Separation og skilsmisse er en svær proces. Der er meget at forholde sig til – både praktisk og følelsesmæssigt. En skilsmisseadvokat fra NJORD Law Firm kan hjælpe dig med at sikre dine rettigheder og opnå de bedste vilkår for hele familien.

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Når udfordringer præger dit ægteskab, kan det give anledning til overvejelser om separation og skilsmisse. At træffe beslutning om at gå fra hinanden kan være en kompleks og følelsesmæssig proces, der påvirker dig, din familie og din ægtefælle. Det er derfor vigtigt at overveje om separation eller en skilsmisse er den bedste beslutning for dig og din familie. For at sikre, at du træffer den bedste beslutning for både dig selv og din familie, er det vigtigt at søge professionel rådgivning. En dygtig skilsmisseadvokat kan være uvurderlig i processen, og det kan vise sig at være en økonomisk investering, der betaler sig i det lange løb.

At undlade at søge kvalificeret rådgivning fra en skilsmisseadvokat kan være dyrt, både følelsesmæssigt og økonomisk. Derfor er det klogt at tage skridt i retning af at inddrage en skilsmisseadvokat i dine overvejelser om separation og skilsmisse. På den måde kan du sikre, at du har den nødvendige juridiske indsigt og støtte til at håndtere denne livsforandrende beslutning på den mest hensigtsmæssige måde for alle involverede parter.

Vores erfarne skilsmisseadvokater har forfattet denne artikel, hvori du kan finde svar på alt hvad separation og skilsmisse juridisk indebærer samt ethvert spørgsmål du måtte have til separation eller skilsmisse, herunder forskellen mellem separation og skilsmisse og de juridiske følger beslutningen medfører. Læs mere om separation og skilsmisse i denne artikel.

Dine muligheder – Separation eller skilsmisse

Når du står over for beslutningen om at blive separeret eller skilt, er det af afgørende betydning, at du har en grundig forståelse for de konsekvenser, dette valg kan medføre – om det er din, din ægtefælles eller jeres fælles beslutning at ophæve samlivet. At være oplyst om processen og de potentielle konsekvenser er afgørende for at træffe den mest hensigtsmæssige beslutning. Det er vigtigt, at du og eventuelt din partner bliver vejledt gennem denne proces for at forstå de juridiske og økonomiske implikationer af en separation eller skilsmisse.

At være godt informeret om separationens eller skilsmissens retsvirkninger og konsekvenser sikrer, at du kan håndtere processen mere smidigt og minimere potentielle komplikationer. Professionel vejledning fra en erfaren skilsmisseadvokat, kan være afgørende for at sikre, at du har den nødvendige viden til at træffe beslutninger, der bedst passer til din situation og fremtid.
 

Du skal være opmærksom på

  • Forskellen på separation og skilsmisse
  • Enighed om vilkår eller vilkårsforhandling ved Familieretshuset
  • Bodeling i forbindelse med samlivsophævelsen

Det sker ofte, at der opstår uenighed ved opgørelsen af jeres ejendele, bodeling eller fastsættelse af deleordningen for jeres fælles børn. Denne følelsesmæssigt udfordrende proces kan være både hård og frustrerende. Du kan komme under pres for at træffe hurtige beslutninger, fordi tingene bliver komplicerede, beslutninger som måske ikke ville være blevet truffet med korrekt juridisk bistand ved din side.

Hvad er forskellene på separation og skilsmisse?

Hvis du eller din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, kan I vælge mellem separation eller skilsmisse. Skilsmisse er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet, mens separation giver mulighed for at genoptage ægteskabet uden at skulle gifte sig igen. Separationsperioden kan betragtes som en prøveperiode for skilsmissen, hvor I ophæver samlivet ved at flytte fra hinanden, men har mulighed for at fortryde og genoptage ægteskabet.

Ved separation ophører næsten alle virkninger af ægteskabet, men ægteskabet ophæves ikke formelt. Begge ægtefæller kan kræve separation uden den anden parts samtykke, og der er ingen krav om at give en begrundelse for ønsket om separationen.

Både ved separation og endelig skilsmisse ophører formuefællesskabet, den gensidige arveret, troskabspligten og den gensidige forsørgelsespligt. Ingen af jer kan indgå nyt ægteskab i separationsperioden; dette kræver en endelig skilsmisse.

Hvis I er separeret, skal I ophæve samlivet. Fortsætter eller genoptager I samlivet, fortsætter ægteskabet. Lovgivningen specificerer ikke præcist, hvad der menes med samlivsophævelse, men baseret på tidligere sager kan I midlertidigt bo sammen i op til tre måneder efter separationen. I denne periode har I ikke troskabspligt, og skilsmisse kan ikke søges på grund af tidligere ægtefælles utroskab i separationsperioden.

Efter seks måneders separation kan en af ægtefællerne ensidigt ansøge om endelig skilsmisse. Der er dog ingen pligt til at søge om skilsmisse efter denne periode, så det er muligt at forblive separeret resten af livet.

Direkte skilsmisse uden separation

Hvis du og din ægtefælle ønsker at afslutte ægteskabet og er enige om dette, kan I ansøge om direkte skilsmisse uden forudgående separation. Det kaldes også umiddelbar skilsmisse eller direkte skilsmisse. Hvis enighed ikke er til stede, kan der ensidigt ansøges om separation, og efter seks måneder kan der søges om endelig skilsmisse.

Hvis du og din ægtefælle ikke er enige om at afslutte ægteskabet, er der fem muligheder for at ansøge om direkte skilsmisse uden forudgående separation:
 

  1. Utroskab: Hvis din partner har været utro, kan du ensidigt ansøge om direkte skilsmisse inden for seks måneder efter at have opdaget utroskaben. Utroskaben må ikke være sket mere end to år før ansøgningen, og du skal kunne dokumentere den, fx gennem en erklæring fra en tredjepart eller ved ægtefællens anerkendelse af utroskaben i retten.
  2. To års adskillelse: Efter to års adskillelse på grund af uoverensstemmelser kan du ensidigt ansøge om direkte skilsmisse uden forudgående separation.
  3. Vold: Hvis din ægtefælle har udøvet fysisk eller psykisk vold mod dig eller dine børn, har du ret til direkte skilsmisse. Vær opmærksom på specifikke frister i forbindelse med skilsmisse som følge af vold.
  4. Bigami: Hvis din ægtefælle er involveret i bigami, hvor de indgår i et gyldigt ægteskab uden at være skilt fra dig, har du ret til direkte skilsmisse.
  5. Børnebortførelse: Hvis din ægtefælle har bortført jeres barn eller ulovligt tilbageholdt barnet i udlandet, har du ret til direkte skilsmisse. Vær opmærksom på specifikke frister i denne situation.


Få mere information om dine muligheder for at ansøge om direkte skilsmisse ved at læse her.
 

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Hvordan bliver jeg separeret eller skilt?

Du kan både søge om separation og skilsmisse hos Familieretshuset via ansøgningsblanketter på Familieretshusets hjemmeside. Hvis du søger om separation eller skilsmisse koster det kr. 775,00 som betales som et engangsgebyr for ansøgningen.

Du kan altid ensidigt søge om separation, men direkte skilsmisse kræver enighed eller at en af skilsmissebetingelserne er opfyldt. Herudover skal I være enige om visse grundvilkår for separationen eller skilsmissen, eller hvis I er uenige til vilkårsforhandling ved Familieretshuset.

Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden ved skilsmisse kan du læse mere på Familieretshusets hjemmeside eller kontakte en specialistadvokat fra NJORD Law Firm, der kan vejlede dig om processen.

Enighed ved separation og skilsmisse – grundvilkår

Når du er gift, kan separation eller skilsmisse være en realitet. For at gennemføre dette kræves en separations- eller skilsmissebevilling fra Familieretshuset.

Inden denne bevilling udstedes, skal du og din ægtefælle nå til enighed om følgende vilkår:
 

  1. Ægtefællebidrag: Afgør sammen med din ægtefælle, om der skal betales ægtefællebidrag, og fastlæg varigheden af bidraget. Enighed om beløbets størrelse er ikke påkrævet.
  2. Fælles lejebolig: Hvis I bor i en fælles lejebolig, skal I blive enige om, hvem der skal forblive boende og overtage lejemålet.


Ved separation og skilsmisse er det afgørende at være enige om disse vilkår for at opnå en bevilling fra Familieretshuset. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at Familieretshuset har indført en obligatorisk reflektionsperiode for ægtepar med børn under 18 år.

Uenighed - Vilkårsforhandling ved Familieretshuset

Ved separation eller skilsmisse er det afgørende at være enige om ægtefællebidrag, varigheden heraf, og i tilfælde af fælles lejebolig, hvem der fortsætter med at bo der, før separations- eller skilsmissebevilling kan udstedes. Hvis I ikke kan opnå enighed grundvilkårene, kræver det en vilkårsforhandling ved Familieretshuset, før bevillingen kan udstedes. Fra den 2. juni 2023 koster vilkårsforhandlingen DKK 1.825,00.

Selvom I er enige om separation eller skilsmisse og grundvilkårene, kan Familieretshuset stadig indkalde jer til en vilkårsforhandling, uden ekstra omkostninger. Alternativt kan I selv vælge en frivillig vilkårsforhandling og vejledning ved Familieretshuset.

Familieretshuset guider jer gennem betydningen og retsvirkningerne af separation eller skilsmisse, herunder ægtefællebidrag og fælles lejebolig. Hvis enighed om vilkårene for separationen eller skilsmissen ikke opnås under vilkårsforhandlingen, træffer Familieretshuset eller i visse tilfælde Familieretten en afgørelse.

Ved vold eller mistanke om vold mod dig eller dine børn, kan du undlade at deltage i vilkårsforhandlingerne ved at meddele dem dette. Ved afgørelse fra Familieretshuset får I mulighed for skriftlige kommentarer og
argumenter for jeres standpunkter. Hvis der ved afgørelsen fremføres nye væsentlige oplysninger som en af jer ikke kender til, man få mulighed for at kommentere på oplysningerne. Er du uenig med Familieretshusets afgørelse, kan afgørelsen appelleres til Familieretten inden fire uger.

Komplekse sager sendes til Familieretten, hvis Familieretshuset ikke kan træffe afgørelse. Manglende enighed fører til retssag, hvor en dommer beslutter vilkårene for separationen/skilsmissen.

Ved vilkårsforhandlingen er det vigtigt at søge advokatbistand for at sikre, at alle relevante oplysninger inddrages. Mange vælger at have en skilsmisseadvokat med til forhandlinger for at opnå de bedste vilkår. Kontakt en skilsmisseadvokat fra NJORD Law Firm inden forhandlinger ved Familieretshuset eller i Familieretten.
 

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Hvordan deles formuen ved ægteskabets ophør?

Når separation eller skilsmisse bliver en realitet, skal der foretages en bodeling, som er processen for at dele ægtefællernes fællesformue, ofte formaliseret gennem en bodelingsoverenskomst.

Har du og din ægtefælle en ægtepagt, kan I have særejeover visse formuer eller ejendele, der undtages fra bodelingen. Dette isolerer særejet fra ægteskabets bo før opgørelsen og fordelingen.

Bodelingen signalerer afslutningen på det økonomiske fællesskab i ægteskabet og indebærer en præcis opgørelse og fordeling af fællesformuen. Processen inkluderer individuel opgørelse af aktiver (ejendele) og passiver (gæld) for begge parter. Efter at passiver er trukket fra aktiver, beregnes individuelle nettoformuer, som summeres og deles ligeligt mellem jer.

Hvis den ene part har en større nettoformue, forpligter vedkommende sig til at udligne forskellen kontant, sikrende lige nettoformuer.

Ikke alle aktiver skal fordeles. Ejendele, du bragte ind i ægteskabet og erhvervede dig under ægteskabet, forbliver under din ejendomsret.

Normalt bevarer du retten til din pensionsopsparing. Bodelingen sikrer en retfærdig og transparent fordeling af økonomiske ressourcer, og det er afgørende at sikre, at alle aspekter håndteres korrekt. Kontakt NJORD Law Firm her for at få professionel rådgivning og assistance ved bodelingen.

Bodelingsoverenskomst

Når dit ægteskab ender i separation eller skilsmisse, ophører det økonomiske fællesskab, og det er nødvendigt at fordele jeres formuer. Denne proces kaldes en bodelingsaftale eller bodelingsoverenskomst. Bodelingsaftalen er afgørende for en retfærdig fordeling af aktiver og passiver samt for at forebygge fremtidige uoverensstemmelser.

En bodelingsaftale er en gensidig aftale mellem ægtefæller, udarbejdet før selve samlivsophævelsen. Den udgør den endelige aftale om fordeling af ejendele og gæld ved separation eller skilsmisse. Hvis I ejer fast ejendom sammen, kræver banken ofte en underskrevet bodelingsoverenskomst, før de godkender overtagelsen af ejendommen af en enkelt ægtefælle.

Begge parter skal underskrive bodelingsaftalen ved enighed, og den bliver herefter bindende for fordelingen af ejendele og gæld ved samlivsophævelsen, uanset om det er separation eller skilsmisse. Vi anbefaler hos
NJORD Law Firm, at du søger rådgivning fra vores erfarne skilsmisseadvokater under udarbejdelsen af bodelingsoverenskomsten, da den kan have afgørende betydning for din fremtid.

Mangel på enighed fører til Skifterettens intervention, hvor en advokat udpeges som bobehandler. Det resulterer i en økonomisk opgørelse uden forudgående aftale om fordeling af formuerne.

Forældremyndighed og samvær

Hvis I deler fælles forældremyndighed, forbliver denne uændret efter separation eller skilsmisse, så længe I er enige om at bevare den fælles forældremyndighed.

Når I flytter fra hinanden kan I indgå en aftale om, at den fælles forældremyndighed ophører, og en forælder får fuld forældremyndighed, eller I kan fortsætte med den fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke kan blive enige om hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte, skal retten træffe afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om den ene forælder skal have fuld forældremyndighed. Med nuværende retspraksis kræves der dog betydelige omstændigheder for at miste sin del af den fælles forældremyndighed.

Uanset om I har fælles eller ene forældremyndighed, har den anden forælder normalt ret til samvær med børnene. Det er afgørende at fastlægge rammerne for samværet. Jeres forældreaftale er juridisk bindende og lige så forpligtende som en afgørelse fra Familieretshuset. Overtrædelser af samværsaftalen kan håndhæves gennem Familieretten, forudsat at dette klart fremgår af aftalen.

Det er derfor afgørende at præcisere indholdet i samværsaftalen for at sikre, at rettigheder og forpligtelser er klart defineret. Kontakt os for professionel rådgivning og assistance vedrørende forældremyndighed og samværsordninger.

Vores erfarne skilsmisse- og familieretsadvokater hos NJORD Law Firm specialiserer sig i at håndtere uenigheder og tvister mellem forældre om deres fælles børn. Vi tilbyder professionel rådgivning ved oprettelse og vedligeholdelse af samværsaftaler med fokus på barnets trivsel. Vores advokater er vant til at arbejde i højt konfliktfyldte situationer og søger altid en løsning, der fremmer et positivt samarbejde mellem forældrene og sikrer en velafbalanceret samværsaftale.

Ekspertrådgivning i skilsmisse-, bodeling- og børnesager hos NJORD Law Firm

De komplekse problemstillinger omkring separation, skilsmisse, bodeling og beslutninger om forældremyndighed og samvær med fælles børn kan ofte være prægede af intense følelser og uenigheder, hvilket kan føre til potentielle konflikter.

NJORD Law Firm præsenterer et hold af specialiserede advokater inden for familieret, skilsmisse og børnesager, der sikrer en smidig sagsbehandling og det bedst mulige resultat for dig. Med en unik ekspertise inden for højkonfliktsituationer mellem ægtefæller og forældre, arbejder vores erfarne advokater gennem konstruktiv dialog og høj faglighed for at finde løsninger, der fremmer et optimalt samarbejde mellem alle parter.

Kontakt vores advokater her.

Det siger andre om os

”Kære Karen Marie, Tak for jeres store hjælp og professionelle arbejde i forbindelse med den alt for komplicerede og langtrukne skilsmisse aftale. Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde og imponeret over at regningen er blevet reduceret. Det er flot! TAK for det. Det har også været en fornøjelse for mig at samarbejde med jer om aftalen, så det vil jeg gerne takke for. …”

”Hej Karen Marie, ..Også herfra skal der lyde en tak for godt og effektivt samarbejde. Du står i bogen, næste gang jeg får brug for en advokat.”

vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE