I sager om internationale børnebortførelser skal der ofte handles her og nu – særligt når en bortførelse skal forhindres. Er der akut risiko for børnebortførelse, skal du straks kontakte politiet ved at ringe 114, så børnebortførelsen kan afværges. Det kan fx være, hvis den ene forælder står i lufthavnen og er på vej ud af landet med barnet.


Er du i tvivl om, hvad børnebortførelse er, om din medforælder kan rejse ud ad landet med jeres fælles barn, eller hvad du skal gøre hvis dit barn allerede er bortført til udlandet uden dit samtykke, kan du finde svar og vejledning her.
 

HVAD ER BØRNEBORTFØRELSE?

Børnebortførelse er, når en forælder tager sit barn ud ad landet uden at have del i forældremyndigheden over barnet og uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Det er ikke børnebortførelse, hvis der er fælles forældremyndighed over barnet. Her må begge forældre rejse ud af landet med barnet uden den anden forælders samtykke.

Dog kan det være børnebortførelse, hvis der på udrejsetidspunktet er uenighed om, hvorvidt der fortsat skal være fælles forældremyndighed over barnet. Hvis det er tilfældet, må den forælder, hvis forældremyndighed overvejes, ikke rejse ud ad landet med barnet uden samtykke fra den anden forælder.

Spørgsmålet om hvorvidt det kræver den anden forælders samtykke at rejse til udlandet med barnet opstår ofte i forbindelse med afholdelse af ferie i udlandet med barnet.

Børnebortførelser ses oftest, når der er problemer mellem barnets forældre som følge af en separation og skilsmisse, eller lignende samlivsophævelse, hvor parterne ikke er enige om beslutningen.

 

ER DER EN AKUT RISIKO FOR BØRNEBORTFØRELSE

Hvis du har del i forældremyndigheden over barnet, og den anden forælder er ved at bringe jeres barn ud af landet for at beholde det der, eller hvis du frygter, at det vil ske, er der en akut risiko for børnebortførelse.

Det er altid en akut risiko for børnebortførelse, når en forælder uden del i forældremyndigheden rejser ud af landet med jeres barn uden samtykke.

Ved akut risiko for børnebortførelse: 

 1. Ring 114: Oplys politiet om situationen, så de kan forhindre udrejsen med barnet.
 2. Kontakt en advokat med speciale i børnebortførelser: Advokaten vurderer hurtigt sagen, kontakter Familieretshuset og supplerer politiet med oplysninger.
   

Hvis du er i tvivl om, din mistanke er begrundet, eller om der er en akut risiko for børnebortførelse, anbefales det, at du kontakter en specialist indenfor børnebortførelser fra NJORD Law Firm.

 

HVORNÅR ER DET INTERNATIONALBØRNEBORTFØRELSE?

International børnebortførelse opstår under forskellige omstændigheder, der afhænger af forældremyndighedssituationen.

Nøglepunkter for at identificere om der er tale om international børnebortførelse:

1. Børnebortførelse ved fælles forældremyndighed:

Hvis begge forældre deler forældremyndigheden, kan det udgøre international børnebortførelse, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er uenighed om forældremyndigheden.
 • Der er ikke truffet afgørelser om, at barnet må tage ophold eller have bopæl i udlandet.
 • Den anden forælder har taget barnet med til eller holder barnet tilbage i udlandet uden dit samtykke.
 • Den anden forælder har til hensigt at forblive i udlandet med barnet.

2. Børnebortførelse, hvis du har forældremyndigheden alene:

Hvis du har den fulde forældremyndighed over barnet, er det international børnebortførelse, hvis:

 • Den anden forælder rejser til eller tilbageholder dit barn i udlandet uden dit samtykke.
 • Der ikke er truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold i udlandet.

3. Børnebortførelse uden del i forældremyndigheden:

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden over barnet, kan den forælder, der har den fulde forældremyndighed, rejse ud af landet med barnet uden dit samtykke. I det tilfælde betragtes det ikke som børnebortførelse, da den pågældende forælder har den retlige beføjelse til at rejse med barnet.

Vær opmærksom på, at lovgivningen kan variere fra land til land, og det anbefales altid at søge juridisk rådgivning i tilfælde af tvister om forældremyndighed og internationale rejser med børn.

 

MISTANKE OG RISIKO FOR BØRNEBORTFØRELSE

Har du mistanke om, at den anden forælder har taget børnene med til udlandet for at beholde dem der, skal du straks kontakte Familieretshuset, som kan ophæve den fælles forældremyndighed midlertidigt. På den måde kan en børnebortførelsessag igangsættes, hvis det bliver aktuelt. Når den fælles forældremyndighed ophører, kan den anden forælder ikke uden dit samtykke bringe barnet ud af landet.

Kontakt herefter en advokat fra NJORD Law Firm, der kan facilitere kontakten til Familieretshuset, politiet og Koordinationsenheden for børnebortførelser. Der skal oftest handles hurtigt i sager om børnebortførelser, hvilket advokaten har erfaring med. 

HVAD DU SKAL GØRE HVIS DIT BARN ALLEREDE ER TAGET MED TIL UDLANDET

1.  Hvis dit barn er bortført til, eller tilbageholdes i et konventionsland:

Når dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, har du mulighed for at søge om at få dit barn tilbagegivet i overensstemmelse med internationale konventioner såsom Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, Europarådskonventionen eller den nordiske domslov. Konventionerne etablerer retningslinjer og procedurer for tilbagelevering af børn, der er bortført eller tilbageholdt i et andet konventionsland.

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der er ansvarlig for at modtage og formidle henvendelser fra forældre, der ønsker sit barn tilbagegivet.

I Danmark er Social-, Bolig- og Ældreministeriet udpeget som centralmyndighed. Du kan kontakte Social-, Bolig- og Ældreministeriet for at få vejledning og bistand i forbindelse med processen med at søge om tilbagelevering af dit bortførte barn.

Se, hvilke lande Danmark samarbejder med her.

2. Hvis dit barn er bortført til, eller tilbageholdes i et ikke-konventionsland

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med, er der stadig muligheder for at koordinere behandlingen af sagen med de relevante myndigheder i Danmark. I de tilfælde kan du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som arbejder i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Koordinationsenheden for Børnebortførelser er specialiseret i håndtering af internationale børnebortførelsessager og kan bistå dig med at starte sagen op. De vil koordinere kontakten mellem de relevante danske myndigheder og samarbejde med Udenrigsministeriet for at håndtere sagen på bedst mulig vis.

Det er vigtigt at kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser så hurtigt som muligt for at sikre en effektiv og koordineret indsats i forhold til at få dit barn tilbage. I NJORD anbefaler vi, at du henvender dig til vores advokater inden for børnebortførelsessager, hvis dit barn bliver tilbageholdt. Vores advokater vil hjælpe dig med at fremsende det relevante materiale til myndighederne, så du sikrer, at sagen behandles så effektivt som muligt.

HVIS DIT BARN IKKE ER AFLEVERET TILBAGE EFTER SAMVÆR

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage efter samvær med den forælder, som ikke har del i forældremyndigheden, men du ikke frygter, at den anden forælder vil tage barnet med til udlandet, er det ikke en sag om international børnebortførelse.

Familieretten kan hjælpe med at bringe barnet tilbage efter endt samvær:

 1. Hvis der er en skriftlig samværsaftale eller afgørelse om samvær, som kan tvangsfuldbyrdes af familieretten – dette vil fremgå af aftalen eller afgørelsen.
   
 2. Hvis begge forældre opholder sig i Danmark på tidspunktet.
   
 3. Hvis den anden forælder, i strid med afgørelsen eller aftalen, ikke har afleveret barnet efter endt samvær.
   

Der kan være problemer mellem jer som forældre, selvom der ikke foreligger en sag om børnebortførelse eller problemer med overholdelse af samværsaftalen. Ofte vil det lette kontakten med hinanden, hvis der kommer styr på jeres aftaler om det fælles barn.

Konflikter der kan opstå om det fælles barn:

Hvis I sammen ønsker at få styr på jeres aftaler om børnene, kan en familieadvokat fra NJORD hjælpe jer med at facilitere rammerne, så I sammen kan indgå gode aftaler med hinanden, så muligheden for konflikter mellem jer angående børnene mindskes.

 

NJORD LAW FIRM – SPECIALISTER I BEHANDLING AF SAGER OM BØRNEBORTFØRELSE

Vi tilbyder juridisk rådgivning og hjælp gennem hele processen. Vi varetager alle aspekter af sagen – herunder evaluering af din situation, udarbejdelse af retlige dokumenter og håndtering af kommunikationen med de relevante myndigheder både i Danmark og i det pågældende land.

Vi faciliterer også forhandlinger i form af konfliktløsning og mediation, så det bliver lettere at indgå aftaler med den anden forælder med henblik på at finde en mindelig løsning, der prioriterer barnets bedste interesser. Vi kan også hjælpe med at søge om retshjælp til at dække dine udgifter i forbindelse med børnebortførelsessagen og vejlede dig om andre muligheder for økonomisk bistand gennem fx retshjælpsforsikring eller fri proces. Uanset din situation står vi klar til at hjælpe dig med at håndtere din sag på en professionel og effektiv måde, med respekt for den svære situation du befinder dig i.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE