Alle forældre har pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med barnet og har fælles forældremyndighed eller ej. Er du usikker på, om du skal betale børnebidrag, eller er du i tvivl om du har ret til at modtage børnebidrag? 
 

NJORD Law Firm har nogle af landets bedste advokater inden for familie- og arveret, og vores erfarne familieadvokater er klar til at rådgive dig om rettigheder og pligter i forbindelse med børnebidrag. På denne side besvarer vi dine spørgsmål om børnebidrag og vejleder dig om dine muligheder for at få børnebidrag.

HVAD ER BØRNEBIDRAG?

Børnebidrag er et økonomisk bidrag, som den ene forælder betaler til den anden, når de ikke bor sammen. Børnebidraget er et bidrag til forsørgelse af deres barn eller børn.

Oftest betales børnebidrag mellem forældre der er gået fra hinanden f.eks. ved separation og skilsmisse, som har fælles børn. Bidraget kan kræves af den forælder der bor med barnet, hvis barnets anden forælder ikke forsørger barnet.

Har jeg ret til børnebidrag?

Begge forældre har forsørgelsespligt over for barnet. Opfylder den en forælder ikke sin pligt til at forsørge barnet, har den anden ret til børnebidrag. Hvis barnet kun bor hos dig, eller primært bor hos dig, har du oret ret til at modtage 

Retten til børnebidrag afhænger ofte af samværet med barnet. Hvis barnet tilbringer cirka lige meget til hos begge forældre, vil der normalt ikke pålægges en bidragspligt. Dette gælder uanset om der er stor forskel på forældrenes indkomst. 

Du har normalt ret til at modtage børnebidrag, hvis:

 • Du bor med barnet mere end 8 ud af 14 dage
 • Den anden forælder ikke frivilligt forsørger jeres barn
 • Barnet er under 18 år.
KAN MAN LAVE EN AFTALE OM BØRNEBIDRAG?

Forældre kan selv lave en aftale om børnebidrag. En bindende aftale om børnebidrag er lige så gyldig som en afgørelse om børnebidrag fra Familieretshuset. Det anbefales at gøre aftalen om børnebidraget skriftlig for at undgå misforståelser.

Hvis I ikke er enige om børnebidragets størrelse kan I anmode Familieretshuset om at fastsætte beløbet. , eller hvis den ene forælder ikke bidrager økonomisk til forsørgelse af barnet, har den anden forælder ret til at anmode Familieretshuset om at fastsætte bidraget.

Ved enighed om børnebidragets størrelse, kan I udfylde og underskrive en Familieretshusets aftaleblanket. Den udfyldte blanket sendes til Familieretshuset.
 

Hvornår skal børnebidraget betales?

Børnebidrag skal betales når det er aftalt mellem forældrene, eller når der er pålagt en pligt til at betale børnebidrag. Børnebidrag betales normalt forud og månedligt.

HVOR STORT ER BØRNEBIDRAGET I 2024?

Bidragssatsen for børnebidrag i 2024 består af et grundbeløb og et tillæg, som samlet set udgør normalbidraget. Normalbidraget udgør i 2024 1.548 kr. om måneden. For 2024 gælder nedenstående satser for grundbeløb og tillæg.

 • Grundbeløb: 1.370 kr. om måneden (16.440 kr. årligt)
 • Tillægsbeløb: 178 kr. om måneden (2.136,00 kr. årligt)
 • I alt betales: 1.548 kr. om måneden (18.576 kr. årligt).

Taksten for normalbidraget reguleres hvert år. Hverken den forælder, som betaler bidrag, eller den, som skal modtage bidraget, får besked om ændringen. Derfor skal du selv være opmærksom på, om du betaler eller modtager det rigtige beløb.

Oversigt over vejledende satser for børnebidrag 2024 

Billedet indeholder en oversigt over børnebidragssatser for 2024 og vejledende indtægtsgrænser for forhøjede børnebidrag.

Hvor lang tid skal man betale børnebidrag?

Som forælder har man forsørgelsespligt over for sit barn. Som udgangspunkt indebærer det en pligt til at betale børnebidrag, indtil barnet fylder 18 år. Dog er der også mulighed for uddannelsesbidrag efterfølgende.

Uddannelsesbidrag er en form for økonomisk støtte, der betales mellem forældre, der ikke bor sammen, og som har børn i alderen 18-24 år. Dette bidrag er typisk lidt lavere end det normale børnebidrag og kan søges for at støtte barnets fortsatte uddannelse og forsørgelse efter 18-årsalderen.
 

Ændring af børnebidragssatsen

Bidragssatsen for børnebidrag afhænger af flere faktorer, herunder bidragsyderens lønindkomst og den forsørgelse, som forælderen giver barnet. Når disse faktorer ændrer sig, efter at bidraget er aftalt eller fastsat, kan det blive nødvendigt at justere bidragssatsen.

Forældrene har mulighed for frit at aftale en ny bidragssats. Hvis forældrene ikke kan blive enige om bidragets størrelse, kan de anmode Familieretshuset om at revurdere børnebidragssatsen. Her pålægges et gebyr på 2.800 kr. (2024-sats). Hvis Familieretshuset træffer afgørelse om at ændre bidragssatsen, vil den nye sats blive gældende fra den første betalingsdag efter afgørelsen.
 

Skattemæssigt fradrag for børnebidrag 2024

Hvis du betaler børnebidrag til dine børn, som er 18 år og ikke bor hos dig, har du ret til fradrag. For at opnå dette fradrag skal du enten have en skriftlig aftale mellem forældrene om betaling af børnebidraget eller en afgørelse fra Familieretshuset.

 • Du får fradrag for dit bidrag fratrukket 178 kr. om måneden (2024-sats).
 • Hvis du betaler det normale bidrag, får du fradrag for 1.370 kr. om måneden (2024-sats).
 • Hvis dit barn modtager mere end normalbidraget, bliver barnet beskattet af den overskydende del. Beløbet medtages automatisk i barnets årsopgørelse, så længe du har oplyst barnets CPR-nummer.

Værdien af fradraget udgør ca. 27 %. Hvis du fx betaler 1.000 kr. i børnebidrag om måneden, sparer du ca. 270 kr. i skat hver måned.

Hvis du betaler via Udbetaling Danmark, vil du automatisk modtage dit fradrag. Hvis du betaler på en anden måde, skal du selv inkludere dit bidrag i din årsopgørelse.
 

Særlige bidrag

Foruden børnebidrag er der også mulighed for at aftale eller få fastsat andre særlige bidrag, herunder:

 • Fødselsbidrag: Tildeles den fødende forælder i forbindelse med fødslen, hvis forældrene ikke bor sammen. Det har til formål at dække udgifter i forbindelse med fødslen og er et engangsbeløb på 942 kr. (2024). Forældre kan selv lave en aftale om dette bidrag, men hvis de ikke kan blive enige, kan det søges hos Familieretshuset.
 • Barselsbidrag: Hvis forældrene ikke bor sammen, gives barselsbidraget i tre måneder af 1.640 kr. pr. måned (2024). Betalingen sker to måneder før fødslen og en måned efter.
 • Navngivnings-/dåbsbidrag: Hvis forældrene ikke bor sammen ved barnets fødsel eller flytter fra hinanden kort efter, skal den anden forælder bidrage til udgifterne til dåb eller navngivning. Dette er et engangsbeløb på 1.370 kr. (2024).
 • Konfirmations-/beklædningsbidrag: Kan gives ved barnets konfirmation, selvom barnet ikke vælger at blive konfirmeret. Bidraget, som er på 4.110 kr. (2024), betales af den anden forælder, hvis forældrene ikke bor sammen.
 • Uddannelsesbidrag: Kan være relevant, hvis bidragsyderen har en høj indkomst. Det betales af den forælder, der ikke bor sammen med barnet, der er i alderen 18-24 år og er under uddannelse. Uddannelsesbidraget udgør 1370 kr. om måneden (2024).
   

NJORD Law Firm – Gør fastsættelsen af børnebidraget nemt

NJORD Law Firm har erfarne advokater, der er specialiseret i alle aspekter af børnebidrag, herunder fastsættelse og ændring af bidragssatser. Vi står klar til at hjælpe dig med at indgå en aftale om børnebidrag, samværsaftaler eller andre problemstillinger relateret til forældremyndighed og samvær. Vores dedikerede team af advokater sikrer, at dine rettigheder og interesser bliver varetaget på bedst mulig vis gennem hele processen.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE