Nyhed

Datatilsynet har fastlagt nye vilkår for advarselsregistre og spærrelister

Datatilsynet har offentliggjort nye vilkår for private dataansvarliges behandling af oplysninger i forbindelse med advarselsregistre og spærrelister. Datatilsynet har samtidig med vilkårene offentliggjort nye vejledninger om advarselsregistre og spærrelister.

Nye vilkår

Datatilsynet har opdateret vilkårene for private dataansvarliges behandling af oplysninger i forbindelse med førelse af advarselsregistre og spærrelister. Det vil sige vilkår for behandling af oplysninger, der har til formål at advare andre mod forretningsforbindelser eller ansættelsesforhold (advarselsregister) eller advarselsregistre, der føres i tilknytning til et betalingsinstrument som fx et betalingskort (spærrelister).

Databeskyttelsesforordningen indeholder ikke en særlig regulering af advarselsregistre og førelse af spærrelister, men forordningen giver mulighed for, at Datatilsynet kan fastsætte særlige regler for indhentelse af Datatilsynets tilladelse for visse former for behandling af oplysninger. Vilkårene er derfor udstedt som en præcisering og et supplement til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Både i vilkårene for advarselsregistre og spærrelister oplister Datatilsynet følgende vilkår:

  • Oplysningspligt over for den registrerede
  • Sletning eller berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger
  • Passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af den registrerede
  • Løbende ajourføring
  • Besvarelse af anmodning om sletning, indsigt mv. uden unødig forsinkelse og som udgangspunkt senest efter en måned
Advarselsregistre

Vilkårene til advarselsregistre omfatter ligeledes betingelser til optagelse i advarselsregisteret, hvoraf det fremgår, at der ikke må ske registrering af en fordring, hvis fordringen er bestridt eller er under 1.000 kr. og at registrering og videregivelse af oplysninger om en person kun må ske, hvis de vedrører skyldforhold til den samme kreditor, og denne har fået den registreredes skriftlige erkendelse af forfalden gæld eller har foretaget retslige skridt mod den registrerede. Der skal straks ske sletning af den registrerede ved indfrielse af et forhold.

Spærrelister

Der er som nævnt mange sammenfaldende vilkår for spærrelister i forhold til vilkårene for advarselsregistre.

Af vilkårene for spærrelister fremgår det, hvornår en kortudsteder må optage et betalingskort på spærrelisten. Dette gælder blandt andet, hvis kortet meldes stjålet, kontoforholdet er opsagt eller de aftalte betingelser om købsmaksimum eller betaling ikke er overholdt. Det fremgår ligeledes hvilke oplysninger, der må videregives.

Vejledninger om advarselsregistre og spærrelister

Udover de nævnte vilkår har Datatilsynet offentliggjort to vejledninger vedrørende advarselsregistre og spærrelister. Den ene omhandler forløbet af en ansøgningsproces og den anden beskriver nærmere, hvornår der er tale om et advarselsregister og en spærreliste.

Vi anbefaler, at man læser Datatilsynets fastsatte vilkår for advarselsregistre og spærrelister, hvis man som dataansvarlig vil behandle oplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser eller ansættelsesforhold med en registreret.

Herudover anbefaler vi, at man ligeledes læser vejledningen om advarselsregistre og vejledningen for spærrelister, så man som dataansvarlig er sikker på at følge den rette ansøgningsproces for at få Datatilsynets tilladelse til behandling af oplysninger.