathjælp altid er gratis i disse tilfælde, da kommunen beskikker advokaten. Der er ingen grund til at tøve, når det handler om dit barns velfærd. Kontakt vores erfarne advokater i dag for at sikre en professionel og effektiv håndtering af sagen, så jeres interesser kommer frem i sagen.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE