At oprette et testamente giver dig kontrol over fordelingen af din arv efter din bortgang. Selvom emnet død kan være ubehageligt, er det vigtigt at forstå, hvordan arven fordeles. Måske har du specifikke ønsker for arvefordelingen eller ønsker at forhindre konflikter i din familie ved selv at planlægge arvens fordeling i et testamente.


Hos NJORD Law Firm er vi klar til at rådgive dig om arvespørgsmål og bistå dig i oprettelsen af dit testamente. Vi sikrer, at din arv fordeles korrekt, hvilket minimerer risikoen for konflikter blandt familiemedlemmer. Tag det første skridt mod en tryggere fremtid ved at lave dit testamente i dag.

Arvefordeling uden testamente – Vigtig information du bør vide

Har du nogensinde overvejet, hvordan din arv fordeles efter dig? Uden et oprettet testamente vil arven følge arvelovens regler, der definerer legale arvinger i tre arveklasser:

 • Første arveklasse: Din ægtefælle, børn, børnebørn og så videre
 • Anden arveklasse: Forældre, søskende, og børnebørn
 • Tredje arveklasse: Bedsteforældre, forældres søskende (onkler og tanter). Fætre og kusiner er ikke inkluderet som arvinger

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, går arven videre til næste, og så fremdeles. I tilfælde af ingen arvinger i nogen af de tre arveklasser tilfalder arven statskassen.

Ved at oprette et gyldigt testamente har du mulighed for at forme arvefordelingen efter dine ønsker og ikke nødvendigvis i overensstemmelse med arvelovens arveklasser. Du kan i et testamente begunstige personer udenfor arveklasserne, herunder venner eller organisationer.


Hvad er et testamente? – Juridisk bindende arveplanlægning

Et testamente er et afgørende juridisk dokument, der giver dig mulighed for at bestemme, hvordan dine ejendele og formue skal fordeles efter din død. Som testator har du beføjelse til at afgøre, hvem der skal arve dine aktiver ved præcist at angive fordelingen i testamentet. Dette dokument udarbejdes mens du er i live, hvilket gør det muligt at sikre, at din arv bliver fordelt præcist som ønsket efter din bortgang.

Sørg for at kontakte os for professionel rådgivning om oprettelse af dit testamente, så vi sammen kan sikre, at dine ønsker gyldigt bliver opfyldt i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Hvem kan oprette et testamente? – Krav og Betingelser

Enhver myndig person, der er ved sine fulde fem, kan oprette et testamente for at bestemme fordelingen af sine ejendele. For at sikre et gyldigt testamente skal testatoren dog opfylde visse betingelser. Personen skal være mindst 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt på det tidspunkt, hvor testamentet oprettes.

 

Hvorfor skal du oprette et testamente? - Sikring af din arvefordeling

Et testamente er et afgørende juridisk dokument, hvor du fastlægger, hvordan din formue og dine værdier skal fordeles ved din død. Undlader du at oprette et testamente, vil arven i stedet blive fordelt efter arvelovens regler, som måske ikke afspejler dine ønsker.

Overvej at oprette et testamente, hvis du:

 • Er uden ægtefælle eller børn: Opnå kontrol over arvefordelingen i overensstemmelse med dine ønsker.
 • Er forælder og ønsker særeje til dine børn: Beskyt dine børns arv ved at specificere særeje i testamentet.
 • Er i en sammenbragt familie: Du kan sikre lige arv til dine, mine og vores børn gennem et testamente.
 • Er ugift, men samlevende med partner: Skab arveberettigelse, da ugifte samlevende ikke har automatisk arveret.
 • Har særlige ønsker til arvens deling: Definer præcist, hvordan du vil have, at din arv skal fordeles.

 

Typer af testamenter - hvordan sikrer du din arvefordeling?

Når du overvejer at oprette et testamente, er det vigtigt at kende de tre former for arvetestamenter:

 • Notartestamente: Det mest sikre valg. Underskrives hos en notar, hvilket sikrer, at skifteretten har adgang til dit testamente ved dødsbobehandlingen.
 • Vidnetestamente: Underskrives i nærværelse af to vidner. Mindre sikker end notartestamentet, da det kræver, at testamentet bringes til skifteretten efter din død.
 • Nødtestamente: Skrives i nødsituationer som akut sygdom. Gyldigt i kun tre måneder og kræver ligeledes levering til skifteretten efter din død.

 

Sådan opretter du et gyldigt notartestamente

Ønsker du at oprette et testamente, skal du være minimum 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Processen trin for trin:

 • Sammen med en advokat: I samarbejde med en advokat udformer du testamentet og dets indhold.
 • Bestil tid hos notaren: Medbring gyldig legitimation (pas eller kørekort) samt to eksemplarer af testamentet, som ikke er underskrevet endnu.
 • Vedkendelse hos notaren: Du vedkender testamentet for notaren, en domstolsrepræsentant, som bevidner din identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt.
 • Betal retsafgiften: Betal retsafgiften på DKK 300,00 direkte hos notaren (januar 2024).
 • Gyldigt notartestamente: Dit notartestamente er nu gyldigt oprettet.

 

Vidnetestamente – sikring af arvefordeling med vidner

Ved et vidnetestamente udformes og underskrives testamentet foran mindst to vidner.

For at sikre gyldigheden af vidnetestamentet skal vidnerne:

 • Være mindst 18 år og ved sine fulde fem ved underskrivelsen af testamentet
 • Ikke være ægtefælle eller familiemedlem i op- eller nedadgående linje.
 • Ikke selv være begunstigede i testamentet.
 • Afgive erklæring med bopæl, stilling og adresse.
 • Bekræfte med underskrift, at de har overværet underskrivelsen af testamentet.
 • Bekræfte med underskrift, at du var i stand til at handle fornuftsmæssigt ved underskrivelsen.

På grund af de mange betingelser er det en usikker måde at oprette et testamente på, selvom vidnetestamentet er gyldigt. Der er også usikkerhed om, hvorvidt skifteretten modtager vidnetestamentet ved din død, da nogen skal sørge for at fremlægge det.

Når du overvejer at oprette et testamente, er det klogt at have en juridisk ekspert ved din side. Kontakt en af NJORDs arveretsadvokater for professionel assistance. Vores specialister i arveret garanterer et gyldigt testamente, der opfylder dine ønsker, og guider dig sikkert gennem processen. Kontakt vores arveretsteam her.

Hvem kan testamentet tilgodese?

I dit testamente har du beføjelse til at bestemme over friarven og fordele den til enhver person eller enhed, du ønsker - familie, venner eller velgørende organisationer. Dog kan du ikke teste over tvangsarven, der skal fordeles til dine tvangsarvinger, såsom børn og ægtefælle. Uden tvangsarvinger kan du frit bestemme over hele din formue i et testamente.

Nøglepunkter at overveje når du skal tilgodese arvinger i testamentet:

Tvangsarv og friarv:

 • 25% af din formue er tvangsarv, forbeholdt tvangsarvinger.
 • 75% af din formue udgør friarv, som du frit kan fordele i testamentet.
 • Uden tvangsarvinger (ægtefælle eller børn) er hele din formue friarv.


Begunstigelse af arvinger:

 • I et testamente kan du tilgodese enhver, inden for rammerne af friarven.
 • Uden tvangsarvinger har du fuld frihed til at bestemme arvefordelingen.
 • Husk, hvis du undlader at oprette et testamente, vil arven automatisk fordeles blandt dine arvinger efter arveloven.

 

Særejebestemmelser i testamentet - Beskyt arven mod deling

Normalt indgår arven i arvingens delingsformue, hvis vedkommende er gift eller senere indgår ægteskab. Du har dog mulighed for at beskytte modtageren ved at specificere, at arven fra dig skal være særeje eller båndlagt. Det kaldes tredjemandsbestemt særeje, og er lige så gyldigt som en aftalt særejeform mellem ægtefæller i en ægtepagt.

Ved at inkludere særejebestemmelser i testamentet kan du præcist definere, hvordan arven skal behandles i tilfælde af ægteskab eller andre situationer. Dette giver øget kontrol og sikrer, at dine ønsker for arven respekteres.

 

Tvangsarv og tvangsarvinger - hvordan påvirker det din arvefordeling?

Tvangsarv udgør 1/4 af din formue og tildeles dine tvangsarvinger, som er din ægtefælle og dine børn. Ved testamente kan du ikke disponere over denne del af din formue. Dog har du mulighed for at begrænse arven til tvangsarven, og for børn kan tvangsarven maksimeres med et loft på DKK 1.410.000 (2023) per barn. Man kan ikke begrænse sin ægtefælles tvangsarv.

De resterende 3/4 af din formue udgør din friarv, som du frit kan fordele i dit testamente. Hvis du ikke har hverken ægtefælle eller børn, og dermed ingen tvangsarvinger, har du fuld rådighed over hele din formue gennem testamentet.

 

Friarv – det du kan testere over

Friarv udgør den del af din formue, som du har fuld kontrol over via testamentet. Det er den del af din formue, der ikke er underlagt tvangsarv. Tvangsarv kan ikke disponeres over i testamentet og tilfalder dine tvangsarvinger, såsom børn og ægtefælle, hvis du har dem. Ved børn og ægtefælle deles tvangsarven imellem dem.

Tvangsarven repræsenterer 1/4 af din samlede formue, mens friarven udgør den resterende del. I dit testamente har du mulighed for at fordele friarven efter dine præcise ønsker. Dette kan inkludere at begunstige børn eller ægtefælle med en del af friarven. Den resterende del er friarven, som man kan testere over i testamentet.

Hvis du hverken har børn eller ægtefælle, bliver hele din formue automatisk friarv, da der ikke er nogen tvangsarvinger. Du har i dette tilfælde fuld kontrol over fordelingen af arven efter dig, og kan begunstige enhver med arv efter dig.

 

Pension og testamente - hvad kan du bestemme?

Pensionsopsparinger, som ikke er blevet udbetalt før din død, indgår ikke i dit dødsbo. Derfor kan du ikke gennem dit testamente bestemme, hvem der skal modtage disse pensionsmidler. Fordelingen af dine pensioner afhænger i stedet af, hvem der står som begunstiget på dine pensionsordninger.

Hvis du ikke har indsat en specifik person som begunstiget, vil pensionen automatisk gå til nærmeste pårørende.

I dit testamente har du dog mulighed for at påvirke udbetalingen fra dine pensioner. Du kan bestemme, at det udbetalte beløb skal være modtagerens særeje. Derudover kan du specificere, at udbetalingen skal båndlægges, hvilket betyder, at modtageren kun får adgang til beløbet, når en bestemt alder er nået.

For at sikre at dine ønsker om pensionen respekteres, anbefales det at kontakte os for professionel rådgivning og assistance med udarbejdelsen af dit testamente, så den du ønsker begunstiget ved udbetalingen af din pensionsopsparing indsættes gyldigt.

Børnetestamente – sådan tilkendegiver du forældremyndighed efter døden

Når en forælder dør, og der er fælles forældremyndighed over barnet, tilfalder forældremyndigheden den tilbageværende forælder som udgangspunkt. I tilfælde hvor kun den ene forælder har forældremyndighed eller begge forældremyndighedsindehavere dør, skal der træffes beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet.

Med et børnetestamente kan forældre angive deres ønsker for forældremyndigheden over deres børn, hvis begge forældre dør, før børnene fylder 18 år. Uden et børnetestamente afgør Familieretshuset, hvem der skal tage sig af børnene, indtil de er fyldt 18 år.

Familieretshuset vil normalt følge indholdet af børnetestamentet ved afgørelsen af forældremyndigheden, medmindre hensynet til barnets bedste taler imod forældrenes ønsker i testamentet. Børnetestamentet kan oprettes som et selvstændigt dokument eller tilknyttes et notartestamente for at sikre dets gyldighed.

Kontakt os for professionel assistance med udarbejdelsen af dit børnetestamente og sikre, at dine ønsker for forældremyndigheden over dine børn respekteres.

 

Arver samlevende hinanden? – testamentets vigtighed

Ugifte samlevende arver ikke automatisk hinanden, medmindre der er oprettet et gyldigt testamente, som gør samleveren til arving. Det er en almindelig misforståelse, at to års samliv automatisk sikrer arveret, hvilket ikke er tilfældet.

Arvereglerne for samlevende er klare. Uden et testamente arver samlevende ikke hinanden. For at sikre arveretten og beskytte hinanden er det nødvendigt at oprette et testamente. Dokumentet giver mulighed for at præcisere, hvordan arven skal fordeles, og sikre, at samleveren modtager det ønskede arvebeløb.

Så husk, hvis I som samlevende ønsker at arve hinanden og sørge for hinandens fremtid, er oprettelse af et testamente afgørende.


Hvordan fremskaffes testamentet ved dødsfald?

Når du opretter et testamente, skal du underskrive det foran en notar – en repræsentant fra skifteretten. Notaren bekræfter, at du er ved dine fulde fem, når du underskriver testamenteret. Notaren gemmer en kopi af dit testamente i skifterettens arkiv, og det registreres automatisk i skifterettens system, når dødsbobehandlingen skal igangsættes.

Du beholder selv den originale version af dit testamente.

Notartestamentet anses som den mest sikre form, da skifteretten nemt kan finde det under behandlingen af dit dødsbo. Vidne- og nødtestamenter er derimod mere usikre, da de kræver, at nogen fremlægger dem efter din død, før arven kan fordeles i overensstemmelse med testamentets indhold.

 

Opdatering og ændring af testamentet – din ret til at tilpasse dine ønsker

Enhver har ret til at ændre eller tilbagekalde sit testamente, medmindre det specifikt er erklæret som uigenkaldeligt. Ved ønske om ændringer eller tilbagekaldelse af testamentet skal du følge de samme regler, som gælder for oprettelsen af testamentet.

Ved tilbagekaldelse af et gensidigt testamente, der fx er oprettet med en ægtefælle, kræves det, at den anden part informeres. Ifølge arveloven bliver et gensidigt testamente automatisk tilbagekaldt ved separation og skilsmisse.

For notartestamenter anbefales det at informere notaren om tilbagekaldelsen for at undgå eventuel tvivl senere hen. Dette sikrer klarhed og bekræftelse i overensstemmelse med gældende regler.

Har du fået hjælp fra en NJORD-advokat ved oprettelsen, står vi til rådighed for at hjælpe dig med at ændre eller tilbagekalde dit testamente, hvis det er dit ønske.

 

Hvad er boafgift (arveafgift) og hvad skal du vide?

Boafgift – også kendt som arveafgift – beregnes ud fra den økonomiske værdi af arven, som arvingen modtager fra afdøde. Afgiftens størrelse afhænger dog af arvingens relation til afdøde.

Boafgiften er en afgift, som arvingerne skal betale til staten ved modtagelse af arv. Ægtefællen til afdøde er fritaget for at betale arveafgift, mens nærmeste pårørende, såsom forældre, børn, børnebørn og i visse tilfælde en samlever, skal betale en boafgift på 15 % af den modtagede arv. For andre arvinger er boafgiften 36,25 %.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om arveafgift og arveret, er vores eksperter hos NJORD Law Firm klar til at hjælpe.
 

Opret dit testamente i samarbejde med NJORD Law Firm – sikkerhed og ekspertise

NJORD Law Firm har en dedikeret afdeling med specialister inden for arveret og testamenter. Vores erfarne arveretsadvokater vil guide dig gennem hele processen med oprettelse og vedkendelse af dit testamente, for at sikre dine og dine arvingers interesser bedst muligt.

Det anbefales kraftigt at samarbejde med en advokat ved udarbejdelsen af testamentet for at undgå tvivl og sikre, at der ikke inkluderes ugyldige bestemmelser. Vores specialistadvokater inden for testamenter er klar til at hjælpe dig. Kontakt dem i dag for professionel rådgivning.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE