Nyhed

Ny praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet

Datatilsynet har besluttet at ændre sin praksis vedrørende offentliggørelse af billeder af personer på internettet uden deres samtykke. Datatilsynet er gået væk fra deres sondring mellem portrætbilleder og situationsbilleder og vurderer nu offentliggørelsen ud fra en helhedsvurdering af, hvorvidt billedet kan offentliggøres uden samtykke.

Datatilsynet har før denne praksisændring sondret mellem portrætbilleder (afbildning af bestemte personer) og situationsbilleder (afbildning af aktiviteter uden fokus på bestemte personer). Tidligere krævede det samtykke at offentliggøre portrætbilleder, hvorimod situationsbilleder, eksempelvis billeder af publikum til en koncert, som udgangspunkt ikke krævede samtykke.

Efter mange henvendelser til Datatilsynet vedrørende sondringen og afgrænsningen mellem portræt- og situationsbilleder samt den stigende tendens til deling af billeder på internettet og sociale medier har Datatilsynet ændret sin praksis. På denne baggrund har Datatilsynet besluttet, at offentliggørelsen af billeder på internettet fremadrettet vil bero på en helhedsvurdering af billedet.

De databeskyttelsesretlige regler skal være opfyldt, for at en sådan behandling (dvs. offentliggørelse af billedet) lovligt kan finde sted. Det indebærer bl.a., at der skal være et grundlag for offentliggørelsen eksempelvis samtykke, ligesom man skal sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om offentliggørelsen af billedet på internettet, så de har mulighed for f.eks. at gøre indsigelse imod det.

Det er den dataansvarlige, der har ansvaret for at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag og med hvilket formål et billede af en genkendelig person kan offentliggøres. Almindelige, harmløse billeder vil ofte kunne offentliggøres på baggrund af en interesseafvejning, dvs. i tilfælde hvor den dataansvarlige har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og denne interesse overstiger den registreredes interesser eller rettigheder. Her er det afgørende, at de afbildede personer ikke med rimelighed vil føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Det skal ligeledes tages i betragtning, at billeder med børn og unge skal gives en særlig beskyttelse.

Hvis et billede indeholder følsomme oplysninger om den eller de personer, der er på billedet, skal det nøje overvejes, om der er grundlag for at offentliggøre billedet uden samtykke fra den eller de pågældende. Dette vil således sjældent kunne lade sig gøre.

 

NJORDs kommentar:

Datatilsynets praksisændring medfører opsummerende en pligt for den dataansvarlige til altid at foretage en helhedsvurdering af det konkrete billede og lave en interesseafvejning mellem de afbildedes interesser overfor den dataansvarliges interesser. Den dataansvarlige skal altid overveje, hvilke konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan få for de afbildede personer, og hvad formålet med offentliggørelsen er. Den dataansvarlige skal tage hensyn til den afbildede situation, hvor der fx vil være en forskel på offentliggørelsen af et billede af et publikum til en koncert, der som udgangspunkt ikke kræver samtykke, og billeder af ansatte eller personer på en bar, hvor der som udgangspunkt kræves samtykke.

Herudover skal man altid tage i betragtning, hvorvidt billedet afslører følsomme oplysninger om personerne, og om der er børn eller unge på billedet.

Ved offentliggørelse af billeder skal man huske sin oplysningspligt over for de afbildede personer, så de fx har mulighed for at gøre indsigelse imod offentliggørelsen.

Man skal foretage en risikobaseret vurdering, hvor man ligeledes tager hensyn til, hvorvidt man har fået samtykke fra den afbildede person.

Datatilsynet har for nyligt opdateret deres vejledning om samtykke.