Er du blevet sigtet i en straffesag? Din forsvarsadvokat er din vigtigste repræsentant i retssystemet. Forsvarsadvokaten sørger for, at enhver rimelig tvivl kommer dig som tiltalt til gode og, at du ikke straffes på baggrund af svage beviser eller risikerer en strengere straf end nødvendigt.

En straffesag kan være kompleks og følelsesladet. Når din frihed står på spil, er det afgørende at have en stærk og professionel forsvarsadvokat ved din side. Vi tilbyder forsvarsadvokater med omfattende erfaring ved byretten, landsretten og Højesteret. Vores forsvarsadvokater er dybt professionelle og sikrer dig både følelsesmæssig og faglig støtte. Vælg en forsvarsadvokat, der vil beskytte dine rettigheder og sikre din fremtid.

KONTAKT ADVOKAT KAREN MARIE JESPERSEN
Tlf. +45) 69 13 71 19
E-mail: kmj@njordlaw.com

Hvad er en straffesag?

En straffesag vedrører en retssag om lovovertrædelser, som kan medføre straf enten ved bøde eller fængsel. Ved en straffesag er det anklagemyndigheden, der fører sagen uden at den forurettede er til stede.

Der findes I Danmark kun enkelte private straffesager, hvor det er en privatperson som rejser tiltale mod en anden for en strafbar handling, såsom freds- og ærekrænkelser (såkaldte injuriesager).

Så snart du sigtes i en straffesag har du ret til at få beskikket en forsvarsadvokat!
 

Hvad er en forsvarsadvokat?

En forsvarsadvokat er en advokat, der specialiserer sig i at repræsentere personer, der er sigtet eller anklaget i straffesager. Deres primære rolle er at varetage klientens interesser og sikre, at de får en retfærdig retssag. Forsvarsadvokaten arbejder på klientens vegne og har til opgave at fremhæve oplysninger i sagen, der taler til klientens fordel. Forsvarsadvokaten skal også skabe begrundet tvivl, der kan føre til frifindelse eller reduktion af straffen.

Under straffesagen samarbejder klienten og forsvarsadvokaten om at udvikle en strategi for forsvaret. Forsvarsadvokaten behøver ikke at være objektiv og har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad klienten deler med dem. Deres primære fokus er at sikre klientens interesser og rettigheder.

Når sagen afsluttes, vil forsvarsadvokaten hjælpe klienten med at anke afgørelsen eller søge erstatning, hvis det er relevant.
 

Hvad er en beskikket forsvarer?

En beskikket forsvarer refererer til en forsvarsadvokat, der er udpeget af retten for at repræsentere en person i en straffesag. Når en forsvarer er beskikket, betyder det, at du ikke selv skal betale advokatomkostningerne, medmindre du bliver dømt i straffesagen. Hvis du ikke bliver tiltalt eller ikke bliver dømt i straffesagen, vil det offentlige dække alle omkostninger til den beskikkede forsvarsadvokat. Dette sikrer, at alle har adgang til retfærdig behandling og afgørelse af en retssag, uanset økonomisk situation.
 

Hvornår har man ret til beskikkelse af forsvarer

Du har ret til at få beskikket en forsvarsadvokat i alle straffesager, medmindre det er en mindre alvorlig straffesag. Dette kan være sager, der kun kan medføre en bøde, herunder færdselsovertrædelser som hastighedsoverskridelser og så videre.

Her er nogle situationer, hvor du har ret til en beskikket forsvarer:

 • Hvis politiet sigter dig, skal de vejlede dig om din ret til en beskikket forsvarer.
   
 • Du har ret til en beskikket forsvarer, hvis politiet vil afhøre dig med en sigtedes rettigheder.
   
 • Hvis du bliver anholdt, har du ret til en forsvarsadvokat.
   
 • Hvis du bliver varetægtsfængslet, har du ret til en forsvarsadvokat.
   
 • Hvis du bliver tiltalt i en straffesag, har du ret til en forsvarsadvokat.
   
Valgt forsvarsadvokat

En valgt forsvarer, også kendt som en privat antaget forsvarer, er når du selv vælger din forsvarsadvokat efter aftale med advokaten. Du skal selv indgå aftalen med den valgte forsvarsadvokat, og ofte skal du selv afholde udgifterne til den valgte forsvarer. Enhver over 18 år kan selv vælge sin forsvarsadvokat, mens forældremyndighedsindehaveren kan vælge forsvareren for en person under 18 år.

Muligheden for en valgt forsvarer findes både i sager, hvor du ville få beskikket en forsvarsadvokat, og i de mindre alvorlige sager, hvor du ellers ikke ville få beskikket en forsvarer. Omkostningerne til en privat antaget forsvarer ligger på dig, selvom du frifindes i straffesagen. Dog kan retten i særlige tilfælde bestemme, at du ikke skal afholde alle udgifterne selv.

Valgt beskikket forsvarsadvokat

I tilfælde af, at du har ret til at få beskikket en advokat, kan du underrette retten eller politiet om dit ønske til en bestemt forsvarsadvokat. Retten vil derefter vurdere, om betingelserne for at beskikke en forsvarsadvokat er opfyldt, og hvis dette er tilfældet, vil du modtage den valgte advokat som din beskikkede forsvarer – dette kaldes en valgt beskikket forsvarsadvokat.
 

OMBESKIKKELSE HVIS DU VÆLGER EN ANDEN FORSVARER

Hvis du allerede har fået beskikket en forsvarsadvokat, men ønsker en anden, har du ret til at skifte forsvarer. Processen med at skifte forsvarer indebærer normalt følgende trin:

 1. Kontakt den ønskede forsvarsadvokat: Du skal kontakte den forsvarsadvokat, som du ønsker skal repræsentere dig i sagen.
   
 2. Meddelelse til retten eller politiet: Du kan informere retten eller politiet om din beslutning om at skifte forsvarer. Dette kan ske skriftligt eller mundtligt.
   
 3. Ombeskikkelse af forsvarer: Når din anmodning om at skifte forsvarer modtages, vil retten foretage en ombeskikkelse, hvilket betyder, at den nye forsvarsadvokat bliver beskikket til at repræsentere dig i stedet for den tidligere forsvarsadvokat.


Det er vigtigt at forstå, at du har ret til at vælge den forsvarsadvokat, som du føler dig mest komfortabel med og har tillid til. At have tillid til sin forsvarsadvokat er afgørende for en retfærdig rettergang og for at sikre, at dine rettigheder og interesser bliver varetaget bedst muligt.
 

HVORDAN FORLØBER STRAFFESAGER I DANMARK?

Dette er en oversigt over et muligt forløb i en straffesag:

 1. Politiet bliver bekendt med, at der muligvis er begået en kriminel handling og indleder efterforskning.
   
 2. Hvis politiet finder rimelig mistanke, bliver du sigtet og informeret om grundlaget for sigtelsen.
   
 3. Politiet kan vælge at anholde dig, hvis der er grundlag for det fx, hvis du kan påvirke efterforskningen eller forventes at flygte.
   
 4. Når politiets efterforskning er afsluttet, overdrages sagen til anklagemyndigheden.
   
 5. Anklagemyndigheden vurderer om der er tilstrækkelige beviser til at rejse tiltale. De kan enten rejse tiltale eller frafalde sigtelsen.
   
 6. Hvis der rejses tiltale, indledes en retssag, hvor anklagemyndigheden og forsvareren fremlægger deres argumenter og beviser.
   
 7. Dommerne voterer og afsiger en endelig dom.
   
 8. Dommen kan ankes inden for 14 dage efter, at den er modtaget.
   

Det er vigtigt at bemærke, at dette er et generelt forløb, og at detaljerne og processen kan variere afhængigt af den konkrete sag.
 

TILSTÅELSESSAGER: EN HURTIGERE PROCES

Når en sag indledes som en tilståelsessag, betyder det, at du erkender at have begået den strafbare handling. Anklagemyndigheden vil derefter sende sagen til retten med en begæring om afholdelse af et retsmøde. Denne begæring indeholder en beskrivelse af den strafbare handling, som du har tilstået.

Når retten modtager begæringen om afholdelse af retsmødet, vil sagen blive berammet. Dette betyder, at tidspunktet for retsmødets afholdelse bliver fastsat, og du vil blive indkaldt til at deltage.

Det er vigtigt at bemærke, at der kun afholdes et retsmøde, hvis sagen ikke kan lukkes ved bødepålæg. Med andre ord, hvis den strafbare handling ikke blot kan straffes med en bøde, vil tilståelsessagen blive behandlet ved retsmødet, hvor du vil have mulighed for at fremlægge din tilståelse og eventuelle forklaringer.
 

FORSVARSADVOKAT OG UNGDOMSKRIMINALITET

I straffesager mod personer under 18 år gælder der særlige regler. Disse er designet til at beskytte de unges rettigheder og sikre deres velfærd. Her er nogle eksempler på specialregler inden for strafferetsplejen for unge under 18 år:

 • Politiet underretter de sociale myndigheder i din kommune om straffesagen.
   
 • En repræsentant fra de sociale myndigheder har adgang til at overvære afhøringen.
   
 • Dine forældre kan i nogle tilfælde være til stede under afhøringen.
   
 • Du og dine forældre har ret til advokatrådgivning under afhøringen.
   
 • Hvis unge under 18 år varetægtsfængsles, sker det på en sikret ungdomsinstitution.
   
 • Sagen skal behandles af Ungdomskriminalitetsnævnet, som træffer foranstaltninger for børn og unge i alderen 10-17 år med det formål at hjælpe dem ud af kriminalitet.
   

Disse regler er designet til at sikre, at unge under 18 år bliver behandlet retfærdigt og får den nødvendige støtte og hjælp til at komme ud af kriminaliteten.
 

VORES ERFARNE FORSVARSADVOKATER, DER BESKYTTER DINE RETTIGHEDER

Vores forsvarsadvokater hos NJORD Law Firm er kompetente og dedikerede til at sikre dine rettigheder og interesser i straffesager. Med års erfaring og ekspertise arbejder vi hårdt for at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter.

Når du vælger en forsvarsadvokat hos os, kan du være sikker på et stærkt forsvar og, at du får den nødvendige støtte og vejledning gennem hele straffesagen. Vores mål er at sikre, at dine rettigheder bliver respekteret, og at du får en retfærdig behandling i retssystemet – enhver berettiget tvivl skal komme dig til gode i sagen!

Kontakt en forsvarsadvokat fra NJORD i dag for professionel og pålidelig juridisk bistand. Vi er her for at hjælpe dig.
 

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?