At indgå ægteskab er en smuk og dybtfølt forpligtelse, en gensidig erklæring om at dele livet med hinanden. Selvom kærligheden og engagementet er fundamentale elementer, er det også af afgørende betydning at forstå de juridiske aspekter, der følger med at sige 'ja' til hinanden i form af et formelt, juridisk bindende ægteskab.

Betingelserne for et gyldigt ægteskab er, at:

  • Begge parter er myndige og fyldt 18 år
  • Ingen af parterne i forvejen er gift eller indgår i et registreret partnerskab
  • Parterne ikke er slægtninge i op- og nedstigende linje
  • Hvis den ene er under værgemål, kræves værgens samtykke
  • Begge parter er i stand til at handle fornuftsmæssigt
  • Begge parter har dansk indfødsret eller lovligt ophold
     

Før man kan indgå et gyldigt og bindende ægteskab, er det vigtigt at sikre, at alle nødvendige betingelser er opfyldt. Her kommer juridisk rådgivning til sin ret, og hos NJORD Law Firm besidder vi omfattende erfaring med rådgivning og etablering af gyldige ægteskaber mellem parter. Vi forstår vigtigheden af at skabe et solidt juridisk fundament for jeres kærlighedshistorie.

Læs mere om de enkelte ægteskabsbetingelser i denne artikel. Vi er her for at vejlede jer gennem processen og sikre, at jeres juridiske rammer er lige så stærke som jeres følelser.

Ægteskabets retsvirkninger

Ægteskabet er en social og retlig forbindelse mellem to parter, om der er tale om personer af forskelligt eller samme køn, men det er fortsat op til den enkelte præst at afgøre, om denne vil vie personer af samme køn. Når man har indgået et gyldigt ægteskab, opstår der visse rettigheder og forpligtelser mellem ægtefællerne.

De vigtigste retsvirkninger af ægteskab er:

Formuefællesskab: Ved ægteskab opstår automatisk et formuefællesskab, medmindre der er indgået en korrekt ægtepagt med alternative bestemmelser. Formuefællesskab og delingsformue refererer til den juridiske ordning, hvor alt, hvad hver ægtefælle ejer ved ægteskabets start og alt, de erhverver efterfølgende, indgår i det fælles økonomiske fællesskab. Der er kun meget få undtagelser fra denne hovedregel.

Gensidig arveret: Ved ægteskab opnår ægtefæller automatisk arveret efter hinanden, en fordel, der adskiller sig fra situationen for ugifte par. I tilfælde af, at afdøde ikke efterlader sig afkom, arver den længstlevende ægtefælle hele boet. Hvis afdøde efterlader sig afkom, bliver ægtefællen automatisk arving til halvdelen af arven efter afdøde. Oprettelse af testamente kan være en god idé for yderligere sikring.

Gensidig forsørgerpligt: Ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt, hvilket er afgørende forskelligt fra ugifte par. Denne pligt bliver særligt relevant ved ophør af ægteskabet. Ved separation eller skilsmisse opstår spørgsmålet om ægtefællebidrag, hvilket kræver omhyggelig vurdering.

For at sikre et gyldigt ægteskab og beskyttelse mod eventuelle indsigelser eller omstødelse er det afgørende at opfylde flere betingelser. Udebliver opfyldelsen af disse betingelser, kan man risikere ikke at arve sin partner ved dennes død. Hos NJORD Law Firm tilbyder vi specialiseret rådgivning for at sikre, at jeres ægteskab er juridisk robust og i overensstemmelse med gældende regler og love.

Ægteskabsbetingelserne – prøvelse og vielse

Før myndighederne kan medvirke til ægteskabets indgåelse, skal flere betingelser være opfyldt kaldt ægteskabsbetingelserne. Inden ægteskabet kan indgås, foretages en prøvelse af, om betingelserne er opfyldt. Prøvelsen af ægteskabsbetingelserne foretages af den kommunale forvaltning. Det er op til jer som parter at dokumentere at betingelserne er opfyldte. Hvis betingelserne er opfyldt, kan myndighederne udstede en prøvelsesattest, og vielsen kan foretages.

Ægteskabet stiftes ved vielsen, om den er kirkelig eller borgerlig. Vielsen skal overværes af to vidner. Ægteskabets parter skal møde personligt og samtidigt, og skal på forespørgsel erklære at ægte hinanden. Vielsen skal være sket for en myndighed, som kan foretage vielser.

Begge ægtefæller skal være myndige

For at indgå et gyldigt ægteskab kræves det, at begge ægtefæller er myndige. Det betyder, at en person under 18 år ikke kan indgå et juridisk bindende ægteskab. Aldersgrænsen for indgåelse af ægteskab er fastsat til 18 år, og der er ingen mulighed for dispensation fra denne betingelse. Det er vigtigt at bemærke, at indtil begge parter når myndighedsalderen på 18 år, må de leve som ugifte samlevende.

Forbud mod bigami – man må ikke allerede være gift

Ved indgåelse af ægteskab er det afgørende, at ingen af parterne allerede er gift eller har indgået et registreret partnerskab. En person, der tidligere har været gift eller har haft et registreret partnerskab, må ikke indgå nyt ægteskab, medmindre det tidligere forhold er endeligt opløst. Dette betyder, at indtil det tidligere ægteskab eller partnerskab er juridisk afsluttet, kan der ikke indgås et nyt gyldigt ægteskab.

Hvis en af parterne er separeret, er det vigtigt at bemærke, at et gyldigt ægteskab ikke kan indgås, da separationen ikke juridisk opløser ægteskabet, medmindre det følges af en endelig skilsmisse.

Dette fænomen kendes undertiden som bigami, og det er vigtigt at påpege, at bigami er strafbart i Danmark. Det indebærer, at indgåelse af et nyt ægteskab, mens man stadig er juridisk forpligtet i et eksisterende ægteskab.

Forbud mod ægteskaber mellem nære slægtninge

Ved indgåelse af et gyldigt ægteskab er det afgørende, at parterne ikke er slægtninge i op- og nedstigende linje. Dette betyder, at der ikke kan indgås gyldigt ægteskab mellem forælder og barn, bedsteforælder og børnebørn eller søskende imellem. Betingelsen om, at ægtefæller ikke må være slægtninge i op- og nedstigende linje, er absolut og kan ikke dispenseres fra.

Derimod tillader loven ægteskab mellem onkel og niece eller fætter og kusine. Hvis man ønsker at gifte sig med en person, som ens slægtninge i op- og nedstigende linje har været gift med, kræver det tilladelse fra Familieretshuset.

Det er også vigtigt at bemærke, at en adoptant ikke kan gifte sig med sit adoptivbarn, medmindre adoptivforholdet ophæves, hvilket kan ske ved enighed mellem parterne.

Personer under værgemål kan gifte sig ved værgens samtykke

Hvis en person er under værgemål eller værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, er det afgørende at forstå, at indgåelse af et gyldigt og bindende juridisk ægteskab kræver værgens samtykke. Dette samtykke er en nødvendig del af prøvelsen af ægteskabsbetingelserne.

I tilfælde af værgemål, hvor værgen nægter at give samtykke til ægteskabsindgåelse, skal denne afvisning være sagligt begrundet. Myndigheden, der udfører prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, har beføjelse til at overveje afvisningen og kan vælge at give tilladelse til indgåelse af ægteskab for personen under værgemål, hvis nægtelsen findes ubegrundet.

Udlændinges indgåelse af ægteskab i Danmark

En afgørende betingelse for indgåelse af et gyldigt ægteskab er, at ægtefællerne enten har dansk indfødsret eller lovligt ophold i Danmark. Den myndighed, der skal prøve ægteskabsbetingelserne, har beføjelse til at give tilladelse til ægteskabsindgåelse, selvom en udlændig ikke har lovligt ophold i landet, hvis der er særlige forhold, der taler derfor. Ved vurderingen lægges især vægt på varigheden af opholdet.

Ved ægteskabsindgåelse med en udlænding er der et forbud mod ægteskab, hvis det primære formål med ægteskabet er at opnå ret til ophold i landet. Denne regel er indført for at forhindre, at parterne forsøger at omgå udlændingelovens regler om opholdstilladelse.

Hos NJORD Law Firm forstår vi kompleksiteten i disse regler og står klar til at levere professionel rådgivning og støtte. Kontakt os i dag for at sikre, at du har den nødvendige vejledning i forhold til ægteskabsindgåelse og migrationsforhold.

Personer med nedsat psykisk handleevne

Mennesker med nedsat psykisk handle- eller funktionsevne har ret til at indgå et gyldigt ægteskab, under forudsætning af at personen er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Selv en person med et lavt intelligensniveau eller en højere grad af psykisk lidelse kan deltage i et juridisk bindende ægteskab, så længe vedkommende kan handle fornuftsmæssigt og forstår betydningen af ægteskabet. Hvis personen er frataget sin retlige handleevne ved værgemål, kræves det, at værgens samtykke indhentes, før ægteskabet kan indgås.

Personer under dødsbobehandling og uskiftet bo

Hvis den længstlevende ægtefælle fra et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab, må som det klare udgangspunkt ikke gifte sig på ny før et offentligt skifte ved bobestyrer er startet eller et privat skifte er afsluttet.

Hvis du sidder i uskiftet bo, men ønsker at indgå et nyt ægteskab, er det nødvendigt at skifte det uskiftede bo. Dette indebærer i praksis, at den fælles formue, der eksisterer på skiftetidspunktet, fordeles i overensstemmelse med arvelovens regler eller eventuelle bestemmelser i et oprettet testamente. Når boet er skiftet, kan du indgå et nyt gyldigt ægteskab.

Omstødelse af ægteskab – retsvirkninger

Ved omstødelse opløses ægteskabet ved dom, og denne retsproces har tilsvarende retsvirkninger som en skilsmisse. Omstødelse kan finde sted ved fejl og mangler i forbindelse med ægtefællernes aftale om indgåelse af ægteskabet eller manglende opfyldelse af betingelser om nærtstående slægtskab eller bigami. Ægtefællerne kan selv anlægge sagen, eller i tilfælde af bigami kan den anden ægtefælle indlede processen. Familieretshuset kan også anlægge sagen ved grunde til omstødelse baseret på nærtstående slægtskab eller bigami.

Ved ugyldighedsgrunde som tvang, svig eller fejl i forbindelse med ægtefællernes aftale om ægteskabsindgåelse kan omstødelse ske, men kun ægteskabets parter kan anlægge sagen.

Specifikke regler gælder for formuefordelingen mellem ægtefællerne ved omstødelse. Delingsformuen kan udtages forlods, altså uden deling, inklusive senere forøgelser ved arv, gave eller overførsler særeje. Formue, der ikke kan udtages forlods, skal deles efter almindelige regler.

Ved omstødelse, hvor delingsformuen er mindre end ved ægteskabets indgåelse, sker der en forholdsmæssig afkortning. Hvis en ægtefælle dør før omstødelse, fordeles formuen efter almindelige regler i ægtefælleloven, men arvinger kan kræve udtagelse forlods.

For en dybere forståelse af omstødelsesprocessen og de juridiske implikationer tilbyder NJORD Law Firm ekspertbistand inden for familieret. Kontakt os for skræddersyet rådgivning, der sikrer dine rettigheder og forpligtelser i en omstødelsessag.

NJORD Law Firm: din sikkerhed for et gyldigt ægteskab

Vores erfarne team af familieretsadvokater hos NJORD Law Firm forstår, at hvert ægteskab er unikt og kræver individuel opmærksomhed. Vi tror på at skabe stærke juridiske fundamenter for at sikre, at dit ægteskab er gyldigt og beskyttet mod eventuelle juridiske udfordringer.

Vores advokater bringer omfattende ekspertise og erfaring inden for familieret til bordet. Vi tilbyder skræddersyet rådgivning, der tager hensyn til dine unikke behov og målsætninger. Uanset om det drejer sig om oprettelse af en ægtepagt, behandling af formueforhold, eller at sikre, at betingelserne for ægteskabsindgåelsen er opfyldt, er vi her for at guide dig gennem processen.

Hos NJORD Law Firm respekterer vi ægtefællernes individuelle ønsker og situation. Vi forstår vigtigheden af at skabe juridiske løsninger, der afspejler jeres unikke forhold og sikrer, at jeres juridiske rettigheder er klart defineret.

Vores mål er at sikre, at dit ægteskab er solidt funderet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi arbejder hånd i hånd med vores klienter for at identificere potentielle udfordringer og sikre, at de nødvendige skridt tages for at minimere risici og sikre et gyldigt ægteskab.

Hvis du søger en advokat med specialisering inden for familieret, er du velkommen til at kontakte os her. Vi er her for at lytte, rådgive og hjælpe dig med at skabe et stærkt juridisk fundament for dit ægteskab. Hos NJORD Law Firm tager vi os af det juridiske, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget – jeres liv sammen.

Det siger andre om os

”Kære Karen Marie, Tak for jeres store hjælp og professionelle arbejde i forbindelse med den alt for komplicerede og langtrukne skilsmisse aftale. Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde og imponeret over at regningen er blevet reduceret. Det er flot! TAK for det. Det har også været en fornøjelse for mig at samarbejde med jer om aftalen, så det vil jeg gerne takke for. …”

”Hej Karen Marie, ..Også herfra skal der lyde en tak for godt og effektivt samarbejde. Du står i bogen, næste gang jeg får brug for en advokat.”

vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie