Nyhed

Ny lov om erhvervsdrivende fonde er trådt i kraft

Med den nye lov er der nu også for erhvervsdrivende fonde kommet større fokus på ansvarlighed, åbenhed og virksomheds- og ledelseskultur. Samtidig er betegnelsen ”erhvervsdrivende fond” blevet beskyttet, og med titlen følger i den nye lov en række præciserede krav.

Den 1. januar 2015 trådte en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Formålet med loven er overordnet set at bringe reglerne for erhvervsdrivende fonde i overensstemmelse med de nye regler for kapitalselskaber, der blev vedtaget i 2009. Den nye lov om erhvervsdrivende fonde har således generelt betydet, at der også for erhvervsdrivende fonde er kommet et øget fokus på ansvarlighed, åbenhed og god virksomheds- og ledelseskultur.

De væsentligste ændringer i den nye lov er:

  • De tidligere retsgrundsætninger, der udgjorde grundlaget for forståelsen af begrebet ”fond”, er nu nedfældet i loven i én samlet definition.
  • Det er kun erhvervsdrivende fonde, der må benytte betegnelsen ”erhvervsdrivende fond”. Formålet er, at det skal være nemmere for erhvervsdrivende fonde at adskille sig fra andre fonde, selskaber og foreninger mv.
  • 1. december 2014 har alle erhvervsdrivende fonde fået Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed i stedet for Civilstyrelsen.
  • Der er indført en ny generel anmeldelses- og registreringsfrist på to uger.
  • Kravene til en fonds ledelse er blevet præciseret, således at bestyrelsen som minimum skal bestå af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf flertallet skal være uafhængigt af stifteren.
  • For at fondsmyndigheden kan føre tilsyn med, om fonden lever op til de nye regler, er der indført en bestemmelse om, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden senest et år efter lovens ikrafttrædelse.
  • Som supplement til den nye erhvervsfondslov blev der af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet en række anbefalinger for god fondsledelse, som bestyrelsen skal efterkomme. Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med, at bestyrelsen lever op til anbefalingerne for god fondsledelse efter ”følg eller forklar - princippet”. Se de samlede anbefalinger for god fondsledelse
  • Derudover er revisors stilling blevet styrket. Revisoren har bl.a. mulighed for at forlange at blive indkaldt til bestyrelsesmøder og kræve adgang til at foretage undersøgelser og modtage oplysninger, hvis revisoren finder det relevant.

For at bringe nuværende fondes forhold i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye lov om erhvervsdrivende fonde blev der ved indførelsen af den nye lov samtidig fastsat en række overgangsregler og frister. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udsendt en række vejledninger, der kan anvendes som redskab. Du kan finde vejledningerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?