Nyhed

Nyt familieretssystem

Et nyt familieretssystem træder i kraft den 1. april 2019. Det nye familieretssystem skal være mere sammenhængende og enkelt for familierne. Derfor skal alle skilsmisse- og børnesager som udgangspunkt behandles ved samme myndighed.

Familieretshuset

Statsforvaltningen vil blive nedlagt til fordel for det nye Familieretshus. Med det nye familieretssystem er børnene i fokus, og hele processen skal foregå på børnenes præmisser. Derfor er det en del af planen, at der i Familieretshuset skal være færre jurister og flere børnesagkyndige, end det er tilfældet i Statsforvaltningen i dag.

De familieretlige sager bliver ved henvendelse fordelt i tre forskellige sagskategorier:
Simple, mindre simple og komplekse.

I de simple sager er der enighed om børnenes bopæl, samvær og børnebidrag, og der er kun behov for separations- eller skilsmissebevilling. I de mindre simple sager er der ikke enighed mellem ægtefællerne. Der vil derfor være mulighed for rådgivning, og ægtefællerne vil modtage konflikthåndteringstilbud. Både de simple og mindre simple sager behandles i Familieretshuset. Afgørelserne, der træffes af Familieretshuset, kan ankes til Familieretten. I de komplekse sager er der et højt konfliktniveau, hvilket eventuelt kan skyldes andre problemer, som f.eks. misbrugsproblemer, vold eller lignende. I de komplekse sager vil arbejdet omkring familiens uenighed og samarbejdet med de sociale myndigheder foregå i Familieretshuset.

På baggrund af arbejdet i Familieretshuset vil der blive truffet en afgørelse i Familieretten.

Børneenhed

Som noget nyt oprettes der også en børneenhed. Børnene vil fremadrettet blive inddraget på et tidligere stadie end hidtil. Målet med børneenheden er, at børnene skal inddrages i sagen på en tryg og støttende måde.

Børnenes inddragelse i sagen vil ske med henblik på både sagsoplysning og barnets trivsel. Derfor skal børneenheden fungere som børnenes kontakt til systemet, og børneenheden skal generelt også varetage informations- og rådgivningsfunktioner.

Delt bopæl

Reglerne i det nye system skal også understøtte forældres oplevelse af at være ligeværdige forældre. Derfor bliver det som noget nyt muligt for forældre at aftale, at deres børn skal have bopæl hos begge forældre.

Muligheden for delt bopæl medfører, at børnene kan undgå at blive flyttet ud af deres vante rammer. Delt bopæl kan derfor blive brugt som et redskab til at sikre mest mulig ro for børnene i forbindelse med forældrenes brud.

Separation

Siden 2013 har det været muligt for ægtefæller at blive skilt ’øjeblikkeligt’ ved brug af NemID. Som en del af det nye familieretssystem skal ægtefæller, der har børn, være separerede i tre måneder, førend de kan blive skilt. Separationsperioden skal fungere som en refleksionsperiode, hvor både ægtefæller og børn bliver tilbudt rådgivning.

Reglen skal være med til at forebygge, at ægtefællerne bliver skilt og fortryder kort tid efter.

Reglen om tre måneders separation gælder ikke, hvis ønsket om skilsmisse skyldes vold eller utroskab.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?