Dine rettigheder som ansat reguleres af regler og love, der også sætter rammerne for arbejdsgiverens forpligtelser – og vice versa. Oplever du at blive diskrimineret eller forskelsbehandlet, skal du derfor straks kontakte en advokat, der er ekspert i arbejds- og ansættelseslovgivningen.

Hvis du som lønmodtager er blevet diskrimineret eller forskelsbehandlet, har du krav på godtgørelse. Det gælder også, hvis du er blevet fyret under graviditet eller barsel. En advokat kan hjælpe dig med at bringe din klage for Ligebehandlingsnævnet eller for domstolen.

I NJORD har vi advokater, som er eksperter i ligebehandlingslovgivningen – herunder ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Vi kan hjælpe dig med at rejse et krav mod din arbejdsgiver, hvis du er blevet uretmæssigt fyret eller forskelsbehandlet.

Du er altid velkommen til at kontakte os på ansaettelsesret@njordlaw.com for en vurdering af din sag.

Har du oplevet diskrimination på arbejdspladsen?

Forskelsbehandlingsloven er klar. Det er ulovligt at diskriminere og forskelsbehandle før, under og efter ansættelsen, og både direkte og indirekte forskelsbehandling er ulovlig.

Det betyder, at en lang række personlige forhold ikke må være grunden til, at du bliver fyret, ikke er blevet tilbudt en stilling, du har søgt, eller at din kollega forfremmes i stedet for dig. Hvis det er tilfældet, kan du være blevet diskrimineret – og så kan du have krav på en godtgørelse.

Ifølge loven må ingen medarbejdere forskelsbehandles på grund af:

  • Race, hudfarve eller etnisk oprindelse
  • Religion eller tro
  • Seksuel orientering
  • National eller social oprindelse
  • Politisk anskuelse
  • Alder
  • Handicap

Derfor skal du heller ikke acceptere en opsigelse, der kan skyldes et af de ovenstående personlige forhold.

I de fleste tilfælde er arbejdsgiver faktisk forpligtet til at tilbyde omplacering eller forsøge at imødekomme dine særlige behov, inden arbejdsgiveren kan afskedige dig – også hvis du på

Konkret eksempel fra retspraksis 

En skolelærer var ansat i fleksjob, fordi hun led af paranoid psykose. Lidelsen medførte bl.a., at medarbejderen havde fået nedsat arbejdstiden med 40% og alene udførte særligt tilrettelagte arbejdsopgaver, herunder alene underviste de små klasser og så få årgange som muligt. 

Medarbejderen blev i forbindelse med en sammenlægning af skolen med en anden skole afskediget, fordi kommunen ikke længere mente, at de kunne tage hensyn til medarbejderens skånebehov. 

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at kommunen ikke havde dokumenteret, at en opfyldelse af medarbejderens skånebehov på den nye skole ville være en urimelig stor byrde. 

Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

De hensyn, som arbejdsgiver tager, må dog ikke udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren – herunder økonomisk byrde – og i sidste ende vil det være domstolene, der vurderer, hvornår der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde.

Hvis du er blevet forskelsbehandlet, kan en advokat hjælpe dig med at klage til Ligebehandlingsnævnet, forhandle med arbejdsgiver eller endda føre sagen for domstolene, hvis det bliver nødvendigt.

Gravid eller på barsel – og forskelsbehandlet?

Er du gravid eller på barselsorlov og er netop blevet fyret? Eller er du lige vendt tilbage til arbejdet efter din barselsorlov og har opdaget, at din stilling har ændret sig væsentligt?

Ligesom alle andre medarbejdere kan du opsiges, og din stilling kan ændre sig. Sker det, mens du er gravid eller på barsel, må graviditeten eller barselsorloven ikke være årsagen til fyringen eller ændringen. Hvis det er tilfældet, kan det blive dyrt for din arbejdsgiver.

Hvor dyrt afhænger af, hvor længe du har været ansat og sagens omstændigheder i øvrigt. Tidligere sager har vist, at der typisk tildeles 6-12 måneders løn i godtgørelsen i forhold til din ansættelses varighed, men i retspraksis er der set godtgørelser på helt op til 15 måneders løn.

 

Ansættelsens varighed

 

Mindre end 5 år

 

Mellem 5 - 10 år

 

Mere end 10 år

 

Estimeret godtgørelse

 

6 måneders løn

 

9 måneders løn

 

12 måneders løn

Hvis du mener, at din graviditet eller barsel direkte eller indirekte har ført til, at du er blevet fyret, eller at din stilling væsentligt er blevet ændret, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos en advokat. Advokaten kender dine rettigheder, og sammen kan I søge at indgå en aftale med din arbejdsgiver eller lade det være op til domstolene at vurdere sagen

Vil du holdes opdateret?
vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?