Hvad gælder, når agenten bliver midlertidigt forhindret i at varetage sit agentur enten som følge af graviditet/barsel eller sygdom? I NJORD står vi altid klar til at rådgive i disse situationer - både i forhold til ophør af samarbejde og de kontraktmæssige forhold ved en midlertidig løsning.

 

hvad gælder generelt?

Mange agenturgivere oplever på et eller andet tidspunkt, at de har en agent, der enten bliver gravid/barsler eller sygemeldes af den ene eller anden grund. Er du som agenturgiver glad for samarbejdet, vil du normalt finde en løsning i samarbejde med agenten, således at bearbejdningen af markedet fortsætter på et fornuftigt niveau i den tid, agenten er forhindret i selv at foretage agenturarbejdet. I andre tilfælde hvor enten agenten ikke er samarbejdsvillig til at finde en løsningsmodel, eller hvor du generelt ikke er glad for samarbejdet med agenten, er der grund til at overveje det fremtidige samarbejde.

Agenten er selvstændig erhvervsdrivende og nyder derfor ikke gavn af de beskyttelsesregler, der gælder for de ansatte i den interne salgsafdeling. Graviditet, barsel, sygdom m.v. er derfor i almindelighed agentens eget problem. Mange agenturgivere vil ikke kunne leve med, at en af deres agenter ikke foretager fysiske kundebesøg og bearbejder markedet igennem en længere periode.

Er der tale om en midlertidig periode, vil agenturgiveren formentlig acceptere, hvis agenten indsætter en kompetent afløser for sig selv. Agenten vil, som selvstændig, selv skulle afholde udgiften til den midlertidige afløser.

Vi anbefaler altid, at parterne drøfter situationen og enes om en løsning, der er tilfredsstillende for begge.

agentens manglende erkendelse eller mangelfulde håndtering af situationen

Ignorerer agenten, at den midlertidige arbejdshindring er et problem for agenturgiver, eller er den løsningsmodel agenten sætter i værk utilstrækkelig, og denne ikke kan formås til at finde en tilfredsstillende løsning, da kan du være nødsaget til at gøre misligholdelse gældende og bringe samarbejdet med agenten til ophør.

Det er i den situation vigtigt, at du har gjort agenten skriftlig opmærksom på, at den manglende eller mangelfulde problemløsning opleves som et så væsentligt problem, at du som agenturgiven vil ophæve samarbejdet, hvis agenten ikke inden en rimelig frist retter op på forholdet.

Retstilstanden følger af en konkret sag, der blev afgjort i Sø- og Handelsretten den 20. marts 2009. I denne sag fik en agenturgiver indenfor modebranchen medhold i, at der var sket ophævelse med rette, fordi agenten ikke havde taget agenturgiverens advarsel tilstrækkelig alvorlig.

Agenten blev i den konkrete sag sygemeldt med stress i slutningen af november måned. Midt i december måned opsagde agenturgiveren agenten med kontraktmæssigt varsel. Da agenten fortsat var sygemeldt ultimo december, og da der skulle bringes en ny efterårskollektion ud på markedet i Norge i januar måned, gjorde agenturgiveren opmærksom på, at fortsat sygemelding ikke kunne accepteres og ville blive anset for væsentlig misligholdelse af samarbejdet. Agenten gik herefter til sin advokat, som svarede en uge senere, at man ville vurdere sagen og vende tilbage.

Da agenturgiveren knap 14 dage senere endnu ikke havde fået en reaktion fra agentens advokat, hævede agenturgiveren samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Retten vurderede i den konkrete sag, at agentens sygemelding og passivitet i forhold til at finde en løsning berettigede agenturgiveren til at slutte samarbejdet med omgående virkning. Agenten mistede derved sin ret til at kræve goodwillgodtgørelse og erstatning for mistet opsigelsesperiode.

er agenter beskyttet af ligebehandlingsloven?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis en agentaftale ophæves som følge af agentens manglende opfyldelse af hvervet, på grund af graviditet eller barsel, er det som udgangspunkt alene et kontraktretligt problem, om opsigelsen er sket med rette eller ej.

Selvstændige agenter kan ikke støtte ret på ligebehandlingslovens regler og den vej kræve sig tillagt en godtgørelse for opsigelse som følge af graviditet eller barsel. Dette er kun en risiko, hvis agenten ikke er selvstændig, men i stedet en uselvstændig handelsrejsende. Godtgørelse til en ansat sælger, der opsiges i strid med ligebehandlingsloven, vil typisk blive udmålt til 9-12 måneders løn.

Kan agenten selv opsige som følge af sit dårlige helbred eller barsel og fortsat bevare retten til goodwillgodtgørelse?

Ifølge handelsagentloven kan agenter opsige ordinært, eller i nogle tilfælde endda med forkortet varsel, og fortsat bevare retten til goodwillgodtgørelse, forudsat at det sker som følge af enten alder, sygdom eller svagelighed.

Denne undtagelse til hovedreglen er ikke nærmere belyst, hverken i loven eller i retspraksis. Det er derfor usikkert, hvordan reglen vil blive anvendt i praksis. Sund fornuft taler dog for, at agenten vil kunne opsige med henvisning til alder, hvis denne har virket som agent i en årrække og er nået til den officielle pensionsalder.

Er der tale om sygdom eller svagelighed, må det forventes, at det skal være en lidelse, der hindrer agenten i at kunne fortsætte sit hverv, dvs. en alvorlig lidelse og samtidig også en lidelse, der ikke blot er midlertidig. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering.

Bliver en tilknyttet agent enten syg eller gravid, er det væsentligt for både agenten og agenturgiveren at forholde sig aktivt til, hvordan problemstillingen skal håndteres.

Såfremt du som agenturgiver er indstillet på at beholde agenten, anbefaler vi, at I finder en midlertidig løsning således, at du ikke mister markedsandele på det pågældende marked.

Er det derimod din indstilling, at der kan være behov for en ny agent eller et andet salgssetup, kan den opståede situation i nogle tilfælde være en udvej til en hurtig og billig løsning.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?