hvordan laver man et generationsskifte af virksomhed?

Et generationsskifte kan gennemføres på forskellige måder. Det kan ske ved gaveoverdragelse, med eller uden skattemæssig succession, almindeligt salg af kapitalandele, lån eller en kombination heraf.

Skattemæssig succession vil sige, at den skat, der udløses som følge af overdragelsen, ikke skal betales med det samme, men i stedet går med videre.

Et generationsskifte kan både finde sted, imens den hidtidige ejer er i live, men det kan også bestemmes, at generationsskifte skal finde sted ved ejerens død.

Hvordan et generationsskifte ender med at foretages afhænger derfor i meget vid udstrækning af et sammensurium af individuelle forhold, herunder virksomhedens selskabsform, hvem virksomheden skal overdrages til, og om ejerskabet skal deles etc.

hvem skal overtage virksomheden ved generationsskifte?

Et generationsskifte sker fortrinsvis ved overdragelse af virksomheden til næste generation inden for familien, men det er også muligt at lade en betroet medarbejder overtage virksomheden.

Det er afgørende at have styr på, hvem der skal videreføre virksomheden, idet der gælder forskellige regler for generationsskifte til familie hhv. betroede medarbejdere.

hvad er a/b-modellen?

Udgangspunktet i kapitalselskaber er, at alle kapitalandele har lige ret i selskabet.

I forbindelse med generationsskifte ønskes det ofte at angive forskelle på kapitalandelene, således en kapitalklasse tildeles forlods ret til udbytte eller større indflydelse i selskabet i forhold til en anden kapitalklasse.

En sådan skævvridning kan alene ske ved indførelse af kapitalklasse i vedtægterne, eksempelvis ved at opdele selskabets kapitalandele i henholdsvis A- og B-kapitalandele.

Eksempelvis vil det kunne bestemmes, at B-kapitalandele er stemmeløse, og på den måde bevare kontrollen med selskabet samtidig med, at den nye generation bliver medejere og får ret til udbytte mv.

Pointen med at benytte A/B modellen er, at der etableres præferencerettigheder for den ene kapitalklasse, hvad enten disse er af økonomisk eller forvaltningsmæssig natur.

Modellen kan således være særlig fordelagtig i generationsskifte, hvor en del af virksomheden overdrages til dine børn, da det herved er muligt at bevare fuld kontrol med virksomheden, samtidig med at dine børn bliver medejere.

skal man benytte advokat ved generationsskifte?

Det er en ganske god ide at benytte advokat ved generationsskifte, idet bestemmelserne om overdragelse af virksomheder er spredt i en række love, cirkulærer og vejledning, og der er ikke harmoni mellem de enkelte bestemmelser.

Sker generationsskiftet til børn eller søskende, vil der skulle benyttes andre regler, end hvis overdragelsen sker til en ægtefælle. Såfremt overdragelsen sker til en medarbejder, er reglerne noget helt tredje. Ligeledes spiller det en rolle, om overdragelse sker i levende live eller efter ejerens død.

For sikkert at navigere i denne jungle af regler anbefales det, at der inddrages en advokat så tidligt i processen som muligt.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?