Nyhed

Investeringsfond er ikke skattepligtig i Danmark, selvom investment manager er hjemmehørende i Danmark

Den 10. september 2018 afgav Skatterådet et bindende svar vedrørende en ledelses sæde og faste driftssted, når en investment manager er hjemmehørende i Danmark. Herved tydeliggøres grænserne for, hvornår en forvaltnings- og administrationsaftale kan medføre skattepligt i Danmark.

Investeringsfond er ikke skattepligtig i Danmark, selvom investment manager er hjemmehørende i Danmark

Skatterådet tog stilling til to spørgsmål vedrørende en irsk investeringsfond (”Fonden”):

  • Vil ledelsens sæde være i Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, alene som følge af, at Fondens investment manager er hjemmehørende i Danmark?
  • Vil Fonden blive anset for at have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, udelukkende som følge af, at Fondens investment manager er hjemmehørende i Danmark?
DE KONKRETE OMSTÆNDIGHEDER

Fonden skulle omstruktureres, således at den britiske investment manager blev erstattet med et nyt dansk managementselskab (Investment Manager). Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af to personer bosiddende i Danmark, to personer bosiddende i Irland og én person bosiddende i Schweiz. Et dansk og et irsk bestyrelsesmedlem skulle ved omstruktureringen udtræde af bestyrelsen.

En Investment Manager må ikke bestemme, hvad der investeres i. Det fastlægger bestyrelsen. Dog varetager Fondens Investment Manager diskretionær porteføljeforvaltning, Risk Management Services samt promovering og markedsføring af Fonden.

Fonden har ikke fast forretningssted i Danmark, og den vil ikke udøve erhvervsmæssig virksomhed i Danmark. Der er ingen personsammenfald mellem bestyrelsen i Fonden og Investment Manager.

LEDELSENS SÆDE?

Det forhold, at Fondens Investment Manager vil udøve sine kapitalforvaltningsaktiviteter i Danmark, fører ikke til, at Fonden kan anses for at have ledelsens sæde i Danmark. Skatterådet lægger vægt på:

  • at Fonden har en bestyrelse, der har kompetence til at træffe alle ledelsesmæssige beslutninger og reelt også træffer alle egentlige ledelsesmæssige beslutninger,
  • at Fonden og Investment Manager er uafhængige parter,
  • at Investment Manager også er managementselskab for andre investerings-fonde/investeringsforeninger,
  • at Fondens bestyrelse fastlægger investeringsstrategier og -politikker,
  • at alle bestyrelsens beslutninger træffes uden for Danmark, og
  • at Fonden til enhver tid kan opsige Investment Manager.

Skatterådet finder, at selvstændig og uafhængig kapitalforvaltning grundlæggende ikke anses for at have karakter af ledelse, men som en særlig opgave udlagt til specialister med henblik på at foretage investering inden for rammerne af en kapitalforvaltningsaftale. Det forhold, at en Investment Manager er hjemmehørende i Danmark, indebærer ikke, at der sker delegation af bestyrelsens ledelseskompetence.

Fast driftssted?

Det fastlægges, at Fonden ikke får fast driftssted i Danmark. Skatterådet finder, at Fonden ikke kan anses for at udøve erhverv i relation til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a (fast driftsstedsbestemmelsen).

Efter fast administrativ praksis kan aktiviteter, der udelukkende består i passive investeringer i f.eks. aktier, ikke anses som udøvelse af erhverv i relation til fast driftsstedsbestemmelsen. Udenlandske investorer, der foretager langsigtede passive investeringer i aktier − enten direkte eller indirekte − får fast driftssted, hvis investeringerne foretages gennem et fast forretningssted, som investorerne selv råder over her i landet.

Virksomheder, der investerer i aktier og erhverver fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, anses kun for at udøve erhverv, når der foreligger næringsvirksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis en fysisk eller juridisk person med forbindelse til selskabet, som omhandlet i LL § 2 (kontrollerede transaktioner), udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, og virksomheden indgår som et integreret led heri.

Det forudsættes i svaret, at der alene er tale om passiv kapitalanbringelse, og at Fonden ikke får adgang til et fast forretningssted i Danmark. Fonden investerer kun i aktier og fordringer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, men Fonden kan ikke anses for at drive handelsnæring med køb og salg af værdipapirer.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?