Lovgrundlag

Ifølge ophavsretsloven er det ikke tilladt at dele eller downloade film uden filmproducentens samtykke. Her kan du læse om de bestemmelser i ophavsretsloven, der er relevante for det brev, som du har modtaget fra NJORD Law Firm.

Ophavsretslovens § 2

Stk.1. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

Stk.2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Stk.3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

 1. eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
 2. eksemplarer af værket vises offentligt, eller
 3. værket fremføres offentligt.

Stk.4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også

 1. trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og
 2. fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.

Ophavsretslovens § 11, stk. 3

Stk.3. Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel, er det ikke tilladt at fremstille eksemplarer på grundlag af en gengivelse af værket i strid med § 2 eller på grundlag af en omgåelse af en teknisk foranstaltning i strid med § 75 c, stk. 1. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på fremstilling af eksemplarer i medfør af § 16, stk. 5.

Ophavsretslovens § 12

Stk.1. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

 1. opføre et bygningsværk,
 2. fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
 3. fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form,
 4. fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
 5. fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk.3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk.4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om

 1. musikværker,
 2. filmværker,
 3. litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
 4. værker af brugskunst eller
 5. kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk.5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Ophavsretslovens § 76

Stk.1. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

 1. overtræder § 2 eller § 3,
 2. overtræder §§ 65, 66, 67, 69, 70 eller 71,
 3. overtræder § 11, stk. 2, § 60 eller §§ 72-75,
 4. undlader at fremsende opgørelse eller oplysninger efter § 38, stk. 7,
 5. undlader at lade sig anmelde eller undlader at meddele oplysninger til fællesorganisationen efter § 41, stk. 1, § 42, stk. 6, og § 46, 1. pkt., eller undlader at føre eller opbevare regnskaber i henhold til § 45 eller
 6. overtræder forskrifter, der er givet efter § 61, stk. 2.

Stk.2. Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

Ophavsretslovens § 83

Stk.1. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale

 1. et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
 2. en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk.2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk.3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.