Nyhed

Tilbageholdelse af leaset lastbil var lovlig

Højesteret har stadfæstet en kendelse fra Landsretten om, at tilbageholdelsen af en leaset lastbil i medfør af færdselslovens § 120 var lovlig.

Lastbil

Politiet standsede i februar sidste år en lastbil med henblik på at foretage en rutinemæssig kontrol. I forbindelse med kontrollen fik politiet mistanke om, at der var manipuleret med lastbilens takograf og hastighedsbegrænsninger. Ved nærmere undersøgelser viste mistanken sig at være rigtig. Politiet rejste på baggrund heraf sigtelse mod vognmanden og chaufføren for 42 overtrædelser af henholdsvis færdselsloven, bestemmelserne om køre- og hviletid og takografforordningen.

Vognmanden ønskede ikke at stille sikkerhed for det samlede krav for overtrædelserne, og politiet tilbageholdt derfor lastbilen i medfør af færdselslovens § 120. Den pågældende lastbil var leaset, og i forbindelse med at sagen om overtrædelserne blev indbragt for retten, protesterede leasingselskabet også mod lovligheden af tilbageholdelsen af køretøjet.

Byretten godkendte politiets tilbageholdelse af den leasede lastbil med den begrundelse, at lastbilen var anvendt i forbindelse med overtrædelserne. Det faktum, at leasingselskabet ikke var mistænkt i sagen, kunne ikke, ifølge byretten, føre til, at tilbageholdelsen skulle afbrydes. Herunder fordi føreren ikke var i ulovlig besiddelse af lastbilen i henhold til færdselslovens § 120, stk. 2, sidste pkt. samt dennes kommentar. Efter denne bestemmelse er tilbageholdelse udelukket, hvis føreren uberettiget er i besiddelse af køretøjet. Kommentaren hertil præciserer, at tilbageholdelse kan ske, selvom køretøjet ikke tilhører den person, der er ansvarlig for overtrædelsen. 

Selve spørgsmålet om hvorvidt betingelserne for at søge endelig fyldestgørelse i køretøjet var opfyldt, blev ikke behandlet. Kendelsen blev kæret til Landsretten, som med henvisning til byrettens begrundelse stadfæstede kendelsen. Landsrettens afgørelse blev derefter kæret til Højesteret, som med henvisning til By- samt Landsrettens begrundelser stadfæstede de to tidligere instansers kendelser.

Højesterets kendelse er både relevant for udenlandske vognmænd, men også for eventuelle danske speditører, som har leaset lastbiler ud til udførende vognmænd. Tilsvarende leasingselskabet i den omtalte afgørelse kan disse risikere, at deres lastbiler bliver tilbageholdt i forbindelse med sager, som de ellers ikke har en tilknytning til.  

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om kendelsen eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret på de seneste vigtige transportretlige afgørelser ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbrev.