Nyhed

Nyt familieretssystem træder i kraft

Den 1. april indføres det nye familieretssystem, hvor fokus er på barnets bedste. Når familier henvender sig med en skilsmisse- separation eller børnesag skal samtlige sager påbegyndes i Familieretshuset.

Nyt familieretssystem træder i kraft

Ny screening af børnesager

Med det nye familieretssystem indføres en ny screening af sager, som skal sikre, at systemet tilpasser sig familiernes behov. Derfor oprettes tre sagsbehandlingsspor i kategorierne rød, gul og grøn alt afhængig af konfliktniveauet.

  • Grønt spor er de enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres.
  • Gult spor er sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse. Gult spor er eksempelvis bopælssager, samværssager, midlertidige afgørelser, kontaktbevarende samvær. Gult spor oversender sager til Familieretten, når der eksempelvis skal tages stilling til bopælen.
  • Rødt spor er de sager, som afgøres i Familieretten, som omfatter familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel. I de røde sager vil der som hovedregel igangsættes børnesagkyndige undersøgelser samt ske involvering af kommunen.

Screeningen sker automatisk i forbindelse med ansøgningen om skilsmisse, hvor forældrene skal svare på en række spørgsmål for at belyse, hvilke problemer og behov familien har.

Screeningen er grundlag for den efterfølgende sagsforløb, derfor er det vigtigt, at du som forældre er grundigt forberedt på dine relevante sagsoplysninger, og at du søger rådgivning så tidligt i dit forløb som muligt. Rådgivning tidligt i forløbet er om muligt endnu vigtigere nu end tidligere.

Der er nu indført blankettvang, hvorfor en ansøgning via almindelig mail afvises, med mindre man har særlig tilladelse til ikke at have Nemid.

Delt bopæl for børn

Børnene skal som udgangspunkt have delt bopæl de første tre måneder efter forældrenes samlivsophævelse. Det er således ikke muligt at påbegynde en bopælssag mv. før der er gået tre måneder efter samlivsophævelsen. Det kan således være en stor fordel at være enig med sin ekspartner om, hvornår samlivsophævelsen reelt er sket. Som forældre har man således tre måneder til at blive enige om, hvor børnene skal have bopæl på sigt.

Det bliver nu muligt for forældre, der ikke længere bor sammen, at aftale delt bopæl for deres børn. Det betyder, at enige forældre ikke er tvunget til at tage stilling til, hvor børnene skal have fast bopæl som hidtil. Denne delte bopæl kan dog ensidigt opsiges af den ene forælder.

Målet er, at det nye familieretssystem om muligheden for delt bopæl vil give forældrene en mere ligeværdig fordeling i forældreskabet, så barnets trivsel kan komme mere i fokus. Dette skal Regeringens forslag om på sigt at give mulighed for at dele børne- og ungeydelsen mellem forældre, der praktiserer en 7/7 eller 6/8 ordning, ligeledes støtte op om.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?