Nyhed

Vedtaget lovforslag om ændring af Sundhedsloven

Der er i øjeblikket meget fokus på sundhedsdata, og Sundhedsdatastyrelsen vil også bringe flere aktuelle sundhedsdataretlige spørgsmål på dagsordenen til Folkemødet 2019.

Vedtaget lovforslag om ændring af Sundhedsloven

Folketinget har den 14. marts 2019 vedtaget lovforslag L 127 til lov om ændring af Sundhedsloven. Det vedtagne lovforslag indeholder blandt andet ændringer af reglerne om adgang til videregivelse og indhentelse af helbredsoplysninger, som skal medvirke til et bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og dermed til at yde den bedst mulige patientbehandling.

Ny fælles digital infrastruktur

Ifølge den nye § 193 b, stk. 1 i Sundhedsloven skal Sundhedsdatastyrelsen etablere og drive en fælles digital infrastruktur, som skal indeholde udvalgte helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Formålet er, at sundhedspersoner og borgere skal have et samlet overblik over patientens behandlingsforløb samt, at relevante helbredsoplysninger skal kunne tilgås på tværs af sundhedsvæsnets sektorer.

Ifølge Sundhedslovens § 193 b, stk. 2 må oplysninger fra den digitale infrastruktur kun behandles i det omfang, det er nødvendigt med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje, patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og behandlingen må alene foretages af personer inden for sundhedssektoren, som har tavshedspligt.

Udvidelse af personkredsen

Sundhedslovens § 42 a, stk. 1 ændres fra tidligere at omfatte ”læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence” til nu helt generelt at omfatte ”sundhedspersoner”. Således er der sket en betragtelig udvidelse af den personkreds, som efter § 42 a kan indhente helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger om patienten, når det enten er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten, nødvendigt til berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller nødvendigt af hensyn til varetagelse af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Formålet med udvidelsen er at opnå en bedre sammenhæng i patientens forløb i de tilfælde, hvor forløbet spreder sig ud over flere af sundhedsvæsnets sektorer – eksempelvis et forløb med både diagnosticering, behandling og genoptræning.

Eventuelle bekymringer ved ordningen

I forbindelse med behandling af lovforslaget udtrykte lægeforeningen i sit høringssvar blandt andet, at de ser en risiko for, at den bredere adgang til patientoplysninger medfører, at tilliden mellem læge og patient bliver brudt.

I bemærkningerne til lovforslaget anføres det, at sundhedsloven suppleres af Databeskyttelsesforordningens regler, og at behandling af oplysninger i den fælles digitale infrastruktur som følge heraf vil skulle ske inden for rammerne af Databeskyttelsesforordningen (og -loven).

Lægeforeningen gør i sit høringssvar opmærksom på, at det af Databeskyttelsesloven § 5, stk.3, 2. pkt. følger, at helbredsoplysninger alene må anvendes til det formål, som disse personoplysninger oprindelig blev indsamlet til.