Nyhed

Justitsministeriet besvarer spørgsmål om sagsbehandlingstiden for de første bødesager efter databeskyttelsesforordningen

Folketingets Retsudvalg har stillet spørgsmål til Justitsministeriet om afklaring af sagsbehandlingstiden for de to verserende bødesager efter databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Begge sager har været længe undervejs på grund af undersøgelser og afklaring af principielle spørgsmål vedrørende databeskyttelsesforordningen.

Den 5. februar stillede Folketingets Retsudvalg spørgsmål til Justitsministeriet om sagsbehandlingstiden i de bødesager om brud på databeskyttelseslovgivningen, hvor Datatilsynet har indstillet til politiet, at der udstedes en bøde. Justitsministeriet besvarede spørgsmålet den 4. marts 2020 efter at have indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten vedrørende de to verserende bødesager.

Den ene sag mod taxaselskabet 4x35 blev anmeldt den 18. marts 2019 og den anden sag mod virksomheden IDdesign blev anmeldt den 3. juni 2019. Ifølge Justitsministeriet forventes det, at overvejelserne om tiltalerejsning vil være afsluttet inden sommerferien i begge sager.

 

Justitsministeren indhentede en udtalelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten i forbindelse med sit svar. Rigspolitiet og Rigsadvokaten begrunder den hidtidige sagsbehandlingstid med bødernes størrelse og sagernes omfang, karakter og kompleksitet. Da der er tale om de første straffesager for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen, har der været behov for flere undersøgelser og afklaring af principielle juridiske spørgsmål, hvorfor de også er blevet behandlet i tæt samarbejde med Statsadvokaten i Viborg og i korrespondance med Datatilsynet og virksomhedernes forsvarsadvokater.

Justitsministeren mener, at sagsbehandlingstiden for de to verserende sager har været begrundet, og at der ikke har været grund til at iværksætte særskilte tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på området.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har ligeledes bemærket, at de vil etablere et nærmere samarbejde med Datatilsynet for sager, hvor der er sket overtrædelse af databeskyttelsesreglerne, så straffesagerne kan blive håndteret effektivt. Der er også blevet iværksat initiativer, der fremover skal hjælpe medarbejdere i politiet og anklagemyndigheder med at håndtere sager inden for databeskyttelsesret, herunder uddannelse af medarbejdere i teknisk bevissikring.

Herudover bemærkes det, at Datatilsynet har kompetence til at udstede administrative bødeforelæg i ukomplicerede sager, hvor der ikke er bevismæssige tvivlsspørgsmål, og hvor der allerede i retspraksis er fastlagt et bødeniveau for den pågældende overtrædelse.

Myndighederne har derfor også i forbindelse med deres samarbejde vedtaget fælles retningslinjer for samarbejdet og for deres kommunikation om opklaring og strafforfølgelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Justitsministeriet regner med, at afklaringen af de principielle juridiske spørgsmål for de verserende sager vil medføre, at sagsbehandlingstiden i fremtidige sager om lignende overtrædelser vil blive kortere. Dog kan sagens konkrete omstændigheder og kompleksitet medføre en længere sagsbehandling.

Justitsministeren bemærker også i sit svar, at overtrædelse af databeskyttelsesreglerne er et højt prioriteret område i politi- og anklagemyndighed.