Nyhed

Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB

Den 10. juli i år har The European Data Protection Board (EDPB) sendt et sæt nye retningslinjer for videoovervågning i høring. Udkastet til retningslinjerne adskiller sig væsentligt fra den nuværende danske retstilstand på området. Høringsfristen er fastsat til den 9. september 2019.

Dansk lovgivning

Ifølge principperne om opbevaringsbegrænsning og dataminimering i Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra c og e må personoplysninger – herunder videoovervågning – kun opbevares i det omfang og tidsrum, som er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Det er ikke længe siden, at Justitsministeren fremsatte et lovforslag om ændring af blandt andet tv-overvågningsloven, hvori det blandt andet blev foreslået at suspendere den maksimale opbevaringslængde på 30 dage i tilfælde, hvor længere opbevaring er nødvendig af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold. Lovforslaget bortfaldt imidlertid som følge af folketingsvalget, men forventes genoptaget i det kommende folketingsår.

Ifølge den nuværende danske tv-overvågningslov er det lovligt at opbevare videoovervågning i op til 30 dage efter optagelsen, når optagelsen er sket i kriminalitetsforebyggende øjemed.

EDPB’s nye retningslinjer

EDPB anerkender, at opbevaring i kriminalitetsforebyggende øjemed er legitimt, men anfører samtidig, at følgerne af kriminalitet i de fleste tilfælde vil kunne opdages allerede en eller to dage efter den kriminelle handling. Af denne årsag vil man ikke lovligt kunne opbevare videoovervågningen ud over dette tidsrum. Dette er en følge af de omtalte principper om dataminimering og opbevaringsbegrænsning i Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra c og e. Ifølge EDPB er det optimale derfor, at videoovervågning slettes automatisk efter et par dage, og der skal foreligge vægtige argumenter, hvis der skal ske opbevaring i en længere periode – især når perioden overskrider 72 timer.

EDPB er dog opmærksom på, at der i specifikke situationer kan være omstændigheder, der fordrer opbevaring i en længere periode – eksempelvis i tilfælde af helligdage og andre lukkedage, men også i de tilfælde, hvor der skal foretages retslige skridt mod lovovertræderen.

Desuden gør EDPB i sine retningslinjer opmærksom på, at  det er den dataansvarliges ansvar at overholde principperne i Databeskyttelsesforordningen ved klart og individuelt at fastsætte de opbevaringslængder, som er nødvendige for opfyldelse af det konkrete formål med videoovervågningen.

Selvom EDPB således anerkender, at der i visse tilfælde lovligt kan ske opbevaring i længere tid end 72 timer, er den faste frist på maksimalt 30 dage (i nogle specifikke tilfælde endda længere) i den danske tv-overvågningslov ikke umiddelbart forenelig med EDPB’s nye retningslinjer på området.

Retningslinjerne er ikke bindende, men er EDPB’s bud på, hvor lang tid videoovervågning må opbevares uden, at det er i strid med Databeskyttelsesforordningen. Normalt følges EDPB’s retningslinjer langt hen ad vejen dog i national lovgivning.

Det må derfor forventes, at disse nye retningslinjer tages i betragtning, når der udarbejdes et nyt lovforslag om ændring af tv-overvågningsloven.

Skærpede regler for skiltning om videoovervågning

I retningslinjerne skærper EDPB desuden reglerne for skiltning om videoovervågning. Efter Databeskyttelsesforordningens art. 13 har den dataansvarlige oplysningspligt i forhold til den enkelte registrerede. Ifølge EDPB bør den dataansvarlige for at overholde art. 13 opsætte advarselsskilte, som indeholder den vigtigste information om overvågningen, herunder hvilke områder, der overvåges, formålet med overvågningen, den dataansvarliges identitet, den registreredes rettigheder mv. samt en henvisning til, hvor der kan læses mere. Det er således ikke længere tilstrækkeligt blot at opsætte et lille skilt med afbildning af et videoovervågningskamera – de nævnte oplysninger skal fremgå direkte af skiltet. I retningslinjerne findes et eksempel på, hvordan et advarselsskilt med tilstrækkelige oplysninger kan se ud.