Hvordan behandler Familieretten retssager om forældremyndighed og børns bopæl?

Når Familieretshuset (tidligere kaldet Statsforvaltningen) ikke har kunnet træffe afgørelse i en sag, bliver sagen indbragt for Familieretten. Her er der forskellige modeller som Familieretten i samråd med parterne og deres advokater kan vælge at behandle sagen på.

Først vil dommeren vurdere, om der skal indhentes ny og mere information.

Dommeren vil typisk holde et telefonmøde med forældrenes advokater for at finde ud af, hvordan sagen bliver behandlet bedst muligt og i hvilket omfang, der er behov for udtalelser fra kommunen, skolen eller andre institutioner. Dommeren vil tilpasse sagens forløb, så det passer til familiens situation. 

Som noget nyt er der i dag 4 gængse modeller, som dommeren ofte vil vælge imellem.

  • A: EN MODEL ER ”FORLIGSMETODEN”, hvor dommeren holder et møde med forældre, deres advokater og en børnesagkyndig. Her kan forældrene fortælle om deres opfattelse af situationen med fokus på barnet. Målet med dette forløb er at tale sig frem til den løsning, der er bedst for barnet. Lykkes det ikke at opnå enighed om en løsning, kan dommeren indkalde til en hovedforhandling, hvor forældrene har mulighed for at afgive forklaring. Herefter vil dommeren afgøre sagen.
     
  • B: ET ANDET MULIGT SAGSFORLØB foregår så vidt muligt over en dag. Dommeren indkalder forældre og deres advokater til et forberedende møde, hvor en børnesagkyndig deltager. Forældrene har mulighed for at afgive forklaring, hvorefter dommeren og den børnesagkyndige har en samtale med barnet. Dommeren og den børnesagkyndige vil bagefter fortælle forældrene om indholdet af samtalen. Herefter vil dommeren ofte høre, om forældrene kan nå til enighed. Hvis det ikke er tilfældet, vil dommeren afgøre sagen.
     
  • C: ET TREDJE MULIGT SAGSFORLØB er, at dommeren indkalder forældrene til en hovedforhandling uden et forberedende møde. Forældrene får mulighed for at afgive forklaring, og advokaterne fremfører deres synspunkter. Dommeren og en børnesagkyndig kan inden eller efter hovedforhandlingen have en samtale med barnet. Herefter vil dommeren afgøre sagen.
     
  • D: ENDELIG ER DER MULIGHED FOR RETSMÆGLING, hvor en retsmægler mødes med forældrene og deres advokater for at finde frem til en fælles løsning på konflikten. Det forudsætter, at forældrene er indstillede på at deltage i mægling (- og at forældrene er interesseret i at forsøge at finde løsninger for barnet og ikke bare få ret!), og at dommeren vurderer, at forældrenes uoverensstemmelser kan løses ad denne vej.
Kontakt NJORD

Har du brug for mere information om det familieretlige forløb eller behov for hjælp til en retssag, så kontakt en af vores specialiserede og dygtige familieretsadvokater.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE