Nyhed

Sådan forholder NJORD sig til fildelingssagerne i pressen

Opdatering til denne artikel den 17. september 2021: Dags dato har SØIK meddelt, at de har besluttet ikke at rejse en straffesag mod NJORD Law Firm eller Jeppe Brogaard Clausen. SØIK vælger at afslutte efterforskningen og opgive sigtelsen med begrundelsen, "at sigtelsen har vist sig at være grundløs".

I løbet af december 2020 og januar 2021 er der blevet offentliggjort en række artikler omkring NJORDs håndtering af fildelingssagerne, der handler om ulovlig kopiering og deling af film med andre. Medierne har vist stor interesse for sagskomplekset og ikke mindst vores rolle heri over længere tid. Derfor har vi nu besluttet at formidle vores side af sagen, selv om vi grundlæggende er af den holdning, at sager skal køres via retterne og ikke via pressen. Men der er grænser for, hvad vi skal stå på mål for i medierne uden at tage til genmæle. Derfor tager vi nu aktivt del i debatten og forsvarer både håndteringen af sagerne samt vores klienters rettigheder. 

NJORD har siden 2012 bistået filmbranchen med at sikre og håndhæve deres rettigheder inden for en lang række forskellige typer af IP-sager. Siden 2016 har NJORD herudover arbejdet sammen med både danske og udenlandske filmproducenter om beskyttelse af deres filmrettigheder mod ulovlige downloads (kopiering).

I sagerne om ulovlige downloads har filmproducenterne fået hjælp af forskellige selskaber til at identificere og retsforfølge de personer, som kopierer ulovligt. I praksis foregår det således, at filmproducenterne giver et selskab licens til at identificere og retsforfølge ulovlige downloads af en given film.  

Mængden af sager har ført til spekulationer om, hvorvidt det egentlig er filmproducenterne, som får noget ud af alle disse sager, eller om det er NJORD og de mellemliggende selskaber, som uberettiget er blevet begunstiget af sagerne. Og det er disse spekulationer, der skrives om i pressen. 

Lad os få denne misforståelse ryddet af vejen med det samme. Dette er IKKE en genvej til hurtige indtægter for nogen af parterne. Sagerne føres på baggrund af opdrag fra filmproducenterne, og det er en klar del af de indgåede licensaftaler, at filmproducenterne får de penge, som måtte komme ind på disse sager. Det helt overordnede formål for filmproducenterne er at få mængden af ulovlige downloads til at falde, og det er i vid udstrækning lykkedes i flere lande – også i Danmark. For så vidt angår NJORD, har vi fået dækket vores omkostninger, men ikke nær alle vores timer. Vores engagement sker på baggrund af, at vi hjælper filmproducenterne med at beskytte deres ophavsrettigheder på helt samme vis, som vi hjælper dem med at beskytte deres andre IP-rettigheder. 

Når sagskomplekset er så stort, som det er, betyder det også, at der er ført mange sager i 90% af landets retskredse, og vi har i hele forløbet haft et fint samarbejde med både domstolene, Advokatsamfundet og SØIK bl.a. for at sikre, at vi har overholdt alle regler og retningslinjer. Over 100 dommere har givet vores klienter medhold undervejs. Det giver grund til at bakke op om den måde partner Jeppe Brogaard og resten af IP-teamet håndterer hele sagskomplekset på. En del af sagerne er afgjort som udeblivelsesdomme, hvor den sagsøgte er udeblevet fra retsmødet, og hvor dommeren herefter på det skriftlige grundlag har afsagt dom og givet vores klienter medhold. I en del af sagerne har de sagsøgte været repræsenteret ved advokat, der er udvekslet processkrifter og sagen er procederet mundtligt for dommeren. I flere af sagerne har dommeren opfordret sagsøgte til at indgå et retsforlig som alternativ til at modtage en dom. Vores klienter har fået medhold i 75% af de førte sager.

I april 2020 blev 3 sager afvist ved Østre Landsret og herefter yderligere 10 sager i december 2020, idet landsretten ikke mente, at det mellemliggende selskab havde påtaleret til at føre sagerne på vegne filmproducenterne på baggrund af de indgåede licensaftaler. De samme licensaftaler er tidligere blevet prøvet ved domstole i både Norge og Sverige, hvor påtaleretten er blevet godkendt, og der er ikke tidligere truffet afgørelser om manglende påtaleret i Danmark. Sagerne er altså afvist på grundlag af en formalitet, og sagerne er derfor ikke tabt ved Østre Landsret, da det materielle i sagerne ikke er vurderet. For at rette ind efter Østre Landsrets afgørelser er de involverede filmproducenter selv indtrådt i mange af sagerne, og vi forventer derfor, at en række sager vil blive vurderet på selve indholdet af sagerne ved landsretten i den kommende tid.

Vi har i NJORD stor respekt for domstolene i Danmark, som vi møder for næsten dagligt. Dommerne yder et stort respektfuldt bidrag til vores samfund. Men der er en enkelt undtagelse. 

Den største kilde til de spekulationer, som der skrives om i pressen, er én enkelt dommer ved Retten på Frederiksberg. Han har igennem en længere periode forsøgt at ramme både NJORD og vores klienter i sagerne ved bl.a. at skrive en lang fejl- og mangelbehæftet vejledning om, hvordan man imødegår kravene fra vores klienter og lagt vejledningen på Rettens hjemmeside. Man skulle ellers tro, at dommeren gav ophavsretshaverne ret overfor krænkerne, men det er ikke tilfældet for netop denne dommer.

Som endnu et forsøg på at bekæmpe disse sager har dommeren i april sidste år henvendt sig til SØIK. Dette førte til, at Jeppe Brogaard og NJORD den 22. december blev sigtet af SØIK angående vores rolle i sagskomplekset. Siden da har vi vendt hver en sten i hele komplekset, og vi er fortsat af den utvetydige opfattelse, at vi på intet tidspunkt har foretaget os noget, der kunne være strafbart eller i strid med gældende regler. Tværtimod har denne gennemgang kun ført til et endnu klarere billede af, hvordan en enkelt dommer har brugt sin stilling til at drive sit eget korstog mod NJORD og vores klienter.

NJORD samarbejder med SØIK om at belyse sagen bedst muligt, og vi forventer ikke, at anmeldelsen vil føre til yderligere tiltag fra SØIKs side.

Hvis I vil vide mere om sagerne, henviser vi til en Q&A på vores hjemmeside, som besvarer de fleste spørgsmål.