Uden en ægtepagt vil I automatisk være underlagt den legale formueordning, der betegnes som formuefællesskab. Det betyder, at det, I hver især bringer ind i ægteskabet, eller det, I erhverver jer i løbet af ægteskabet, anses som delingsformuer. Ved samlivsophævelse, enten i form af separation, skilsmisse eller ved død, vil disse delingsformuer blive delt ligeligt mellem jer.
 

Hvis I ikke ønsker at dele jeres ejendele i forbindelse med samlivsophævelsen, skal I oprette en gyldig ægtepagt. I ægtepagten kan I fastlægge, at bestemte aktiver, genstande eller beløb skal være den enkeltes særeje. Disse aktiver holdes uden for bodelingen ved samlivsophævelse, hvad enten det er separation, skilsmisse eller død.

HVAD ER EN ÆGTEPAGT?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor I kan beslutte, at I ikke ønsker at følge formuefællesskabet, også kendt som delingsformue eller fælleseje. Ægtepagten kan oprettes inden ægteskabets indgåelse, men den kan også oprettes, ændres eller ophæves under ægteskabet. Vores advokater hos NJORD Law Firm anbefaler på det kraftigste, at I opretter jeres ægtepagt før I bliver gift for at undgå uoverensstemmelser. Ægtepagten er en juridisk bindende aftale, der fastlægger jeres økonomiske forhold og rettigheder i ægteskabet. Det er mindre konfliktfyldt at afklare dette før ægteskabet end under ægteskabet.

Ægtepagtens indhold kan variere betydeligt fra ægtepar til ægtepar, og der er et væld af mulige særejebestemmelser, som I kan overveje. Da ingen ægteskaber og formuer er ens, er det klogt at søge rådgivning fra en erfaren advokat, som kan tilpasse jeres ægtepagt til jeres unikke situation. En standard-ægtepagt er sjældent tilstrækkelig, da den ikke tager højde for alle formueforhold.

I kan fx aftale, at alt, I ejede før ægteskabet, skal være særeje, eller I kan beslutte, at alt i ægteskabet skal være særeje. Der er også mulighed for kombinationssæreje, hvor særejebestemmelserne kun gælder ved separation og skilsmisse, men ikke ved ægtefællens død. Alternativt kan I aftale, at særejet gradvist nedtrappes, jo længere I har været gift. I har også mulighed for at lave en ægtepagt om deling af pensionsordninger, hvor I kan tage stilling til om eller hvordan jeres pensioner skal deles ved samlivsophævelse. Mulighederne for at tilpasse ægtepagten til jeres unikke situation er mangfoldige, så tøv ikke med at kontakte en advokat hos NJORD Law Firm for at få yderligere information om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udforme jeres skræddersyede ægtepagt.

 

ÆGTEPAGT OM SÆREJE

I ægtefælleloven er det udtømmende fastlagt, hvilke aftaler om formueordningen ægtefæller kan træffe i deres ægtepagt. Her er nogle af de forskellige muligheder for at indgå aftaler om formueordningen i ægtepagten:

 1. Fuldstændigt særeje: Ægtefæller kan beslutte, at alt, hvad de ejer, skal være fuldstændigt særeje, og dermed tilhøre den enkelte ægtefælles separate formue. Dette særeje vil ikke indgå i nettodelingsformuen og vil ikke blive delt, uanset om årsagen til bodelingen er separation, skilsmisse eller død. Fuldstændigt særeje kan omfatte hele ægtefællens formue, men det kan også kombineres med specifikke bestemmelser, der gør det gældende for en enkelt genstand eller et bestemt beløb.
   
 2. Skilsmissesæreje: Dette er en form for fuldstændigt særeje, der kun gælder, hvis årsagen til bodelingen er separation og skilsmisse. I tilfælde af død vil ægtefællens særeje dog blive delt. Skilsmissesæreje gælder kun for separations- og skilsmissebodelingen, hvilket betyder, at ægtefællernes særejeformue ikke deles ved separation og skilsmisse. Skilsmissesærejet kan yderligere begrænses ved kun at gælde for en specifik genstand eller et bestemt beløb, mens resten forbliver delingsformue.
   
 3. Kombinationssæreje: Kombinationssæreje er en blanding af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje, hvor ægtefællerne beslutter, at det skal være fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle. I denne situation deles formuerne som delingsformue ved den første ægtefælles død, men ikke ved den længstlevende ægtefælles død.

Hvis en af disse særejebestemmelser kun skal gælde for en del af jeres formue, kan de kombineres med de specifikke særejebestemmelser om genstandsbestemt særeje, erhvervelsessæreje, brøkdelssæreje og sumsæreje for at skabe en ægtepagt, der passer til jeres unikke økonomiske forhold og ønsker.

 

HVAD KAN GØRES TIL SÆREJE I ÆGTEPAGTEN?

Der er flere muligheder for at inkludere særlige bestemmelser om særeje i ægtepagten. Særejebestemmelserne angår kun den ene ægtefælles formue. Her er nogle af de muligheder, som ofte ikke findes i standardægtepagter:

 • Genstandsbestemt særeje: I kan vælge at specificere en bestemt genstand eller en bestemt beholdning på en konto, som skal være den ene ægtefælles særeje. Ved genstandsbestemt særeje vil værdien af denne genstand eller ejendom ikke indgå i nettodelingsformuen ved en eventuel bodeling.
   
 • Pensionssæreje: Rimelige pensionsrettigheder er ikke underlagt bodeling, men det er muligt at træffe særejebestemmelser vedrørende pensionsordninger og beslutte, at fremtidige indbetalinger på pensionsordningen under ægteskabet skal være den ene ægtefælles særeje.
   
 • Erhvervelsessæreje: Særejet kan defineres baseret på, hvornår og hvordan ægtefællen har erhvervet midler eller genstande. For eksempel kan det aftales, at alt, hvad den pågældende ægtefælle medbringer ind i ægteskabet, skal være deres særeje, eller at alt, som ægtefællen erhverver ved gave eller arv, skal være deres særeje.
   
 • Brøkdelssæreje: Ægtefæller kan aftale, at en brøkdel eller procentdel af en formue eller en genstand skal være den ene ægtefælles særeje. Dette kan kombineres med fuldstændigt særeje, kombinationssæreje eller skilsmissesæreje, og brøkdelen kan have forskellig særejestatus.
   
 • Sumsæreje: Sumsæreje er et abstrakt særeje, hvor I kan aftale, at et bestemt beløb af den ene ægtefælles formue skal være særeje. Dette beløb fratrækkes ægtefællens bodel og indgår ikke i nettodelingsformuen ved bodeling. Sumsærejet kan også vedrøre et bestemt beløb af en genstand, som skal undtages fra bodelingen.
   
 • Tidsbestemt særeje: I kan aftale, at en særejebestemmelse i ægtepagten skal have en tidsbegrænsning, hvorefter den indgår i delingsformuen og ikke længere er den ene ægtefælles særeje. Det er dog ikke muligt at tidsbegrænse et særeje til at gælde for en bestemt begivenhed, såsom at det ophører ved barnets fødsel.
   
 • Nedtrapningssæreje: Ægtefæller kan aftale, at et særeje gradvist nedtrappes, så ægtefællens særeje reduceres over tid i takt med ægteskabets varighed.
   

Disse særejebestemmelser giver jer mulighed for at tilpasse jeres ægtepagt til jeres unikke behov og ønsker, og de kan næsten alle kombineres med hinanden eller de ovenstående almindelige aftale om formueordningen.

 

HVORFOR BØR I OVERVEJE EN ÆGTEPAGT OM SÆREJE?

Der er flere gode grunde til at lave en ægtepagt om særeje, især ægtepagter om fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. Når I bliver gift, træder automatisk formuefællesskabet i kraft, hvilket betyder, at I har delingsformue også kendt som fælleseje. Her er nogle af de grunde til at overveje en ægtepagt om særeje:

FULDSTÆNDIGT SÆREJE:

 1. Beskyttelse af særbørn: Hvis en eller begge ægtefæller har børn fra tidligere forhold (særbørn), kan en ægtepagt om fuldstændigt særeje sikre, at særbørnene tilgodeses ved skilsmisse eller død. Dette kan ofte suppleres med et arveafkald.
   
 2. Beskyttelse af specifikke ejendele: Hvis en eller begge ægtefæller ejer specifikke ejendele, som de ikke ønsker at inkludere i delingsformuen, men i stedet vil sikre, at de går til børn eller andre arvinger, kan fuldstændigt særeje være en passende løsning.
   
 3. Beskyttelse mod gæld: Hvis den ene ægtefælle har betydelig gæld, og ægtefællerne ikke ønsker, at gælden skal påvirke arven, kan fuldstændigt særeje sikre, at arven ikke falder i hænderne på den gældsplagede ægtefælles kreditorer.


KOMBINATIONSSÆREJE:

 1. Sikring af hinanden ved død: Ægtepagt om kombinationssæreje sikrer, at ægtefællerne beskytter hinanden i tilfælde af død. Dette betyder, at den afdødes ejendele bliver fælleseje, mens længstlevende ægtefælles ejendele forbliver særeje.
   
 2. Udligning af formuer: Hvis den ene ægtefælle har en betydeligt større formue end den anden, og ægtefællerne ikke ønsker at dele deres formuer, hvis de bliver skilt, kan kombinationssæreje hjælpe med at bevare formueafbalancen i ægteskabet.
   

Valget mellem fuldstændigt særeje og kombinationssæreje afhænger af jeres individuelle økonomiske situation og ønsker. Det er vigtigt at konsultere med en erfaren advokat fra NJORD Law Firm for at oprette en ægtepagt, der bedst passer til jeres behov.

ÆGTEPAGTENS GYLDIGHED OG TINGLYSNING

Ægtefælleloven fastslår, at en ægtepagt er en formbunden aftale, hvilket betyder, at ægtepagten skal være skriftlig. Den skal underskrives personligt af begge ægtefæller, og hvis den ene ægtefælle er under værgemål, kræves værgens underskrift for at opfylde gyldighedsbetingelserne.

For at ægtepagten bliver gyldig, skal den tinglyses i personbogen, som påkrævet af ægtefælleloven. Både I og jeres ægtefælle har ret til at anmode om digital tinglysning af ægtepagten. Det er vigtigt at bemærke, at siden 2018 er indholdet af tinglyste ægtepagter ikke længere tilgængeligt for offentligheden, hvilket sikrer, at jeres ægtepagt forbliver privat og diskret.

For at opfylde gyldighedsbetingelserne skal jeres ægtepagt være tinglyst inden udløbet af det døgn, hvor I har anmodet om separation eller skilsmisse, og den skal også være tinglyst, før ægtefællen afgår ved døden.

En familieadvokat fra NJORD Law Firm vil guide jer gennem hele processen og sikre, at jeres ægtepagt opfylder kravene vedrørende skriftlighed og tinglysning.

 

UGYLDIGE AFTALER I ÆGTEPAGTEN OG VIRKNINGEN HERAF

Ægtefælleloven fastlægger klart, hvilke aftaler og begrænsninger der kan indgås i en ægtepagt. Der findes bestemmelser, som ikke kan ignoreres, og det er vigtigt at forstå, hvilke bestemmelser der kan og ikke kan ændres i en ægtepagt. Hvis du ikke søger rådgivning fra en ekspert, inden du opretter en ægtepagt, kan du risikere, at visse særejebestemmelser ikke er gyldige, og alt, der var tiltænkt som særeje, kan ende med at blive delt i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

 

LAD NJORD LAW FIRM STÅ FOR JERES ÆGTEPAGT

Ægtepagter udgør en kompleks juridisk disciplin, som vores specialiserede advokater beskæftiger sig med dagligt og har omfattende erfaring indenfor. Vi har gennem tiden hjulpet flere tusinde ægtepar med at udforme skræddersyede ægtepagter og vi er klar til at hjælpe dig også.

Da ægtepagten er en kompleks juridisk aftale, der skal tilpasses til jeres individuelle formueforhold, er det klogt at søge rådgivning fra en af vores erfarne advokater. Dette vil sikre, at ægtepagten ikke indeholder ugyldige bestemmelser og opfylder de nødvendige formelle krav vedrørende skriftlighed og tinglysning.

Vores advokater vil følge dig gennem hele processen, yde juridisk rådgivning og sikre, at ægtepagtens formaliteter overholdes. Tøv ikke med at kontakte vores advokater her for at komme i gang.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie