Almene boligorganisationer stilles jævnligt over for spørgsmål og udfordringer, som kræver ekspertviden og juridisk rådgivning ud i mange forskellige retninger. NJORDs advokater er specialister i at løfte de udfordringer, som den enkelte boligorganisation ofte ikke er rustet til at løfte in-house.

 

INNOVATION OG BÆREDYGTIGT BYGGERI LIGGER I DEN ALMENE SEKTORS DNA

Der sker meget i sektoren for almene boliger i disse år. Med den grønne boligaftale fra 2020 er der for alvor kommet fokus på renovering, bæredygtigt og grønt byggeri, øget effektivitet og digitalisering. 

Den almene boligsektors særlige karakter gør det muligt at skabe forandring og blive frontløber. Det er både et privilegium, men også en forpligtelse til nytænkning og innovation. Effektivisering og nye initiativer giver mange spændende muligheder for den enkelte almene boligorganisation, men rummer også mange nye udfordringer og spørgsmål: Hvordan løfter en organisationsbestyrelse f.eks. sit ansvar i den nye effektiviseringsaftale? Hvordan får almene boligorganisationer støtte fra Landsbyggefonden? Hvilke konsekvenser har ghettoplanen? Hvad er webtilgængelighed? Hvordan indtænker vi digitalisering i nye initiativer? 

Samtidig giver en stadig mere kompleks og gennemreguleret verden meget nyt at skulle forholde sig til som almen boligorganisation.


DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KALDER PÅ SPECIALISERET RÅDGIVNING 

NJORD er et af Danmarks største advokathuse og har en stor viden inden for almene boliger. Det giver os den fordel, at vi kan levere specialiseret juridisk rådgivning indenfor alle de områder, man som almen boligorganisation kommer i berøring med.

Vi har med andre ord samlet alle kompetencerne under ét tag, og vi er klar til at hjælpe jer med alle de udfordringer, I møder undervejs.

Vi tilbyder både juridisk rådgivning til små almene boligorganisationer og store administrationsorganisationer, og er derfor eksperter i alt fra små lejesager til komplekse forhold ved nybyggeri. Over mange år har vi opbygget en stor viden om, hvordan man gør tingene i den almene sektor, og hvordan de mange forskellige aktører agerer. Det giver en os en særlig fordel, når udfordringer og konflikter skal løses.    
 

NJORDS EKSPERTISEOMRÅDER

Den almene boligsektor er kompleks, og NJORD tilbyder derfor specialiseret juridisk rådgivning inden for en lang række områder: 

•    Nybyggeri, ombygning og boligrenovering
•    Entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter
•    Gennemførelse af udbud, herunder udbudsbetingelser og evt. udbudsklagesager
•    Køb af byggegrunde og ejendomme
•    Plan- og myndighedsforhold
•    Miljøforhold
•    Medlemskab i grundejerforeninger og ejerforeninger, herunder opdeling i ejerlejligheder
•    Fejl og mangler ved fast ejendom
•    Voldgiftssager, retssager samt syn og skøn
•    Konfliktløsning mellem beboere og mellem den almene boligorganisation og beboere  
•    Lejeretlige forhold
•    Huslejeinkasso, tvangsinddrivelse af udeståender og udsættelsesforretninger 
•    Omstrukturering af boligorganisationer, fx sammenlægning og frasalg
•    Beboerdemokrati
•    Ansøgninger til kommuner om opførelse af byggeri,
•    Kommuners regnskabsmæssige tilsyn, løsning af budgettvister,
•    Kommunalt tilsyn med driften af boligorganisationer
•    Støttesager i Landsbyggefonden
•    IT-kontrakter
•    Digitalisering
•    Personaleforhold og ansættelsesret
•    GDPR
 

ALMENT BOLIGBYGGERI OG BYGGEPROJEKTER

Opførelse af nye boliger samt renovering og vedligeholdelse af eksisterende boliger er en af hovedopgaverne i den almene boligsektor. Vi hjælper almene boligorganisationer igennem byggeprojekter fra idé til afleveringsforretning. Og hvis der efterfølgende opstår konflikter, hjælper vi selvfølgelig også med at løse dem, enten via forhandling eller igennem voldgift m.v. 

Når den almene boligsektor møder privat byggeri

Der kan ofte opstå udfordringer og spørgsmål i forbindelse med blandet byggeri - bestående af både privat og alment byggeri - f.eks. omkring den delegerede bygherremodel.  Vi svarer gerne på disse spørgsmål og rådgiver om mange forskellige løsninger, hvor den almene boligsektor møder det private byggeri .
 

KONFLIKTLØSNING MELLEM AKTØRER I DEM ALMENE SEKTOR

Der er mange forskellige aktører og interessenter i den almene boligsektor. Derfor kan almene boligorganisationer havne i konflikt med f.eks. entreprenører, beboere, administration eller kommunen.

Vores advokater har stor erfaring inden for mægling mellem parter og konfliktløsning i den almene sektor. Vi hjælper jer i alle instanser, herunder i beboerklagenævnene, i klagenævnet for udbud, i boligretten, ved landsretterne, i Højesteret og i voldgiftsnævnet.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?