Persondatapolitik

Underretning om behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

NJORD Advokatpartnerselskab (”NJORD”) behandler personoplysninger om dig som klient, modpart, repræsentant for en modpart mv. som et led i bl.a. vores klient- og sagshåndtering i forbindelse med driften af vores advokatvirksomhed, når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i vores arrangementer.

Vilkårene for vores behandling af dine personoplysninger og dine personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen (”GDPR”).

Kontaktoplysninger

NJORD er i kraft af regler for drift af advokatvirksomhed, og som rådgiver med en vid udstrækning af handlefrihed inden for rammerne af vores opdrag og de advokatetiske regler, i mange tilfælde dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder både i forbindelse med rådgivning, dit besøg på vores hjemmeside, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i vores arrangementer eller lignende.

Hvis du har spørgsmål til NJORDs behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende, er du altid velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

NJORD Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K
Att.: Jesper-Max Larsen
CVR-nr.: 41 76 01 33

Tlf.: +45 33 12 45 22
Mail: privacy@njordlaw.com

Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag

Som led i administrationen af vores klienthåndtering og sagsbehandling behandler vi en række personoplysninger om dig. I alle klientforhold behandler vi oplysninger til brug for etableringen af klientforholdet, klienthåndtering og udøvelse af advokatvirksomhed. Nedenfor beskrives, hvilke personoplysninger der behandles i den foranledning.

Klienthåndtering:

For at kunne administrere, håndtere og pleje forholdet til vores klienter behandler vi en række personoplysninger om dig som klient eller potentiel klient. Der sker behandling af følgende typer af oplysninger som led i vores klienthåndtering. Oplysningerne behandles, uanset inden for hvilket område du får rådgivning af NJORD.

 • Almindelige personoplysninger. Disse omfatter identifikationsoplysninger og kontaktoplysninger om klienter, klientens ejere og/eller kontaktpersoner samt repræsentanter for klienten. Vi behandler desuden oplysninger om vores forhold til klienten, herunder korrespondance, og oplysninger om tilgodehavender og udeståender. I visse tilfælde indhenter vi kreditoplysninger om klienter.
 • Retsgrundlaget for behandlingen findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter personoplysninger kan behandles som led i opfyldelsen af en kontrakt, i dette tilfælde opdraget eller det potentielle opdrag. Derudover kan oplysningerne behandles efter NJORDs legitime interesse, herunder etablering af klientforhold og pleje heraf, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, ligesom der kan være situationer, hvor vi opbevarer dine oplysninger, selvom vi ikke ender med at indgå en rådgivningsaftale.

Hvidvask:

I sager hvor NJORD yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner eller oprettelse af klientkonto på en klients vegne, er der i hvidvasklovgivningen en række krav, som NJORD skal leve op til. For at kunne leve op til disse krav til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme behandler vi en række personoplysninger om dig.

 • Almindelige personoplysninger. Herunder kan der behandles oplysninger om navn, CPR-nummer (alternativt pasnummer eller andet nationalt identifikationsnummer), oplysningerne tjekkes op imod en pålidelig og uafhængig kilde, fx CPR-registret, digital signatur eller Nem-ID, eller kopi af billedlegitimation (fx pas, kørekort eller lignende), CVR-nummer, ejer- og kontrolstruktur, reelle ejere, alternativt den daglige ledelse (skal legitimeres med legitimationsoplysninger).

 

 • Retsgrundlaget for behandlingen findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra c, hvorefter personoplysninger kan behandles, når det sker som led i overholdelsen af en retlig forpligtelse. I helt særlige tilfælde kan der behandles følsomme personoplysninger. Denne behandling vil i så fald ske på grundlag af GDPR art. 9, stk. 2, litra g, ligesom der kan behandles oplysninger om strafbare forhold efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

Sagsbehandling:

Til selve sagsbehandlingen behandler NJORD yderligere en række oplysninger. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger af, hvad sagen vedrører. Se skemaet nedenfor.

SagstypeFormålOplysningerBehandlingsgrundlag
Juridisk rådgivning inden for erhvervsretten, herunder selskabsret, virksomhedsoverdragelser, køb og salg af fast ejendom, lejesager, skatteret og retssager, herunder straffesager.NJORD behandler en række personoplysninger om dig som bl.a. virksomhedsejer, reel ejer, bestyrelsesmedlem, medarbejder, kunde og leverandør. Oplysningerne behandles for at kunne rådgive vores klienter om erhvervsretlige forhold.

Almindelige oplysninger, der evt. behandles:

 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Kopi af ID (sygesikring, pas, kørekort)
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Familieforhold
 • Bank- og betalingsoplysninger
 • Økonomiske forhold
 • Ejendomsoplysninger
 • Aftaleforhold
 • Skatteoplysninger
 • Personaleforhold
 • Øvrige relevante sagsoplysninger

Følsomme oplysninger:

Eventuelt relevante helbredsoplysninger, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold og lignende.

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på opfyldelse af kontrakt (opdraget), overholdelse af retlige forpligtelser, NJORDs og klientens legitime interesser ift. førelse af sager, rådgivning og udøvelse af advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

Følsomme oplysninger og CPR:

For evt. følsomme oplysninger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For CPR-nummer er der enten hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1 eller 4.

For evt. strafbare forhold findes hjemlen i databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

Inkasso

NJORD behandler personoplysninger om debitorer og evt. klienter, som led i at vi indkræver penge, som en debitor skylder til enten NJORD eller NJORDs klient.

Som klient kan du læse mere om, hvilke oplysninger NJORD behandler om dig under ”klienthåndtering”.

Almindelige oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Købsoplysninger
 • Familieforhold
 • Økonomiske forhold
 • Øvrige relevante
 • sagsoplysninger

Følsomme oplysninger:

Eventuelt relevante helbredsoplysninger, eksempelvis hvis en arbejdsulykke er skyld i manglende betaling.

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på opfyldelse af kontrakt (opdraget) og NJORDs og klientens legitime interesser ift. førelse af sager, rådgivning og udøvelse af advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b og f.

Følsomme oplysninger og CPR:

For evt. følsomme oplysninger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For behandling af CPR-nummer er der hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1.

Digitale krænkelserNJORD behandler personoplysninger for at kunne identificere eventuelle personer, der er indblandet i de potentielle digitale krænkelser, for at kunne rådgive og sagsbehandle samt på andre måder hjælpe den digitalt krænkede

Klienter:

 • Identifikationsoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nummer, kopi af sygesikringsbevis
 • Kontaktoplysninger, fx telefonnummer og e-mailadresse
 • Video-/billedmateriale
 • Relevante helbredsoplysninger i form af evt. psykiske diagnoser

Modparter:

 • Identifikationsoplysninger
 • Afhøringsrapporter
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Video-/billedmateriale

Øvrige parter, herunder politi:

 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Politirapporter vedrørende sagen

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på opfyldelse af kontrakt (opdraget), NJORDs og klientens legitime interesser ift. førelse af sager, rådgivning og udøvelse af advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b og f.

Følsomme oplysninger og CPR:

For evt. følsomme oplysninger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For CPR-nummer er der hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1.

For evt. strafbare forhold er hjemlen databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

Konkurs og rekonstruktionerNJORD behandler personoplysninger om bl.a. konkursboets ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører mv. med det formål at kunne virke som kurator eller rekonstruktør.
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om familieforhold (ægteskab)
 • Stillingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Løn- og betalingsoplysninger
 • Skyldners aktiver og passiver
 • Evt. oplysninger om strafbare forhold, fx ledelsesansvar
 • Øvrige relevante sagsoplysninger

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på overholdelse af retlige forpligtelser, som NJORD har som kurator eller rekonstruktør, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

Følsomme oplysninger og CPR:

For evt. følsomme oplysninger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For CPR-nummer er der hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1.

For evt. strafbare forhold er hjemlen databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

GældssaneringNJORD behandler personop-lysninger med det formål at bistå skifteretten og ansøger med at opstille gældssane-ringsforslag i overensstem-melse med konkurslovens regler.
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om familiefor-hold (ægtefælle og børn)
 • Stillingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Løn- og betalingsoplysninger
 • Skyldners aktiver og passiver
 • Evt. oplysninger om strafbare forhold, fx ledelsesansvar
 • Oplysning om medlemskab af Folkekirken eller alternativ trossamfund
 • Fagforeningsmæssigt tilhørs-forhold
 • Helbredsoplysninger
 • CPR-nr. 
 • Øvrige relevante sagsoplys-ninger

Almindelige oplysninger:


Behandlingsgrundlaget er baseret på overholdelse af retlige forpligtelser, som NJORD har som skifterettens medhjælper, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

Følsomme oplysninger og CPR:


For evt. følsomme oplysnin-ger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme per-sonoplysninger kan behand-les, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For CPR-nummer er der hjemmel i databeskyttelses-lovens § 11, stk. 2, litra 1.

For evt. strafbare forhold er hjemlen databeskyttelseslo-vens § 8, stk. 5.
 

Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for det private område, herunder dødsbobehandling, arveret, familiesager, ægtepagter same bolighandler og lejesager.NJORD behandler personoplysninger som led i vores rådgivning og sagsføring for private klienter, herunder for at kunne udarbejde juridiske dokumenter, gennemføre dødsbobehandlinger, bistå klienter i bolighandler og i lejesager mv.

Almindelige oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer
 • Bankoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Ejendomsoplysninger
 • Statsborgerskab
 • Familieforhold og pårørende
 • Oplysninger om aktiver og passiver
 • Øvrige relevante sagsoplysninger

Følsomme oplysninger:

Evt. helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt for rådgivningen.

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på opfyldelse af kontrakt (opdraget), overholdelse af retlige forpligtelser, NJORDs og klientens legitime interesser ift. førelse af sager, rådgivning og udøvelse af advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

Følsomme oplysninger og CPR:

For evt. følsomme oplysninger vil behandlingshjemlen være GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For CPR-nummer er der enten hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1 eller 4.

For evt. strafbare forhold er hjemlen databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

FildelingssagerNJORD behandler personoplysninger for at kunne bistå vores klient med at identificere personer, der har delt/downloadet ophavsretligt beskyttet materiale uretmæssigt, og føre sager for klienten.

Almindelige oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, herunder evt. CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Internetoplysninger, fx IP-adresse
 • Evt. strafbare forhold Evt. følsomme oplysninger, som film kan afsløre
 • Øvrige relevante sagsoplysninger

Almindelige oplysninger:

Behandlingsgrundlaget er baseret på opfyldelse af kontrakt (opdraget) og klientens legitime interesser ift. førelse af sager, rådgivning og udøvelse af advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b og f.

For CPR-nummer er der enten hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1 eller 4.

For evt. strafbare forhold er hjemlen databeskyttelseslovens § 8, stk. 5.

Markedsføring:

NJORD behandler personoplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder udbud af kurser, arrangementer mv., samt ved udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen er nødvendig for at kunne stille servicer til rådighed for interesserede.

 • Der behandles i den sammenhæng almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger og evt. interesser eller præferencer for emner samt sprog.
 • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med kurser, arrangementer, udsendelse af nyhedsbreve mv. er NJORDs legitime interesse i at foretage markedsføring af sin virksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • NJORD udsender kun nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, hvis vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke hertil. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NJORD via ovenstående kontaktoplysninger eller følge vejledningen på vores hjemmeside eller nederst i nyhedsbrevet.

Drift af advokatvirksomhed:

I forbindelse med driften af NJORDs advokatvirksomhed foretages behandling af personoplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere.

 • Der behandles i den sammenhæng almindelige personoplysninger, herunder navn, ansættelsessted og kontaktoplysninger, samt oplysninger om relationen og korrespondance.
 • Retsgrundlaget findes i NJORDs legitime interesse i at administrere og drive advokatvirksomhed, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. I nogle tilfælde kan retsgrundlaget findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter oplysninger kan behandles for opfyldelse af en aftale med den registrerede.

Administration af fonde og foreninger:

NJORD er som udgangspunkt databehandler i forbindelse med administration af fonde, foreninger, selskaber mv. på klienters vegne, men i enkelte tilfælde kan NJORD være dataansvarlig for de oplysninger, der behandles. I de tilfælde, hvor NJORD er dataansvarlig, behandler vi personoplysninger i forbindelse med administration af private fonde, foreninger og selskaber og hermed forbundet bestyrelsesarbejde. Der behandles bl.a. oplysninger om ansøgere til fonden og medlemmer af foreninger samt andre bestyrelsesmedlemmer.

 • I forbindelse med administrationen behandles der almindelige personoplysninger, herunder identifikations- og kontaktoplysninger, uddannelsespapirer, oplysninger om økonomiske forhold, CPR-nummer mv.
 • Der kan i enkelte tilfælde desuden behandles følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, hvor dette er nødvendigt for administrationen.
 • I de tilfælde, hvor NJORD er dataansvarlig, findes retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige oplysninger i NJORDs legitime interesse i at udøve advokatvirksomhed, samt fonde, foreninger og selskabers legitime interesse i at udlicitere administrationen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • For behandlingen af CPR-numre er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1 eller 4, afhængig af situationen. Retsgrundlaget for evt. behandling af følsomme oplysninger findes i GDPR art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NJORD via ovenstående kontaktoplysninger.

NJORDs hjemmeside:

Når du bruger NJORDs hjemmeside, indsamler og behandler vi en række oplysninger om dig i forbindelse med vores brug af cookies til markedsføring og statistiske formål, bl.a. for at optimere vores hjemmeside og målrette annoncer.

Du finder et overblik over, hvilke cookies NJORD anvender, og hvordan du sletter dem mv., i NJORDs cookiepolitik.

 • Der behandles almindelige personoplysninger i form af din IP-adresse i forbindelse med NJORDs brug af cookies. Derudover behandler vi følgende oplysninger om dig i aggregeret form (dvs. ikke-personhenførbart): demografi, herunder køn og alder, interesser, geografi og informationer om din browser, enhed og tjenesteudbyder.
 • Retsgrundlaget findes i NJORDs legitime interesse i at generere statistikker og derigennem analysere brugen af vores hjemmeside, bl.a. for at kunne optimere denne, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Når du sender os en forespørgsel gennem vores kontaktformular på NJORDs hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger og de informationer, du har oplyst i kontaktformularen, til at svare dig. 

 • Der behandles almindelige personoplysninger i form af dit navn, din e-mail og de informationer du oplyser, når du beskriver, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Retsgrundlaget findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter oplysninger kan behandles af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på bag-grund af en anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Hvis du på eget initiativ aktivt overlader følsomme personoplysninger til NJORD, anses dette for at ske med dit samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a. 

Sociale medier:

NJORD er aktiv på flere forskellige sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram. Når du interagerer med NJORD på disse medier, gør du oplysninger tilgængelige for NJORD og det sociale medie, eksempelvis når du reagerer på vores opslag, kommenterer eller deler dem, ligesom vi behandler oplysninger om, at du ”synes godt om” NJORD eller følger os på de sociale medier. Derudover behandles der almindelige oplysninger om dig i form af eksempelvis identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, dit profilbillede mv. 

Derudover vil NJORD i enkelte tilfælde dele eksempelvis en nyhed, hvori dine identifikationsoplysninger (navn) indgår. I disse tilfælde indhenter vi altid dit samtykke forinden. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NJORD via ovenstående kontaktoplysninger. Formålet med behandlingen er branding og markedsføring af NJORD.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er NJORDs legitime interesse i at markedsføre os som advokatvirksomhed på sociale medier og at foretage vidensdeling i form af deling af artikler mv., jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. 
 • Ved brugen af Facebook gør Facebook selv brug af de oplysninger, der indsamles på NJORDs Facebookside, og NJORD og Facebook kan anses som værende fælles dataansvarlige for behandlingen af data. Du kan læse mere om fælles dataansvar med Facebook her.

Oplysninger på sociale medier slettes, når NJORD sletter et opslag, eller når du sletter din kommentar, deling, reaktion eller din tilkendegivelse om, at du ”synes godt om” eller følger NJORD. 

Konkurrencer på Facebook

Når vi afholder konkurrencer på NJORDs Facebookside, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at kunne administrere din deltagelse i den pågældende konkurrence. Behand-lingen er en forudsætning for din deltagelse i konkurrencen.

 • Der behandles almindelige personoplysninger i form af dit navn, e-mail, telefon og oplysninger der er relevant i forhold til hvilken type ulykke de har været i.
 • Vi behandler dine personoplysninger for at forfølge den legitime interesse i at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • Personoplysningerne vil blive opbevaret af NJORD, indtil enten konkurrencen er afsluttet, og oplysningerne ikke længere er nødvendige for at kunne admini-strere din deltagelse i konkurrencen, eller hvis du meddeler NJORD, at du ikke længere ønsker at deltage i konkurrencen.

Annoncer på Facebook

Vi benytter NJORDs Facebookside til at indrykke en række annoncer indenfor emnet trafikska-de og med det formål at etablere nye kunderelationer. Hvis du benytter vores kontaktformular i annoncerne til at kontakte os, behandler vi dine personoplysninger.

 • Der behandles almindelige personoplysninger i form af dit navn, telefonnum-mer, e-mail og type af ulykke.
 • Retsgrundlaget findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter oplysninger kan behandles af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på bag-grund af en anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt.

Kilder til personoplysninger

I forbindelse med klienthåndtering, sagsbehandling og juridisk rådgivning indhenter NJORD primært oplysningerne fra klienten, men kan derudover også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, offentlige myndigheder og modparter.

Oplysninger til brug for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme indhentes som udgangspunkt fra klienten, men kan også indhentes fra din arbejdsgiver (vores klient) og offentlige registre.

Indhentning af oplysninger i forbindelse med markedsføring sker fra dig som registreret, og i forbindelse med div. arrangementer og kurser kan oplysningerne også komme fra den virksomhed, hvor du er ansat.

Vær opmærksom på, at når du besøger vores hjemmeside, afgiver du automatisk oplysninger om dine aktiviteter, færden mv. på vores hjemmeside til NJORD og tredjeparter.

 >Se mere her om i vores cookiepolitik

I forbindelse med drift af advokatvirksomhed indhentes oplysningerne ligeledes fra den registrerede selv (leverandør, samarbejdspartner mv.) eller fra den virksomhed, hvor personen er ansat.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives kun i forbindelse med sagsbehandling og juridisk rådgivning, og kun hvor NJORD er retligt forpligtet hertil, eller hvor du har givet dit samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NJORD via ovenstående kontaktoplysninger. Der kan videregives oplysninger til følgende:

 • Sagens parter
 • Offentlige myndigheder, herunder domstolene, fogedretten, skifteretten, tinglysningsretten, SKAT, anklagemyndigheden, huslejenævnet, Justitsministeriet mv.
 • Forsikringsselskaber og banker
 • Revision
 • Advokatsamfundet (herunder Advokatnævnet og Advokatrådet)
 • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Derudover overlader NJORD dine personoplysninger til databehandlere, der bistår NJORD med drift af vores virksomhed.

NJORD overfører som udgangspunkt ikke dine oplysninger til lande uden for EU/EØS. Overførsel kan dog ske, hvis du eller en part i sagen befinder sig i et såkaldt tredjeland. Retsgrundlaget vil i så fald være GDPR art. 49, stk. 1, litra e, hvorefter der kan ske overførsel, hvis det er nødvendigt, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, ligesom der kan ske overførsel, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NJORD via ovenstående kontaktoplysninger.

I enkelte tilfælde anvender NJORD også databehandlere, der er placeret uden for EU/EØS. Nedenfor er angivet, i hvilken situation, der sker overførsel, hvilke databehandlere, der er tale om, samt overførselsgrundlaget.

I hvilken i situaionDatabehandlerLandOverførelsesgrundlag
Udsendelse af nyhedsmailsMailChimpUSAEU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser
Administration af deltagelse i arrangementer og webinarEventbriteUSAEU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser
CookiesGoogle LLCUSAEU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser

NJORD kan efter henvendelse henvise til, hvor du kan få en kopi af det pågældende overførselsgrundlag.

Samarbejdende advokater

NJORD har delt dataansvar med enkelte af vores advokater, idet de driver advokatvirksomhed i NJORDs regi. Efter GDPR art. 26 foreligger der fælles dataansvar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af personoplysninger. Der er indgået aftaler med de relevante advokater om det fælles dataansvar.

NJORD er iht. de indgåede aftaler ansvarlig for at stille systemer til rådighed og for sikkerheden i disse, ligesom NJORD er ansvarlig for administrationen af overholdelsen af hvidvasklovgivningen, herunder whistleblowerordning, og den overordnede overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Advokaterne er ansvarlige for at behandle sagerne og udøvelsen af advokatvirksomhed samt overholdelse af hvidvasklovgivningen ved hjælp af de værktøjer, NJORD stiller til rådighed herfor. Derudover er advokaterne selv ansvarlige for overholdelse af oplysningsforpligtelsen over for deres klienter mv. samt for at være i besiddelse af et retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger.

I forhold til de registreredes rettigheder er NJORD ansvarlig for indsigtsretten, retten til sletning, underretningspligten i forbindelse med berigtigelse, sletning eller begrænsning, samt retten til dataportabilitet. Advokaterne er således ansvarlige for oplysningspligten, berigtigelse, begrænsning af behandling og indsigelse mod behandling. Uanset hvilken rettighed du vil gøre brug af, kan du altid kontakte NJORD ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger, så vil din henvendelse blive givet videre til advokaterne, hvor det er relevant.

Fortrolighed

Alle NJORDs medarbejdere er underlagt fuld fortrolighed, herunder om behandlede persondata. Alle NJORDs advokater er desuden underlagt den lovbestemte tavshedspligt for advokater i medfør af retsplejelovens § 126.

Sletning

NJORD behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. 

Stamoplysninger:

Dine identitetsoplysninger og identitetsdokumenter slettes 15 år efter sidste sag, hvortil stam-oplysninger er knyttet, er blevet arkiveret.

Hvidvask:

Dine personoplysninger til brug for hvidvaskkontrol mv. opbevares i fem år efter sagens af-slutning iht. hvidvasklovgivningen.

Klienthåndtering og sagsbehandling:

Med undtagelse af oplysninger vedrørende anti-hvidvask og stamoplysninger slettes dine op-lysninger som klart udgangspunkt 10 år efter sagens arkivering. Der kan dog foreligge særlige forhold, der gør, at en sag ikke skal slettes efter 10 års arkivering.

Særligt for straffesager, hvor en af NJORDs advokater er beskikket, gælder, at digitale sagsak-ter skal slettes, når ankefristen er endeligt udløbet. Slettefristen for så vidt angår sagsakterne er således 30 dage efter udløb af ankefrist. 

Særligt for varemærke- og designregistreringssager gælder, at dine oplysninger slettes 12 år efter sagens arkivering. 

Hvis der ikke er oprettet en sag, og vi blot har registreret oplysninger om dig i forbindelse med opbygning af en eventuel relation, vil vi opbevare dine oplysninger i op til seks måneder efter endt korrespondance.

Drift af advokatvirksomhed:

Oplysninger om dig som leverandør eller samarbejdspartner opbevares i op til fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvori leverancen er sket, eller samarbejdet er ophørt.

Markedsføring og hjemmeside:

NJORD gemmer dine oplysninger i op til 3 måneder efter, at du har deltaget i et arrangement eller frameldt dig vores nyhedsbrev.

NJORD gemmer samtykkeerklæringer indtil 2 år efter, at dit samtykke er trukket tilba-ge/udløbet.

Bogholderioplysninger og lign. vedrører deltagelse i arrangementer slettes 5 år + løbende ka-lenderår efter regnskabsårets afslutning. 

>For sletning af cookies, se NJORDs cookiepolitik

Rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, når der behandles personoplysninger om dig. Nedenfor er beskrevet de rettigheder, du har, når NJORD behandler personoplysninger om dig.

Hvis du som registreret vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte NJORD skriftligt på den ovenfor angivne e-mailadresse. I din henvendelse bedes du angive dit fulde navn og din e-mailadresse. Du kan blive bedt om identificere dig yderligere.

Som udgangspunkt kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder. Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og NJORD kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der er tale herom.

Ret til indsigt

Du har som registreret ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger NJORD behandler om dig. Ved at rette henvendelse til NJORD kan du få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig som dataansvarlig, hvilket formål der er med behandlingen, hvem der modtager oplysningerne mv.

Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan NJORD opkræve et gebyr herfor. I tilfælde af åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få oplysninger om dig rettet, hvis du opdager, at de er urigtige eller ufuldstændige. Såfremt NJORD ikke er enig i, at oplysningerne er urigtige, er vi dog ikke forpligtet til at rette dem, men til at lave en tilføjelse om, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, hvis NJORD ikke længere har et formål med behandlingen af dine oplysninger, eller du gør indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som sker med henblik på direkte markedsføring, eller som sker i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis NJORD kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er NJORD dog ikke forpligtet til at slette dine oplysninger

Ret til begrænsning af behandling

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, fx hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, der er baseret på legitime interesser i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. NJORD vil i så fald alene opbevare dine oplysninger, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt NJORD hæver begrænsningen af vores behandling af dine oplysninger, vil du blive orienteret herom forinden.

Ret til indsigelse

Du har ret til, af grunde der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod NJORDs behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du gør indsigelse mod NJORDs behandling af dine oplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at få overført oplysninger

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført oplysningerne fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Det gælder kun, når behandlingen af dine oplysninger er baseret på en aftale i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Dine personoplysninger er ikke genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage for den behandling der ville ske fremadrettet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til privacy@njordlaw.com.

Klage til en tilsynsmyndighed

Som registreret kan du indgive en klage til NJORD som dataansvarlig, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

Du kan også altid klage til Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk, pr. telefon på 33 19 32 00, eller på e-mail til dt@datatilsynet.dk.

Ændringer af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende blive opdateret, således at den altid er tidssvarende. Du kan nedenfor altid se, hvornår persondatapolitikken sidst er revideret.

Version 1.2, maj 2019.