Nyhed

Udstedelse af fakturaer i Tyskland

Hvis man som dansk erhvervsdrivende eller selskab er aktiv i Tyskland med eget firma (datterselskab, filial eller lignende), skal man være meget opmærksom på, at man efter tysk ret er underlagt en lang række lovregler og formkrav ved udstedelsen af fakturaer, hvis afregningen foretages af ens tyske firma.

Udstedelse af fakturaer i Tyskland

Generelle krav til tyske forretningsbreve inkl. fakturaer

Forretningsbreve (og dermed også fakturaer), som afsendes af tyske erhvervsdrivende, firmaer eller selskaber, SKAL indeholde følgende oplysninger:

 • Firmaets navn inkl. angivelse af retsform (f.eks. e.K., GmbH, AG etc.)
 • Firmaets hjemsted eller filial (adresse)
 • Angivelse af den domstol, der fører det handelsregister, hvor firmaet er registreret
  (i Tyskland er der ikke et centralt register, men lokale registre, der føres af den lokale byret)
 • Firmaets handelsregisternummer

Hvis firmaet er et kapitalselskab (f.eks. GmbH, AG) – dvs. at der ikke er en selskabsdeltager, som hæfter ubegrænset for firmaets gæld – SKAL forretningsbreve og fakturaer TILLIGE indeholde følgende oplysninger:

 • Direktørens navn*
 • Ved flere direktører: alle direktørernes navne* og særlig angivelse af, hvem der er direktionsformand
 • Bestyrelsesformandens navn*

*Navneangivelsen skal indeholde personens efternavn og mindst et fuldt udskrevet fornavn.

Hvis der er tale om et personselskab (f.eks. OHG, KG), og den selskabsdeltager, der hæfter ubegrænset for firmaets gæld, er et andet selskab, så SKAL firmanavnet på det selskab, der hæfter ubegrænset, anføres.

Specielle krav til tyske fakturaer

En tysk faktura SKAL indeholde følgende oplysninger:

 • Fuldstændigt navn og fuldstændig adresse på tjenesteyderen og ydelsesmodtageren
 • Tjenesteyders af Finanzamt tildelte skattenr. (Steuernummer) eller tjenesteyders af Bundeszentralamt für Steuern tildelte momsnr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/UID)
 • Dato for fakturaens udstedelse
 • Et entydigt fakturanummer, som let kan indplaceres i en talrække
 • Ved varer: Arts- og mængdeangivelse (sædvanlig betegnelse)
 • Ved ydelser: Arts- og omfangsangivelse
 • Leverings- eller ydelsestidspunkt eller tidspunkt, hvor beløbet eller en del heraf er taget til indtægt (hvis leveringen eller ydelsen endnu ikke er sket/erlagt), hvis dette tidspunkt står fast og ikke er identisk med fakturaens udstedelsesdato
 • Beløb (nettoomsætning) for varer og ydelser – opdelt efter momsklasser
 • På forhånd aftalte afslag i prisen skal medtages, medmindre de allerede er fratrukket det anførte beløb
 • Momssats (Tyskland har differentieret moms!) samt selve momsbeløbets størrelse
 • Ved momsfritagelse: Henvisning til at leverancen/ydelsen er fritaget for moms
Håndværkerregninger og lign. til private

I de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende udfører en momspligtig håndværksmæssig eller anden ydelse for en privatperson i forbindelse med en fast ejendom, SKAL fakturaen endvidere indeholde en oplysning om, at ydelsesmodtageren har pligt til at opbevare fakturaen i en vis periode.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?