Ugifte samlevende står ikke juridisk på lige fod med ægtefæller i deres samlivsforhold. Det er vigtigt at forstå de afgørende forskelle mellem gifte og ugifte par, så du er klar over de juridiske rettigheder og pligter i dit samlivsforhold.


Mange lever sammen i et såkaldt papirløst forhold – som ugifte samlevende. Ugifte samlevende har ikke de samme juridiske rettigheder og pligter som ægtefæller, hvilket betyder, at de ikke arver hinanden automatisk ved bortgang. Dog kan man sikre sin samlever økonomisk ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

For at sikre din samlever som arving, selvom I ikke ønsker at gifte jer og dermed få gensidig arveret efter hinanden, er det vigtigt at oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente. Du kan nemt og hurtigt sørge for beskytte dine og din samlever økonomiske interesser ved at oprette et udvidet samlevertestamente i samarbejde med en af NJORD Law Firms arveretsadvokater, som er specialister i testamenter.
 

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Hvad er ugifte samlevende?

Ugifte samlevende refererer til par, der lever sammen uden at have indgået ægteskab. I Danmark er der betydelige juridiske forskelle mellem at være gift og at leve i et papirløst forhold som ugifte samlevende.

Statussen dækker over alle former for samlevende og parforhold, hvor de to parter ikke er juridisk gift med hinanden.

Uanset hvor længe man har været i et parforhold, og uanset hvor meget det ligner et ægteskab, opnår ugifte samlevende aldrig de samme rettigheder og pligter som et juridisk bindende ægteskab. Sørg for at forstå forskellene mellem ugifte samlevende og ægtefæller for at træffe informerede beslutninger om jeres forhold.

 

Hvornår betragtes man som samlevende?

Samlevende er som udgangspunkt, når man flytter sammen. Dog gælder særlige regler kun for ugifte samlevende, der varigt har haft fælles bopæl i mindst to år og lever i et ægteskabslignende forhold. Uanset om I er kærester, roomies, venner eller søskende, betragtes I som ugifte samlevende, når I bor sammen og har et samliv.

 

Ugifte samlevende har ikke formuefællesskab – delingsformue

I et ugift parforhold eksisterer der ikke fælleseje – også kendt som delingsformue. Det betyder, at der ikke kræves ligedeling af jeres formuer ved samlivsophævelse. Hver part beholder altså sine ejendele ved afslutningen af et ugift parforhold.

Ugifte samlevende har dog mulighed for at indgå gensidige aftaler om at dele formuen med hinanden ved samlivsophævelsen.

 

Ugifte samlevende har ikke en gensidig arveret til hinanden

Ugifte samlevende har ikke automatisk arveret til hinanden. Som ugift par får I ikke de samme arverettigheder som ægtefæller, som automatisk arver hinanden ved en ægtefælles død. Der er altså ikke er en indbyrdes arveret mellem jer ved den enes bortgang.

Selvom I bevidst har valgt at undlade ægteskab med dets juridiske rettigheder og pligter, er det værd at overveje, om I ønsker at arve hinanden ved samleverens død.

Hvis I ønsker at sikre hinandens arv, bør I:

 • Oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente, hvis I opfylder betingelserne for det.
   
 • Oprette et gyldigt gensidigt samlevertestamente, hvis I ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente.
   
 • Overveje at indgå ægteskab for at opnå legale arverettigheder efter hinanden.

 

Ugifte samlevende har ikke gensidig forsørgelsespligt overfor hinanden

Ugifte samlevende har ingen pligt til at forsørge hinanden eller hinandens børn under samlivet, modsat har ægtefæller en gensidig forsørgelsespligt overfor hinanden. Hvis I alligevel vælger at yde forsørgelsesbidrag, kan disse ikke senere kræves tilbagebetalt.

Dog kan visse forsørgelsesbidrag medføre kompensationskrav fra den ene part, hvis vedkommende har bidraget til en betydelig forøgelse af samleverens formue uden selv at have haft mulighed for at opbygge en tilsvarende formue.

 

Ugifte samlevende har ikke ret til ægtefællebidrag

Ved samlivsophævelse for ugifte samlevende pålægges ingen juridisk forpligtelse til at yde underhold til den anden part. Dog er det stadig muligt at indgå aftaler om underholdsbidrag, hvis I går fra hinanden, selvom der ikke eksisterer en automatisk pligt til det ved ugifte samlevendes samlivsophævelse.

Derimod kan en ægtefælle have ret til ægtefællebidrag ved separation eller skilsmisse, hvilket giver en vis økonomisk sikkerhed ved ægteskabets ophør.

Det er vigtigt at bemærke, at ugifte samlevende står juridisk ringere, når det kommer til retten til forsørgelse ved samlivets ophør, sammenlignet med ægtefæller.

 

Ugifte samlevendes ejerbolig

Der er ingen indskrænkninger i samlevendes ensidige råderet over de samlevendes helårsbolig, hvis den ene ejer den. Den af de samlevende som ejer den fælles helårsbolig kan sælge, udleje og pantsætte boligen uden samtykke fra sin samlever.

Modsat har ægtefæller pligt til at indhente sin ægtefælles samtykke til at sælge, udleje, pantsætte eller bortforpagte helårsboligen hvis den helt eller delvist indgår i delingsformuen.

 

Ugifte samlevendes lejebolig

Har I delt husstand i mindst to år, kan I ved samlivsophævelse aftale, hvem af jer der får retten til at fortsætte lejemålet. Hvis I ikke kan nå til enighed, er det muligt at få en dom, der afgør, hvem af jer der kan fortsætte lejemålet i den bolig, som I har delt som jeres fælles hjem.

Ved dødsfald af den lejende samlever, har den overlevende samlever ret til at fortsætte lejemålet, forudsat at I har haft fælles husstand i mindst to år ved tidspunktet for dødsfaldet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ugifte samlevende ikke er beskyttet mod ensidig opsigelse af boligen, hvis kun den ene står som lejer på kontrakten. Det betyder, at ugifte samlevende ikke har samme beskyttelse som ægtefæller, når det kommer til fælles lejebolig.

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Udvidet samlevertestamente – testamente for ugifte samlevende

Ugifte samlevende har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. Ved at indsætte hinanden som begunstigede i testamentet, kan de ugifte samlevende sikre, at de arver hinanden ved en af parternes død. Boet behandles som var de ægtefæller med fuldstændigt særeje, fordi formuen ikke deles ved dødsfald, men derimod arves af partnerens formue.

For at etablere et gyldigt udvidet samlevertestamente skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. I skal have mulighed for at indgå ægteskab og opfylde ægteskabsbetingelserne.
   
 2. Ingen af jer må have oprettet et udvidet samlevertestamente med en tidligere samlever – i så fald skal det være gyldigt tilbagekaldt før oprettelsen.
   
 3. Inden den første samlevers død skal I have samme bopæl.
   
 4. I skal enten have børn sammen, vente et fælles barn ved samleverens død eller have levet sammen i et ægteskabslignende parforhold på samme bopæl.
   
 5. Betingelserne skal alle være opfyldt ved den første samlevers død, ikke nødvendigvis ved oprettelsen af det udvidede samlevertestamente.
   

Selvom et udvidet samlevertestamente arveretligt stiller jer, som om I var gift, er det ikke muligt for samlevende at forblive i uskiftet bo ved samleverens død. I stedet må I benytte jer af arvehenstand, hvis den længstlevende samlever skal sikres bedst muligt økonomisk efter den først afdøde.

 

Hvis I ikke opfylder betingelserne for udvidet samlevertestamente – gensidigt samlevertestamente

Hvis I ikke opfylder betingelserne for at oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente, kan I alligevel sikre hinanden arveretligt ved at oprette et gensidigt samlevertestamente. Det er en almindelig form for testamente, hvor I angiver, at I ønsker at arve mest muligt efter hinanden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis I er samlevende med børn, eller har børn fra tidligere forhold, er tvangsarven 25%, og den del skal gå til det barn, som er tvangsarving. Det er derfor kun muligt at testamentere 75% af ens formue til sin samlever.

Det skal også bemærkes, at det ikke er muligt at undgå at betale boafgift (arveafgift) ved et gensidigt samlevertestamente.

 

Lav et samlevertestamente i samarbejde med NJORD Law Firm

For at opnå samme rettigheder som ægtefæller kræves det, at I indgår et gyldigt juridisk ægteskab. Ønsker I blot en gensidig arveret overfor hinanden, er det nødvendigt at begunstige hinanden i et testamente.

Vores specialiserede advokater hos NJORD Law Firm kan hjælpe jer med at udforme og oprette et bindende testamente i form af et udvidet samlevertestamente eller et gensidigt samlevertestamente, der sikrer jer ved hinandens bortgang. Fra rådgivning om jeres individuelle økonomiske forhold til udformning af testamentet og vedkendelse for notaren, guider vi jer gennem hele processen vedrørende testamentets oprettelse. Kontakt vores skilsmisseadvokater og vores arveretsadvokater i dag, så I sikrer jer bedst muligt.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie