Erstatningsmuligheder

Dine muligheder for at få erstatning for en personskade er forskellige afhængig af, hvilken skade du er blevet udsat for. Overordnet set er det afgørende for at få erstatning, om du har lidt et tab, og om der er en person, som kan stilles til ansvar for din skade.
Som skadelidt har du krav på erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab. Derudover kan der være et krav på erstatning for behandlingsudgifter.

KONTAKT NJORDS ERSTATNINGSADVOKATER

Tlf. (+45) 33 12 45 22

Svie og smerte

Hvis du er kommet til skade og er sygemeldt, har du ret til en kompensation for svie og smerte. Du har ret til erstatning for svie og smerte fra skadestidspunktet, og indtil du bliver rask igen. Godtgørelsen udbetales pr. dag du er sygemeldt. Det vil sige fra dagen, hvor skaden opstår, og indtil det tidspunkt, hvor du er i stand til at arbejde igen og/eller bliver raskmeldt. Godtgørelsen er skattefri og reguleres hvert år.

Tabt arbejdsfortjeneste

Som skadelidt vil du typisk få et tab af indtægt. Dette tab har du krav på at få erstattet. Der er her tale om en skattepligtig erstatning i stedet for din normale indtægt. Hvis du får sygedagpenge eller anden overførselsindkomst, vil det blive modregnet i dit krav på tabt arbejdsfortjeneste. Kravet på tabt arbejdsfortjeneste kan gøres gældende frem til det tidspunkt, hvor du kan arbejde igen eller til det tidspunkt, hvor det er muligt at vurdere dit erhvervsevnetab.

Varige mén

Hvis du er kommet alvorligt til skade, vil det typisk give varige mén. Du vil så være berettiget til godtgørelse. Méngraden dækker over den medicinske skade, du kan have pådraget dig og dens indvirkning på din dagligdag. Méngraden er udtryk for det handicap, din skade har medført. For at opnå erstatning for varige mén, skal méngradsprocenten være minimum 5 %. En opgørelse af dine varige mén efter skaden vil typisk først kunne finde sted, når din helbredsmæssige tilstand ikke udvikler sig længere. Det er typisk et års tid efter, skaden opstod.

Erhvervsevnetab

Hvis din skade har medført, at din evne til at få en indtægt ved arbejde er varigt nedsat, har du også krav på erstatning for erhvervsevnetab. Erstatningen fastsættes som udgangspunkt i forhold til den indtægtsnedgang, skaden har medført. Der tages så udgangspunkt i den indtægt, du har haft i året forud for året, hvor skaden skete. Det er kun muligt at opnå erstatning for erhvervsevnetab, hvis ulykken har medført en varig indtægtsnedgang på minimum 15 %.

Behandlingsudgifter

Hvis din skade har medført, at du har haft eller får udgifter til behandling eller medicin m.v., er du berettiget til at få dækket dine rimelige udgifter i den forbindelse. Derudover kan du også få dækket udgifter til transport til/fra behandling.

Øvrige tab

Hvis du har fået ødelagt dit tøj eller andre ejendele i forbindelse med skadens indtræden, skal disse skader anmeldes til din egen indboforsikring.

Hvornår kan jeg få udbetalt erstatning?

Hvis du får tilkendt erstatning for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, vil du få erstatningsbeløbet udbetalt løbende i mindre beløb af gangen. Der er en selvrisiko på omkring 7.300 kr., som fratrækkes det tilkendte beløb, resten vil blive udbetalt til dig.

Kontakt NJORD

Erstatningsret er et kompliceret område. Uden den rigtige rådgivning kan du at gå glip af rigtig mange penge. Kontakt NJORDs erstatningsadvokater, hvis du er kommet til skade. Vi gennemgår din sag, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og hjælper dig med at få den rigtige erstatning.

Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?