Nyhed

Ændring af lov om ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger er trådt i kraft

De seneste lovændringer for ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger betyder bl.a. en ny beløbsgrænse for en fonds aktiver og et skærpet krav om offentliggørelse af fondes årsregnskaber. Derudover er fondsledelsens uafhængighed blevet styrket.

Den 15. januar 2014 trådte en ændring af lov om ikke-erhvervsdrivende fonde og visse foreninger i kraft. Formålet med loven er hovedsageligt at indføre nye regler, skærpe kravene om uafhængighed i fondes ledelse og foretage en præcisering af gældende fondspraksis.

De væsentligste lovændringer er:

  • Beløbsgrænsen for hvornår en fond er undtaget fra loven er hævet fra kr. 250.000 til kr. 1 mio.
  • Der er indført nye regler om offentliggørelse af fonde og foreningers årsregnskaber
  • Kravene til fondsledelsens uafhængighed er skærpet – bl.a. er kriterierne for udtræden af bestyrelsen blevet justeret

Ny beløbsgrænse på kr. 1 mio.

Kravet til en fonds aktiver ved stiftelsen er nu forhøjet fra kr. 250.000 til kr. 1.000.000. Samtidig har Civilstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde, lempet mulighederne for at opløse fonde med en kapital på op til kr. 1.000.000. Det betyder dog ikke, at der er pligt til at opløse sådan en fond. Derudover vil ikke-erhvervsdrivende fonde med aktiver under kr. 1.000.000 fremover være underlagt SKATs kontrol og alene i begrænset omfang være omfattet af Civilstyrelsens tilsyn.

Nye krav til offentliggørelse af fondes årsregnskaber

Med lovændringen i 2014 er det nu fastslået, at alle kan få adgang til erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fondes årsregnskaber. Årsregnskaber for erhvervsdrivende fonde bestilles digitalt hos Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk på samme måde som for kapitalselskaber, mens årsregnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde kan bestilles hos Civilstyrelsen.

Når fondsmyndigheden har modtaget en anmodning om indsigt i et årsregnskab, har bestyrelsen pligt til hurtigst muligt – og senest to uger efter anmodning fra fondsmyndigheden – at indsende de ønskede årsregnskaber til den relevante fondsmyndighed.

Hensigten med indførelsen af regler om offentliggørelse af årsregnskaber er, at offentligheden får indblik i omfanget af fondes uddelinger og dermed fondenes overholdelse af fondenes formål.

Fondsledelsens uafhængighed er styrket

For at styrke fondsledelsens uafhængighed er der yderligere indført et generelt krav om, at ved stiftelse af fonde efter 1. september 2014, skal mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige af stifteren. Herudover er kriteriet for, hvornår et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, blevet ændret fra ”klart uegnet” til ”uegnet”. Formålet med lempelsen er at understrege vigtigheden af, at det enkelte bestyrelsesmedlem vurderer sin egnethed i forhold til at kunne opfylde fondens formål, opgaver og interesser.

Kriteriet vil ligeledes få betydning, hvis fondsmyndigheden skal afsætte uegnede bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er der i loven indført en betingelse om, at meddelelse om ændringer i ledelsens sammensætning skal indsendes senest fire uger efter ændringens vedtagelse.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?