Nyhed

Nye rekonstruktionsregler skal for alvor sætte gang i rekonstruktioner

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget nye rekonstruktionsregler (L 65 – 2020-21), der har til formål at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men som har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs med henblik på bl.a. at begrænse tab og forhindre tab af arbejdspladser. 

Insolvens og rekonstruktion
Formålet og baggrunden for de nye rekonstruktionsregler

Reglerne bygger i det væsentligste på Konkursrådets forslag af 3. juli 2020, som vi tidligere har omtalt i vores nyhed ”Bedre muligheder for rekonstruktion på vej”. Reglerne skal bl.a. smidiggøre rekonstruktionsbehandlingen fx ved bedre muligheder for insolvente virksomhedsoverdragelser og gøre det mindre ressource- og omkostningstungt, som var et væsentligt kritikpunkt fra praktikere. Rekonstruktionsreglerne skal således være mere attraktive også for små- og mellemstore virksomheder.

Reglerne er foranlediget af COVID-19-situationen, men er ikke begrænset hertil, og vil gælde efter COVID-19-situationen er overstået. Reglerne skal også ses i lyset af den manglende praktiske gennemslagskraft af de hidtidige rekonstruktionsregler siden overgangen fra betalingsstandsningsinstituttet.
 

Ændringer i rekonstruktionsreglerne

De væsentligste ændringer er følgende:

  • Det er ikke obligatorisk, at der udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.
  • Rekonstruktøren kan udsætte 4-ugersmødet om rekonstruktionsplanen uden yderligere begrundelse.
  • Virksomheden tages ikke automatisk under konkursbehandling, hvis rekonstruktionen ikke bliver gennemført.
  • Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs.
  • Der indføres en ”fast-track”-procedure ved virksomhedsoverdragelser, som ikke kræver vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag.
  • Gunstigere vilkår for virksomhedsoverdragelser bl.a. ved ændringer af virksomhedsoverdragelsesloven.
  • Rekonstruktionsbehandling som udbetalingsgrund ved ændringer af lov om Lønmodtagernes Garantifond.
Uddybning af de væsentligste ændringer i rekonstruktionsreglerne

Det skal ikke være obligatorisk at beskikke en regnskabskyndig tillidsmand, hvilket navnlig vil være relevant i mindre virksomheder, hvor f.eks. virksomhedens hidtidige revisorer kan antages som sagkyndig bistand. Der vil være en række værktøjer til rådighed for rekonstruktøren, skyldneren og kreditorerne til udpegelse af en regnskabskyndig tillidsmand. 

Der skal som udgangspunkt senest 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning afholdes møde med kreditorerne om rekonstruktionsplanen. Denne frist er i praksis for kort og rekonstruktionshæmmende. Der kan fremover ske udsættelse af 4-ugersmødet uden særlige grunde. Kreditorerne bevarer dog en adgang til at kunne forhindre denne forlængelse.

Der vil ikke længere være automatisk konkurs ved fejlslagen rekonstruktion. Dette vil medføre, at skyldneren kan få en kontrolleret timeout – en tænkepause under rekonstruktørens opsyn. Det må formodes at medføre, at flere nødlidende virksomheder tør påbegynde en rekonstruktion, samt flere ellers sunde virksomheder eller dele af virksomheder kan reddes.

Likviditetsmangler er det helt store problem i nødlidende virksomheder, og derfor afskaffes kravet om, at der ved rekonstruktionens indledning kræves sikkerhedsstillelse for udgifter for en evt. konkurs, hvilket også er en afledt effekt af at der ikke automatisk indtræder konkurs.

Virksomhedsoverdragelser kan fremover ske med rekonstruktørens samtykke, hvis et flertal af kreditorerne ikke har indsigelser. hvilket vil medføre at værdien af skyldners virksomhed bevares og at processen kan tilpasses de kritiske tidsbehov.

Reglerne medfører også en ligestilling af virksomhedsoverdragelser under rekonstruktion og konkurs, da erhververen nu ikke vil hæfte for forpligtelserne fx løntilgodehavende, pension, feriepenge mv. overfor virksomhedens medarbejdere fra før rekonstruktionsbehandlingens indledning, 

Lønmodtagernes Garantifond kan for medarbejdere fremskynde udbetaling for perioden inden indledning af rekonstruktionsbehandlingen, som det kendes fra konkurs, når medarbejderne er opsagte og ikke videreførte.

- Og hvad så nu?

Ikrafttræden:
Datoen for de nye reglers ikrafttræden er endnu ikke endeligt fastlagt.

Vores syn:
I bemærkningerne til loven vurderes reglerne at medføre ca. 500 sager årligt, som er betydeligt mere end de nuværende ca. 80 årlige sager. Vores umiddelbare vurdering er, at reglerne utvivlsomt vil skabe en bedre grobund for indenretlige rekonstruktioner samt insolvente virksomhedsoverdragelser.
 

Rekonstruktions- og insolvensdirektiv

Der arbejdes i øjeblikket på implementeringen af rekonstruktions- og insolvensdirektivet (EU 2017/1132) af 20. juni 2019. Det er uvist i hvor stort omfang direktivet vil påvirke de nye regler. Der er tale om et minimumsdirektiv. Det må formodes, at direktivet ikke vil medføre så store ændringer som de nye regler. 

Vi vil i NJORD følge udviklingen, herunder implementeringen, tæt, og informere nærmere herom.

Kontakt NJORDS insolvensadvokater

Vores erfarne rådgivere indenfor insolvens og rekonstruktion hjælper gerne, hvis du har spørgsmål om de nye regler eller hvis du overvejer rekonstruktion enten inden- eller udenretligt. Kontakt os på tlf. (+45) 33 12 45 22.