Ægtefællebidrag

Under ægteskabet har ægtefællerne en forsørgelsespligt over for hinanden. Denne forsørgelsespligt ophører typisk ved separation og skilsmisse. Men i visse tilfælde kan man have ret til at modtage ægtefællebidrag efter ægteskabets ophør.
 

Her på siden kan du få svar på, om du har ret til at modtage ægtefællebidrag, og hvordan ægtefællebidragets størrelse beregnes. Bliv også klogere på jeres muligheder for selv at indgå aftaler om ægtefællebidraget.

 

HVAD ER ÆGTEFÆLLEBIDRAG?

Ægtefællebidraget er et månedligt bidrag fra den ene ægtefælle til den anden i en periode efter en skilsmisse.

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden – også kaldet ægtefællers gensidige forsørgelsespligt. Hvis I flytter fra hinanden, eller hvis den ene ægtefælle forsømmer sin pligt til at forsørge den anden ægtefælle under ægteskabet, kan man blive pålagt at skulle betale ægtefællebidrag.

Hvis ægteskabet afsluttes ved separation eller skilsmisse, ophører ægtefællernes pligt til at forsørge hinanden. Den ene ægtefælle kan pålægges at skulle bidrage økonomisk til sin tidligere ægtefælles forsørgelse i en periode efter skilsmissen. Det kan ske, hvis den ene ægtefælle er bedre stillet end den anden efter ægteskabets ophør.

Ægtefællebidraget er tidligere kendt som hustrubidrag, men det er misvisende. Ægtefællebidrag er kønsneutralt, hvilket betyder, at både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag fra sin tidligere ægtefælle. Det betyder ikke noget for ægtefællebidraget, om det er ægtefæller af samme eller forskelligt køn.

 

HAR JEG RET TIL AT MODTAGE ÆGTEFÆLLEBIDRAG?

Ved separation og skilsmisse kan I som ægtefæller indgå en frivillig aftale om, at en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales.

Hvis I ikke kan nå til enighed om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan I bede Familieretshuset afgøre det. Familieretshuset foretager en konkret vurdering, hvor de lægger vægt på:

 • Den ene ægtefælles behov for bidrag, herunder behovet for støtte til uddannelse eller lignende
 • Den anden ægtefælles evne til at betale bidrag
 • Ægteskabets varighed, og om ægtefællerne har børn sammen.

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan Familieretshuset fastsætte bidraget. Hvis I selv indgår en aftale om bidragets størrelse, kan Familieretshuset ikke efterfølgende ændre jeres aftale. Kun retten kan ændre bidragets størrelse. En ændring af bidraget kan kun ske, hvis der er væsentligt forandrede forhold, der gør det urimeligt at opretholde aftalen.

 

HVOR LÆNGE KAN MAN FÅ ÆGTEFÆLLEBIDRAG?

Varigheden af ægtefællebidraget kommer an på ægtefællernes aftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om varigheden, vil retten fastsætte tidsperioden. Normalt strækker perioden sig mellem 1 og 10 år, men i særlige tilfælde kan der være tale om tidsubegrænset ægtefællebidrag.

Der er dog stadig tre tilfælde, hvor bidragspligten ophører:

 • Hvis bidragsmodtageren gifter sig igen
 • Hvis bidragsmodtageren flytter sammen med en anden i et ægteskabslignende forhold eller et andet fællesøkonomisk forhold, som gør det urimeligt for den bidragspligtige at skulle betale ægtefællebidrag. I så fald vil Familieretshuset nedsætte ægtefællebidraget til 0,00 kr.
 • Hvis den bidragspligtige dør.

 

HVORDAN FASTSÆTTES ÆGTEFÆLLEBIDRAGET?

Når ægtefællebidraget beregnes, foretages en beregning af ægtefællernes indtægter. Som hovedregel beregner Familieretshuset bidraget til at være 20 % af forskellen mellem ægtefællernes indtægter. Dog skal man være opmærksom på, at der er en lang række faktorer, som kan spille ind, og som vil føre til, at der foretages en særlig fastsættelse af ægtefællebidraget.

Et eksempel på beregning af ægtefællebidraget:

 • Ægtefælle 1 tjener 20.000 kr. pr. måned. Ægtefælle 2 tjener 30.000 kr. pr. måned.
 • Forskellen i ægtefællernes indtægter er 10.000 kr. om måneden. Ægtefællebidraget vil være 20 % af denne forskel, hvilket svarer til 2.000 kr.
 • Ægtefælle 2 skal altså betale 2.000 kr. om måneden i ægtefællebidrag til Ægtefælle 1.

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

 

SÆRLIG FASTSÆTTELSE AF ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Der kan være særlige forhold, som gør, at Familieretshuset ikke finder det rimeligt at anvende 20 %-reglen til fastsættelsen af ægtefællebidraget. Det kan være i følgende tilfælde:

 • Bagatelgrænsen: Hvis forskellen mellem ægtefællernes indtægter er så lav, at det ville medføre et bagatelagtigt bidrag, fastsættes ægtefællebidraget til 0,00 kr.
 • Bidragspligtig under indkomstgrænsen: Hvis den, der skal betale bidraget, har en årsindkomst på mindre end ca. 320.000 kr. i 2024, vil ægtefællebidraget fastsættes til 0,00 kr.
 • Bidragspligtig med lav indkomst: Hvis den, der skal betale bidraget, har en årsindkomst på mellem 320.000 kr. og 340.000 kr. i 2024, vil ægtefællebidraget fastsættes til en lavere procentsats end 20 %.
 • Bidragsberettiget med rimelig indtægt: Hvis den, der skal modtage bidraget, tjener over 330.000 kr. i 2024, vil ægtefællebidraget være 0,00 kr., medmindre den, der skal betale bidraget, har en særligt høj indkomst.
 • Bidragsmodtager med meget lav eller ingen indkomst: Hvis den, der skal modtage bidraget, ikke har nogen indkomst eller kun har en meget lav indkomst, vil det være meget belastende for betaleren at skulle betale en femtedel af sin indkomst i ægtefællebidrag. I den situation vil man fastsætte bidragets størrelse ud fra, at bidragsmodtager har en indkomst på 140.000 kr. om året.
 • Ægtefællebidraget udgør mere end en tredjedel af betalerens indkomst: Den, der skal betale bidraget, må maksimalt have udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag, der svarer til en tredjedel af bruttoindkomsten. Bliver de samlede udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag højere end det, nedsætter Familieretshuset ægtefællebidraget tilsvarende.

 

SKATTEFRADRAG FOR ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Hvis du betaler ægtefællebidrag, kan du få fradrag i skat. Du kan læse mere om skattefradrag i forbindelse med ægtefællebidrag på SKAT.dk.

 

SKAL JEG BETALE SKAT AF ÆGTEFÆLLEBIDRAGET?

Ja, hvis du modtager ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet. Det gælder uanset, om I er separeret, fraskilt eller er flyttet varigt fra hinanden. Ægtefællebidrag anses som en skattepligtig indkomst for den modtagende part, og derfor skal det indberettes til skattemyndighederne og beskattes i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

 

BIDRAG, HVIS MAN ER UGIFTE SAMLEVENDE

Hvis man lever som ugifte samlevende, er der hverken under forholdet eller ved forholdets afslutning en gensidig forsørgelsespligt, som kan føre til, at den ene part har retskrav på at modtage ægtefællebidrag.

Ugifte samlevende kan dog sagtens aftale, at der skal betales et bidrag. De skal selv aftale beløb og varighed, da det ikke er en bidragspligt, der kan fastsættes af Familieretshuset eller domstolene. Det er derfor op til parterne at indgå en frivillig aftale om eventuelle økonomiske forpligtelser over for hinanden ved forholdets ophør.

 

HVIS ÆGTEFÆLLEBIDRAGET IKKE BLIVER BETALT

Hvis du ikke har modtaget dit ægtefællebidrag, kan du søge Udbetaling Danmark om at opkræve ægtefællebidraget for dig. Når du ansøger, skal du bruge det bidragsdokument, du har fået fra Familieretshuset, fra retten eller ved den aftale, som du og din tidligere ægtefælle har indgået. Dokumentet fungerer som din dokumentation for, at du har ret til bidraget.

 

EFTERFØLGENDE ÆNDRING AF ÆGTEFÆLLEBIDRAGET

Hvis du allerede betaler eller modtager ægtefællebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at ægtefællebidraget ændres. En ændring af ægtefællebidraget kan ske i form af forhøjelse, nedsættelse eller at bidraget bortfalder helt. Ændringer af ægtefællebidraget kan ske, hvis:

 • Der er ændringer i bidragsmodtagerens indkomst
 • Bidragsmodtageren er flyttet sammen med en i et fællesøkonomisk forhold
 • Der er ændringer i bidragsbetalerens indkomst
 • Bidragsbetaleren er blevet forsørgelsespligtig over for flere børn

Man kan til enhver tid søge Familieretshuset om at få ændret ægtefællebidraget. Men en ændring vil kun ske, hvis omstændighederne er ændret. En ændring af ægtefællebidraget har virkning fra den første betalingsdag, efter Familieretshuset har truffet en afgørelse.

 

NJORD LAW FIRM: ADVOKATHJÆLP TIL SKILSMISSE OG ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Har du brug for juridisk hjælp i forbindelse med skilsmisse, eller har du spørgsmål om ægtefællebidrag? NJORD Law Firm har advokater, der er specialiserede i familieret og står klar til at hjælpe dig med hvilket som helst juridisk problem eller konflikt under skilsmissen.

Vi kan vejlede dig gennem hele skilsmisseprocessen – herunder rådgive dig om dine rettigheder og pligter vedrørende ægtefællebidrag, assistere med ægtepagten eller bodelingen og svare på spørgsmål om forældremyndighed og samvær i forbindelse med fælles børn. Vores erfarne advokater sikrer, at dine interesser bliver varetaget på bedste vis.

Kontakt os i dag for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Skal vi løse dit problem?