NJORDs behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnement på nyhedsbreve

Oplysninger som NJORD behandler:

I forbindelse med udsendelse og administration af dit abonnement på nyhedsbreve, behandler vi følgende af dine personoplysninger (i det omfang du har afgivet oplysningerne ved tilmeldingen til nyhedsbrevet):

Navn

Mailadresse

Evt. virksomhed

Postnummer

By

Om du er interesseret i privatret eller erhvervsret eller begge dele 

Behandlingsformål:

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at imødekomme dit ønske om abonnement på nyhedsbreve på baggrund af de interesser du har afkrydset ved tilmelding.

Behandlingsgrundlag:

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er markedsføringslovens § 10, stk. 1, som omhandler samtykke til modtagelse af elektronisk post. Markedsføringsloven træder foran databeskyttelsesloven i denne sammenhæng, men der er tæt sammenhæng med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) om samtykke. 

Videregivelse til tredjemand

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand. Du vil kun modtage nyhedsbreve fra NJORD. 

Opbevaringstid

Vi behandler dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage ved at framelde dig dit abonnement på en eller flere kategorier af nyhedsbreve. Når du framelder dig, slettes dine oplysninger kort efter.

Dine databeskyttelsesretlige rettigheder

Ret til indsigt

Du har som registreret ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger NJORD behandler om dig. Ved at rette henvendelse til NJORD kan du få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig som dataansvarlig, hvilket formål der er med behandlingen, hvem der modtager oplysningerne mv.

Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan NJORD opkræve et gebyr herfor. I tilfælde af åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få oplysninger om dig rettet, hvis du opdager, at de er urigtige eller ufuldstændige. Såfremt NJORD ikke er enig i, at oplysningerne er urigtige, er vi dog ikke forpligtet til at rette dem, men til at lave en tilføjelse om, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, hvis NJORD ikke længere har et formål med behandlingen af dine oplysninger, eller du gør indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som sker med henblik på direkte markedsføring, eller som sker i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis NJORD kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er NJORD dog ikke forpligtet til at slette dine oplysninger

Ret til begrænsning af behandling

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, fx hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, der er baseret på legitime interesser i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. NJORD vil i så fald alene opbevare dine oplysninger, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt NJORD hæver begrænsningen af vores behandling af dine oplysninger, vil du blive orienteret herom forinden.

Ret til indsigelse

Du har ret til, af grunde der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod NJORDs behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du gør indsigelse mod NJORDs behandling af dine oplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at få overført oplysninger

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført oplysningerne fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Det gælder kun, når behandlingen af dine oplysninger er baseret på en aftale i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Dine personoplysninger er ikke genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage for den behandling der ville ske fremadrettet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til privacy@njordlaw.com.

Klage til en tilsynsmyndighed

Som registreret kan du indgive en klage til NJORD som dataansvarlig, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

Du kan også altid klage til Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk, pr. telefon på 33 19 32 00, eller på e-mail til dt@datatilsynet.dk.

Ændringer af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende blive opdateret, således at den altid er tidssvarende. Du kan nedenfor altid se, hvornår persondatapolitikken sidst er revideret.

Version: september 2020