Nyhed

Status: Implementeringen af whistleblower-direktivet i EU

Folketinget vedtog i juni 2021 en ny lov om beskyttelse af whistleblowere. Efter loven vil rigtig mange arbejdsgivere fremover være forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning. Lovens formål er at udvide beskyttelsen af whistleblowere mod negative konsekvenser ved indberetning af kritisable forhold på arbejdspladsen eller ved mistanke om overtrædelse af lovgivning og interne retningslinjer.

Whistleblower-direktiv

STATUS I EU

Den danske whistleblower-lov implementerer EU’s whistleblower-direktiv. Dette direktiv skulle have været implementeret i alle EU lande senest d. 17. december 2021. Det er dog langt fra alle lande i EU, der har overholdt denne deadline. Status er på nuværende tidspunkt, at kun 8 lande i EU har implementeret direktivet, og kun 6 af dem har implementeret direktivet rettidigt. Der er tale om Danmark, Sverige, Portugal, Malta, Litauen, Letland, Frankrig og Cypern. Dog har hverken Letland, Frankrig eller Cypern overholdt fristen, da de først har implementeret direktivet i 2022.

Mange af EU-landene har startet processen for at få implementeret direktivet, men de er slet ikke i mål endnu. Det betyder, at man på nuværende tidspunkt står i en situation, hvor 19 lande i EU ikke sikrer den beskyttelse af whistleblowere, som EU-landene er forpligtet til i henhold til EU-lovgivningen.

Selvom forsinkelser i gennemførsler af EU-direktiver ikke er helt ualmindelige, rejser den manglende implementering af whistleblower-direktivet i 19 lande alligevel spørgsmålet, om EU-landende tager beskyttelse af whistleblowere alvorligt. I dette tilfælde kan forsinkelser i lovgivningen i praksis føre til, at whistleblowere oplever negative konsekvenser, herunder ansættelsesretlige konsekvenser og repressalier, hvis de udtaler sig om ulovlige eller kritisable forhold, og det risikeres dermed, at sådanne forhold forbliver skjulte.

IMPLEMENTERING UD OVER MINIMUMSTANDARDERNE

Whistleblower-direktivet er et minimumsdirektiv, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en højere grad af beskyttelse, når direktivet implementeres i national ret, end hvad der fremgår af direktivet. Der kan derimod ikke indskrænkes yderligere i beskyttelsen. EU-Kommissionen har i den forbindelse opfordret medlemsstaterne til at implementere direktivet udover de minimumsstandarder, der stilles.

EU-direktivet har stillet som minimumskrav, at indberetninger vedrørende overtrædelser af bestemte områder af EU-retten, der er nævnt i bilag 1 til direktivet, skal beskyttes. Den danske lov har udvidet det anvendelsesområde, der fremgår af direktivet, så indberetninger om alvorlige forseelser og krænkelser af national lovgivning og overtrædelser af EU-retten også beskyttes. En lignende udvidelse af anvendelsesområdet er bl.a. også set i den svenske og franske implementering af direktivet.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?