Når et ægteskab afsluttes ved separation eller skilsmisse, kan der opstå komplekse juridiske udfordringer vedrørende retsstillingen for jeres fælles børn. Når I beslutter at afslutte jeres samliv og flytte fra hinanden, kan der opstå spørgsmål som: Skal vi opretholde fælles forældremyndighed efter skilsmissen? Hvor skal barnet eller børnene bo? Hvad er den bedste deleordning, og er det rimeligt, at den ene forælder betaler børnebidrag?

Hos NJORD Law Firm er vi eksperter inden for alle områder af familieretten. Vi kan give dig juridisk støtte i forbindelse med din separation og skilsmisse, herunder de komplekse juridiske udfordringer vedrørende jeres fælles børn. Vores advokater vil guide dig gennem hele processen, og sikrer dine og barnets rettigheder gennem hele forløbet.

SKILSMISSE MED BØRN – SUNDT SAMARBEJDE MELLEM FORÆLDRENE

Det er en central del af jeres børns trivsel, at jeres samarbejde er vellykket – både juridisk og følelsesmæssigt, når I beslutter at gå fra hinanden. Det anbefales at etablere klare og formelle retningslinjer for det fremtidige forældresamarbejde. Det kan gøres ved at indgå skriftlige forældremyndigheds- og samværsaftaler. Disse aftaler fungerer som grundlaget for samarbejde og kan være uvurderlige i tilfælde af fremtidige konflikter mellem jer som forældre.

Selvom I som forældre måske føler, at I er gode venner og har en sund relation efter skilsmissen, Både med jeres børns trivsel i fokus, så viser erfaringen, at formelle aftaler er afgørende, idet komplikationer og følelsesmæssige udfordringer kan opstå over tid. Derfor er det essentielt at lave klare skriftlige aftaler vedrørende:

 • Forældremyndighed: Beslut, om der skal være fælles forældremyndighed eller en forældremyndighedsindehaver.
   
 • Samvær med barnet: Fastlæg aftaler for samvær for den forælder, der ikke har forældremyndighed.
   
 • Deleordninger: Definér, hvordan eventuelle deleordninger skal fungere, og om barnet skal bo lige meget hos begge forældre eller have en anden fordeling.
   
 • Ferier, helligdage, fødselsdage og så videre: Aftal, hvor barnet skal tilbringe specielle perioder for at skabe klare rammer.

Selvom et godt samarbejde er til stede, kan en advokat fungere som juridisk vejleder, der bistår med rådgivning og konfliktmægling. Det kan sikre et stabilt fremtidigt samarbejde om fælles børn efter skilsmisse.

SKAB EN GOD DIALOG OM JERES BØRN

Når du står over for at indlede en dialog om børnene efter en separation eller skilsmisse, er det afgørende at fokusere på at "samarbejde", frem for at ”modarbejde”. Samarbejdet skal sikre en sund udvikling og trivsel for jeres fælles børn.

At nå til enighed om, at begge parter ønsker det bedste for jeres børn, er grundlaget for et vellykket samarbejde. Selvom det kan virke enkelt, er det fundamentalt for at opbygge en konstruktiv dialog. Ved samlivsophævelsen er det vigtigt, at begge forældre handler ud fra barnets bedste. 

Det modarbejder en god dialog, hvis begge forældre blot ønsker mest mulig tid med det fælles barn, fremfor at holde fokus på barnets trivsel og udvikling efter skilsmissen.

Vores erfaring viser, at kommunikationen bliver langt nemmere, når begge parter forsøger at se situationen gensidigt. At forstå den anden persons perspektiv vil gøre diskussioner om børnene mere smidig. Du kan betragte din tidligere partner som en samarbejdspartner, hvor I, i fællesskab, søger opnå det bedste resultat for jeres fælles børn.

Vær opmærksom på, at børn ofte vil fortælle det, de tror, du ønsker at høre. Det er vigtigt at anerkende, at historier og oplevelser kan variere mellem hjemmene hos hver forælder, hvilket sjældent betyder, at barnet mistrives hos dig eller din tidligere partner.

Sørg for, at din dialog om børnene er præget af respekt, forståelse og et fælles mål om at skabe et stabilt og kærligt miljø for børnene efter jeres skilsmisse.

HVAD VIL DET SIGE AT HAVE FORÆLDREMYNDIGHED?

Når man har forældremyndigheden over barnet, betyder det, at man har en forpligtelse til at sikre barnets trivsel og beskyttelse ved at træffe de beslutninger, som er for barnets bedste. Forældremyndighedsindehaveren, kan træffe beslutninger og afgørelser om barnets personlige forhold, hvis det er for barnets bedste.

Hvad vil det sige at have fælles forældremyndighed over barnet?

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, vil det kræve enighed mellem jer, når væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold træffes. Her bør det gode samarbejde være i fokus, da modvillighed vil gøre det svært at gennemtvinge drastiske beslutninger uden samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver.

Den forælder, hvor barnet har bopæl, har dog beføjelse til at træffe afgørelser om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder bestemmelse af barnets bopæl inden for landets grænser.

Enhver forælder har ret til at modtage information om barnets forhold fra de offentlige myndigheder, herunder skoler, institutioner, socialforvaltning og sygehuse.

HVEM SKAL HAVE FORÆLDREMYNDIGHED EFTER SKILSMISSEN?

Når I har fælles forældremyndighed, forbliver denne uændret, uafhængigt af en separation eller skilsmisse. Når I flytter fra hinanden, kan I enten aftale at ophæve den fælles forældremyndighed, hvor den ene forælder får fuld forældremyndighed. Eller I kan vælge at bevare den fælles forældremyndighed. Det er dog stadig nødvendigt at aftale, hvem der fremover skal være bopælsforældre.

Siden 2015 har regnbuefamilier haft mulighed for at registrere barnets medforældre, hvilket giver den ikke-biologiske forælder forbedrede rettigheder. Derfor har regnbuefamilier nu samme valgmuligheder vedrørende fælles forældremyndighed og samvær, selv efter en eventuel samlivsophævelse.

Fælles forældremyndighed kræver enighed om væsentlige beslutninger i barnets liv. Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndigheden over barnet, vil retten afgøre, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller om en forælder skal have fuld forældremyndighed. Familieretshuset håndterer sager om bopæl og forældremyndighed, som er inddelt i kategorier baseret på kompleksitet.

Ophævelse af fælles forældremyndighed kræver betydelige konflikter – såsom vold, misbrug eller lignende. Retspraksis viser, at der skal meget til før den fælles forældremyndighed ophæves. Ophævelse af fælles forældremyndighed er en beslutning, der træffes med stor forsigtighed og kun under ekstraordinære omstændigheder.

BESLUTNINGER OG AFTALER OM BARNETS BOPÆL

Den forælder, hvor barnet har bopæl, har beføjelse til at træffe beslutninger om overordnede forhold i barnets liv. Dette inkluderer valg om, hvor i landet barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i, beslutninger om skolepsykolog, almindelige lægeundersøgelser og -behandlinger, samt valg af børnesagkyndig rådgivning og ikke-risikobetonede fritidsaktiviteter, uden at konsultere den anden forælder.

Det er muligt for jer at indgå en gensidig aftale om barnets bopæl. Vi anbefaler kraftigt, at I formaliserer denne aftale ved at få udarbejdet en skriftlig bopæls- og samværsaftale, som begge parter underskriver. Denne aftale skal omfatte bestemmelser om samvær, herunder detaljer vedrørende ferie og andre relevante forhold.

Aftaler, der er gyldigt indgået mellem forældrene om barnets bopæl, er lige så juridisk bindende, som en afgørelse fra Familieretshuset.

Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, kan I indsende en anmodning til Familieretshuset, som vil tilknytte en børnesagkyndig kontaktperson. Kontaktpersonen vil afholde samtaler med børnene for at forstå deres situation. Tilmed vil Familieretshuset hjælpe med mægling mellem forældrene. Vær opmærksom på, at der alene kan søges om bopæl tre måneder efter samlivsophævelse. I mellemperioden er der delt bopæl.

SAMVÆR MED BARNET EFTER SKILSMISSEN

Forældre har altid ret til samvær med deres børn, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej. En almindelig misforståelse er, at fuld forældremyndighed betyder, at den anden forælder ikke har samværsret. Men det er faktisk muligt at have en deleordning, selv når den ene part har fuld forældremyndighed. En sådan ordning kræver dog normalt et højt niveau af samarbejdsvilje.

Derfor er det afgørende at aftale rammerne for samværet. Normalt er det forældrene, der selv aftaler, hvordan samværet med den forælder, barnet ikke bor hos, skal organiseres. En sådan aftale, I selv laver, er som udgangspunkt lige så bindende som en afgørelse fra Familieretshuset eller Familieretten. En forældre-aftale har samme juridiske bindende virkning som Familieretshusets afgørelse, og Familieretten kan håndhæve samværet i tilfælde af manglende overholdelse, forudsat at det klart fremgår som en betingelse i aftalen.

HVEM AF FORÆLDRENE KAN TRÆFFE BESLUTNINGER OM BØRNENE?

Det er afgørende at forstå, hvem der har beføjelse til at træffe beslutninger vedrørende det fælles barn. Din ret til ensidigt at træffe beslutninger om barnets forhold afhænger af, om du 1) er eneforældremyndighedsindehaver eller 2) I deler forældremyndigheden. Deler i forældremyndigheden, skal I komme til enighed om beslutninger på barnets vegne.

Som bopælsforælder kan du træffe beslutninger vedrørende dit barn, men kun inden for specifikke områder, der ikke kræver samtykke fra den anden forælder, som deler forældremyndigheden.

Der er også visse forhold, hvor den forælder, der har ret til samvær, kan træffe ensidige beslutninger. Se vores oversigt over, hvem der har beføjelse til at træffe beslutninger om barnet, og hvilke beslutninger der kan træffes ensidigt:

Hvilke beslutninger skal forældremyndighedsindehaverne træffe sammen?Hvilke beslutninger kan bopælsforælderen træffe alene?Hvilke beslutninger kan samværsforælderen træffe alene?
 • Værgemål 
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg og videreuddannelse 
 • Skolefritidsordning 
 • Risikobetonet fritidsaktivitet 
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne 
 • Navne valg 
 • Religiøse forhold 
 • Ægteskab 
 • Pas 
 • Direkte daglig omsorg 
 • Daginstitution 
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands 
 • Skolepsykolog 
 • Børnesagkyndig rådgivning 
 • Afgørelser, der relaterer sig til samværet 
 • Dagligdags relaterede spørgsmål, fx sengetider, fritidsaktiviteter og valg af kammerater med videre.

 

VI HJÆLPER MED AT SIKRE GODE RAMMER FOR JERES FÆLLES BØRN

Vores erfarne familie- og skilsmisseadvokater fokuserer på at beskytte dig og dit barns rettigheder gennem hele skilsmissesprocessen. Vores dedikerede advokater sikrer, at beslutninger træffes med barnets bedste for øje, og de kan facilitere mægling og konflikthåndtering ved spørgsmål om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Vi håndterer alle aspekter inden for familieret og skilsmisseret, herunder støtte ved samlivsophævelse, enten ved separation eller direkte skilsmisse. Vores team bistår jer med bodeling, håndtering af eventuelle ægtepagter og fastsættelse af eventuelle ægtefællebidrag og børnebidrag. Kontakt advokaterne fra NJORD her, for at sikre dine interesser på bedst mulig vis.

vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE