Nyhed

Bedre muligheder for rekonstruktion på vej

Justitsministeren har fremsat et lovforslag, der skal forbedre mulighederne for rekonstruktion af nødlidende virksomheder. Forslaget kommer nu som en konsekvens af COVID-19, men er tænkt som regler, der også skal være gældende, når virkningerne af COVID-19 til sin tid er overstået.

Insolvens og rekonstruktion

Reglerne om rekonstruktion har langt fra haft den virkning, der var tilsigtet. Meget få virksomheder er blevet rekonstrueret siden reglerne trådte i kraft, og navnlig omkostningerne ved at sætte en rekonstruktion i gang har spændt ben for de ellers gode intentioner.

Konkursrådet er fremkommet med flere gode udspil, som forslaget bygger på.

For det første har Konkursrådet foreslået, at det ikke skal være obligatorisk at beskikke en regnskabskyndig tillidsmand. Navnlig i mindre virksomheder vil rekonstruktøren kunne antage virksomhedens hidtidige revisor som sagkyndig bistand. Viser der sig i løbet af rekonstruktionen behov for en regnskabskyndig tillidsmand, vil en sådan kunne beskikkes, hvis rekonstruktøren eller kreditorerne forlanger det.

Som et led i en rekonstruktion skal der senest 4 uger efter rekonstruktionens indledning af-holdes møde med kreditorerne til drøftelse af rekonstruktørens rekonstruktionsplan. Denne frist er ofte for kort. Konkursrådet foreslår derfor for det andet, at der bliver mulighed for at forlænge fristen med 4 uger. Et flertal af kreditorerne kan dog forhindre forlængelsen.

Mangel på likvider er det helt store problem i nødlidende virksomheder. Derfor har Konkursrådet som det tredje foreslået, at man afskaffer kravet om, at der ved rekonstruktionens indledning kræves sikkerhedsstillelse for udgifter ved en evt. efterfølgende konkurs.

Konkursrådet har desuden foreslået en fjerde og meget vigtig ændring, der gør det overflødigt at erklære en nødlidende virksomhed konkurs for at muliggøre en virksomhedsoverdragelse uden at køber kom til at hæfte for forpligtelserne overfor virksomhedens medarbejdere, f.eks. tilgodehavende løn, pension, feriepenge osv. Der foreslås en hurtig og enkel ”fast track” procedure, og som et led i den, at lønmodtagernes tilgodehavender fra før rekonstruktionens indledning i stedet skal kunne dækkes via Lønmodtagernes Garantifond.

Endelig har Konkursrådet foreslået, at en rekonstruktionsbehandling skal kunne bringes til ophør indtil det tidspunkt, hvor rekonstruktionsplanen måtte være vedtaget. Hidtil har en opgivelse af rekonstruktionen ellers pr. automatik medført konkurs. Dette vil medføre, at skyldneren kan få en kontrolleret timeout – en tænkepause under rekonstruktørens opsyn. Denne mulighed kan formentlig medvirke til, at flere nødlidende virksomheder tør påbegynde en rekonstruktion, og dermed forhåbentligt sammen med de øvrige foreslåede regelændringer føre til, at flere ellers sunde eller sunde dele af virksomheder kan reddes.

Man kan håbe, at der er politisk opbakning til at vedtage disse regler, som i høj grad har været savnet siden afskaffelsen af betalingsstandsningsinstituttet, og som på grund af de forventede følger af COVID-19 bliver endnu mere nødvendige.

Kontakt NJORDs advokater

Vores erfarne erstatningsadvokater ved NJORD hjælper gerne, hvis du har spørgsmål om de ventede nye regler, eller hvis du overvejer rekonstruktion.